รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562

ต่อไปนี้เป็น รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ พรรคไทยรักษาชาติเสนอ

กฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลพรรคละไม่เกินสามคนให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อ

แก้
พรรคการเมือง ชื่อ ประสบการณ์
พรรคกรีน พงศา ชูแนม อดีตหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ อำเภอพะโต๊ะ
พรรคกลาง ชุมพล ครุฑแก้ว อดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
พรรคกสิกรไทย ทรรศชล พงษ์ภควัต ผู้จัดการ บริษัท WAY Nature & Herb จำกัด
พรรคคนงานไทย ธีระ เจียบุญหยก ประธานสภาพลเมืองปัตตานี
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ธนพร ศรียากูล อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ปรีดา บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา
พรรคคลองไทย สายัณห์ อินทรภักดิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พรรคความหวังใหม่ ชิงชัย มงคลธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคชาติไทยพัฒนา กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคชาติพัฒนา สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีต ส.ส.
พรรคชาติพันธุ์ไทย พันตำรวจเอก โกวิทย์ จิรชนานนท์ กรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง
ภราดล พรอำนวย
พรรคฐานรากไทย บวร ยสินทร ประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้อง 3 สถาบัน
ว่าที่ร้อยตรี ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
พรรคทางเลือกใหม่ ราเชน ตระกูลเวียง แกนนำกปปส. จังหวัดนนทบุรี
พรรคไทยธรรม อโณทัย ดวงดารา กรรมการมูลนิธิพระมหาสง่า วีรัปปัญญาโณ
ภูษิต ภูปภัสศิริ อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายแพทย์ กิติกร วิชัยเรืองธรรม
พรรคไทยศรีวิไลย์ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
ณัชพล สุพัฒนะ กรรมการบริษัท บริษัท พิตบูล จำกัด
ภคอร จันทรคณา กรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
พรรคประชากรไทย สุมิตร สุนทรเวช อดีต ส.ส.
คณิศร สมมะลวน อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
พรรคประชาชาติ วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.
ณหทัย ทิวไผ่งาม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคประชาธรรมไทย พิเชษฐ สถิรชวาล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฑ ตรึกตรอง อดีตผู้บริหารสถาบันรัชต์ภาคย์
พรรคประชาธิปไตยใหม่ สุรทิน พิจารณ์ อดีตหัวหน้าพรรครักษ์แผ่นดินไทย
พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
พรรคประชานิยม พันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงไชย ซีอีโอ บริษัท ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฐมฤกษ์ มณีเนตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 1
พรรคประชาภิวัฒน์ สมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีต ส.ว.
นันทนา สงฆ์ประชา อดีต ส.ส.
ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์และคณะกรรมการรณรงค์พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
พรรคพลเมืองไทย เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคพลังชาติไทย พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พรรคพลังท้องถิ่นไท ชัชวาลย์ คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ โกวิทย์ พวงงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรรคพลังไทยดี สาธุ อนุโมทามิ
พรรคพลังไทยรักไทย พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
พรรคพลังประชาธิปไตย พูนพิพัฒน์ นิลรังษี นักธุรกิจเจ้าของโรงงาน
พรรคพลังประชารัฐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พรรคพลังสังคม วิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้
พรรคพัฒนาประเทศไทย กัปตัน ศิลปิน หาญผดุงธรรมะ กัปตันเครื่องบินแบบ B747-400 การบินไทย
พรรคเพื่อคนไทย วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ กฤติวัฒน์ กลางชัย นายกสมาคมสมาพันธ์ข่าวอาสาแห่งประเทศไทย
พรรคเพื่อไทย คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พรรคเพื่อธรรม นลินี ทวีสิน อดีตผู้แทนการค้าไทย
พรรคภราดรภาพ หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล อดีต ส.ส.
พรรคภาคีเครือข่ายไทย กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน
พรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พรรคมหาชน อภิรัต ศิรินาวิน อดีต ส.ส.
พาลินี งามพริ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทผลิตชุดกีฬา คูลสปอร์ต​
สุปกิจ คชเสนี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
พรรคเศรษฐกิจใหม่ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
พรรคสยามพัฒนา เอนก พันธุรัตน์ อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
พรรคเสรีรวมไทย พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีต ผบ.ตร.
พรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562 ถัดไป
  บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย
  รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2566