วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2507 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 มกราคม 2563
จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย
ประเภทวันเฉลิมฉลอง
ความสำคัญส่งเสริมให้ประชาชนคนเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ
การเฉลิมฉลองครอบครัวพาเด็กมาร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด
การถือปฏิบัติการให้คำขวัญ
วันที่วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
วันที่ในปี 256614 มกราคม
วันที่ในปี 256713 มกราคม
วันที่ในปี 256811 มกราคม
วันที่ในปี 256910 มกราคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรก3 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ริเริ่มโดยวี เอ็ม กุลกานี
ส่วนเกี่ยวข้องวันเยาวชนแห่งชาติ
วันครอบครัว
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

การจัดงานวันเด็ก

แก้

ปี พ.ศ. 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัดติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2507 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด อีกทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กต้องจัดในช่วงต้นปี มีความหมายว่า ทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรก ๆ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 โดยมีคำขวัญวันเด็กในปีนั้นว่า "เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี"และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก

แก้

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ นายกรัฐมนตรี คำขวัญ อ้างอิง
1 ต.ค. 2499 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม [1]
5 ต.ค. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
3 ต.ค. 2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2 ต.ค. 2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
1 ต.ค. 2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
7 ต.ค. 2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
9 ม.ค. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
8 ม.ค. 2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี
14 ม.ค. 2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
13 ม.ค. 2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง
11 ม.ค. 2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
10 ม.ค. 2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
9 ม.ค. 2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
8 ม.ค. 2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
13 ม.ค. 2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
12 ม.ค. 2517 สัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
11 ม.ค. 2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
10 ม.ค. 2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้
8 ม.ค. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
14 ม.ค. 2521 พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
13 ม.ค. 2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
12 ม.ค. 2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
10 ม.ค. 2524 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
9 ม.ค. 2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
8 ม.ค. 2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม
14 ม.ค. 2527 รักวัฒนธรรมไทย
12 ม.ค. 2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
11 ม.ค. 2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
10 ม.ค. 2530
9 ม.ค. 2531
14 ม.ค. 2532 พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
13 ม.ค. 2533
12 ม.ค. 2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
11 ม.ค. 2535 อานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
9 ม.ค. 2536 ชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
8 ม.ค. 2537
14 ม.ค. 2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
13 ม.ค. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
11 ม.ค. 2540 พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
10 ม.ค. 2541 ชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
9 ม.ค. 2542
8 ม.ค. 2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
13 ม.ค. 2544
12 ม.ค. 2545 ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส [2]
11 ม.ค. 2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี [2]
10 ม.ค. 2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน [2]
8 ม.ค. 2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด [2]
14 ม.ค. 2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด [2]
13 ม.ค. 2550 พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข [1]
12 ม.ค. 2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
10 ม.ค. 2552 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
9 ม.ค. 2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
8 ม.ค. 2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
14 ม.ค. 2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี [2]
12 ม.ค. 2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน [3]
11 ม.ค. 2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง [4]
10 ม.ค. 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต [1]
9 ม.ค. 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
14 ม.ค. 2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
13 ม.ค. 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
12 ม.ค. 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
11 ม.ค. 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย [5]
9 ม.ค. 2564 เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม [6]
8 ม.ค. 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม [7]
14 ม.ค. 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี [1]
13 ม.ค. 2567 เศรษฐา ทวีสิน มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย [8]

เหตุการณ์สำคัญ

แก้

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 กรมอนามัยแนะนำให้มีมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่อาจกระทบต่อสุขภาพของเด็ก[9] เนื่องจากหลายพื้นที่รวมถึง กทม. ยังมีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน[10]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "คำขวัญวันเด็กปี 2566 และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีต่างๆ". สนุก. กรุงเทพฯ: เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย). 2022-12-27. สืบค้นเมื่อ 2023-01-02.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 isranews (2011-12-22). "คำขวัญวันเด็ก'สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี'". สำนักข่าวอิศรา. กรุงเทพฯ: สำนักข่าวอิศรา. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  3. ""รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกฯ ปู". ผู้จัดการออนไลน์. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ. 2012-12-13. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  4. "คำขวัญวันเด็กปี 57 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"". ประชาไท. กรุงเทพฯ: ประชาไท. 2013-12-17. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  5. "นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กปี'63 'เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย'". มติชน. กรุงเทพฯ: มติชน. 2019-12-13. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  6. "'เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม' คำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ปีที่ 7 ของนายกฯ ประยุทธ์". The Matter. กรุงเทพฯ: The Matter. 2020-12-09. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  7. ""บิ๊กตู่" มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"". ไทยรัฐ. กรุงเทพฯ: วัชรพล. 2021-12-21. สืบค้นเมื่อ 2021-12-22.
  8. "นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก 'มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย'". มติชน. 28 ธันวาคม 2023. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  9. "กรมอนามัย หวั่น ค่าฝุ่นวันเด็กสูงกระทบสุขภาพ แนะ ผู้ปกครอง ให้เด็กสวมหน้ากากป้องกัน". กรมอนามัย. 12 มกราคม 2024. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  10. "PM 2.5 กทม.แนวโน้มพุ่ง". thansettakij. 13 มกราคม 2024. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2024.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)

อ่านเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้