Tine chicl Vladimir Putin at APEC Summit in Thailand 19-21 October 2003-12.jpgกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน
โครงการวิกิพีเดีย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 เมษายน พ.ศ. 2563
(0 ปี 98 วัน)
ก่อนหน้า โกด ออฟ เจแปน
ถัดไป นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิพีเดียพระมหากษัตรย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(0 ปี 96 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
03 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(0 ปี 63 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิอิสริยาภรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (0 ปี 69 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (16 ปี)
ไทยจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
ศาสนา พุทธ

โครงการวิกิแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปเอเชีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  • พ.ศ. 2563

 
 

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ

แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดาวเกียรติยศแก้ไข

  • พ.ศ. 2563
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย
อยากมีส่วนร่วมในวิกิเกี่ยวกับทวีปเอเชียครับ

 

ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต
อยากมีส่วนร่วมในสหภาพโซเวียตครับ

ผลงานแก้ไข

ผู้สร้างบทความในวิกิพีเดีย

ลำดับ บทความ วาระ หมายเหตุ
1 ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยุบ
2 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 04 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (0 ปี 62 วัน)

การมีส่วนร่วมแก้ไข

การมีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ดังนี้

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแก้ไข

นักแสดงแก้ไข

ละคร/ซีรีย์แก้ไข

การศึกษาแก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

ธงประจำพระองค์แก้ไข

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระราชพิธีสำคัญ พุทธศักราช 2563แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2
 
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
21
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
32
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

อาชีพปลัดแก้ไข

รัฐศาสตร์เบื้องต้นแก้ไข

รัฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องรัฐ

วิชาเอกการบริหารรัฐกิจแก้ไข

การบริหารรัฐกิจ

การเมืองการปกครองแก้ไข

กระทรวงในประเทศไทยแก้ไข

พ.ศ.2562-ปัจจุบันแก้ไข

ในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน ภาษีอากร

กระทรวงการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

พระราชพิธีสำคัญแก้ไข

ข้อสอบกฎหมายแก้ไข

กฎหมายแก้ไข

พระมหากษัตริย์ไทยแก้ไข

สยามมกุฏราชกุมารแก้ไข

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารของประเทศไทย ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยสยามมกุฎราชกุมารจะดำรงพระยศนี้ไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะสวรรคตหรือสละราชสมบัติ

สยามมกุฎราชกุมาร
 
ธงเยาวราชใหญ่ประจำพระอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
"ว่าง"

ตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
ที่พำนักวัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพหรือจนกว่าจะสืบราชสมบัติ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
สถาปนา14 มกราคม พ.ศ. 2429

พระอิสริยยศนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 เพื่อเป็นรัชทายาทแทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาทรงแต่งตั้งไว้แล้ว

รายพระนามสยามมงกุฏราชกุมารไทยแก้ไข

สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

สยามบรมราชกุมารี เป็นพระอิสริยยศขัตติยราชกุมารีของประเทศไทย นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สถาปนาพระอิสริยยศที่สยามบรมราชกุมารี แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จึงเป็นพระเกียรติยศที่สูงยิ่ง “สมเด็จพระ” ในที่นี้เป็นอิสริยยศพิเศษ ระดับเดียวกับสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นอกจากนี้ยังทรงได้อิสริยยศพิเศษเป็น “สยามบรมราชกุมารี” ให้ทรงรับพระราชบัญชาเสมอกรมพระราชวังหลัง รับพระราชทานสัปตปฎลเศวตฉัตร

สยามบรมราชกุมารี
 
ธงเฉพาะพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
ที่พำนักวังสระปทุม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์นี้ กอปรด้วยพระจรรยามารยาท เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการ เป็นที่รักใคร่นับถือ ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณกันอยู่โดยทั่ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น ให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น)

พระบรมราชชนกแก้ไข

พระบรมราชชนนีแก้ไข

พระบรมราชินีนาถแก้ไข

พระบรมราชินีนาถ
 
ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ประจำพระอิสริยยศในปัจจุบัน

 
ธงราชินีธงพระอิสริยยศของไทย พ.ศ. 2440 - 2453

 

ธงเฉพาะพระองค์"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (1 ปี 92 วัน)
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
ที่พำนักวัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2440

พระบรมราชินีแก้ไข

สมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย
 
ธงราชินีใหญ่ประจำพระราชอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (1 ปี 93 วัน)
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ใต้ฝ่าละอองพระบาท
ที่พำนักพระราชวังดุสิต
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งภุมมาวดีเทวี

พระบรมราชเทวีแก้ไข

สมเด็จพระบรมราชเทวี
 
ธงเยาราชธวัชประจำพระราชอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
"พ้นสมัยสถาปนาพระอิสริยยศ"
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
ที่พำนักพระราชวังดุสิต
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

รายพระนามพระบรมราชเทวีแก้ไข

ส่วนตัวแก้ไข

Tine chicl

การศึกษาแก้ไข

ระดับ วาระ หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (1 ปี 55 วัน) กำลังศึกษาต่อ

💜แก้ไข