กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง[2]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Social Development and Welfare
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
Ministry of Social Development and Human Security (Thailand) hq 02.jpg
ที่ทำการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 2 ตุลาคม 2545[1]
สืบทอดจาก กรมประชาสงเคราะห์
(2483-2545)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก อนุกูล ปีดแก้ว, อธิบดี
ซาราห์ บินเย๊าะ, รองอธิบดี
โชคชัย วิเชียรชัยยะ, รองอธิบดี
กิตติ อินทรกุล, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลูกสังกัด ดูหัวข้อ หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th
อาคารที่ทำการของกรมฯ

ประวัติแก้ไข

 
ตราราชการของกรมประชาสงเคราะห์

กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นอธิบดีคนแรก โดยในระยะแรกสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี[3] โดยมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งระยะเวลาต่อมา กรมได้ดำเนินการครอบคลุมไปถึง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา[4]

ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[1] กำหนดให้จัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกำหนดให้แยก กรมประชาสงเคราะห์ ออกมาจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมกับเปลื่ยนชื่อกรมเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยให้โอนภาระและหน้าที่ และ งบประมาณจาก กรมประชาสงเคราะห์ ด้วย[5]

ประวัติการย้ายส่วนราชการแก้ไข

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ย้ายส่วนราชการมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเป็นการย้ายตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อ กรมประชาสงเคราะห์[3]:

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
 • กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
 • กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 • กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 • กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545. เล่ม 119 ตอนที่ 99ก หน้า 24 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559. เล่ม 133 ตอนที่ 94ก หน้า 29 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.
 3. 3.0 3.1 Historical Background The Department of Public Welfare (Old Website)
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในกรมประชาสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 5. การโอนหน้าที่และงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม