กฤติพงษ์ วรโชติเมธานนท์ Vladimir Putin at APEC Summit in Thailand 19-21 October 2003-12.jpgกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน
โครงการวิกิพีเดีย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 เมษายน พ.ศ. 2563
(2 ปี 62 วัน)
ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
ถัดไป นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิพีเดียพระมหากษัตรย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(2 ปี 60 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(2 ปี 27 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิอิสริยาภรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (2 ปี 33 วัน)
ก่อนหน้า นิติศาสตร์ จังตระกูลรุ่งเรือง
โครงการวิกิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (1 ปี 255 วัน)
ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (1 ปี 253 วัน)
ก่อนหน้า โกล์นที อัศวกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (18 ปี)
ไทยจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
บิดา คณนาถ วรโชติเมธานนท์
มารดา ชนิสรา วรโชติเมธานนท์
ศาสนา พุทธ

โครงการวิกิแก้ไข

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพระมหากษัตริย์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิทวีปเอเชีย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิพิพิธภัณฑ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2563

 
 

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
ขอมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิกิสหภาพโซเวียตทุกคนครับ

แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดาวเกียรติยศแก้ไข

 • พ.ศ. 2563
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย

 

ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต

ผลงานแก้ไข

ผู้สร้างบทความในวิกิพีเดีย

ลำดับ บทความ วาระ หมายเหตุ
1 ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยุบ
2 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (2 ปี 26 วัน)

การมีส่วนร่วมแก้ไข

การมีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ดังนี้

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแก้ไข

นักแสดงแก้ไข

ละคร/ซีรีย์แก้ไข

การศึกษาแก้ไข

การเมืองการปกครองแก้ไข

กีฬาและนันทนาการแก้ไข

ธงประจำพระองค์แก้ไข

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแทบ รายชื่อ อักษรย่อ
1
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ.
2
 
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก.
3
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ น.ร.
4
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว.
5
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ ร.ว.
6
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.
7
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) ส.ร.
8
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช.
9
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม.
10
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
11
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
12
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ.
13
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว.
14
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) ม.ร.
15
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.
16
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม.
17
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ.
18
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.
19
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) ย.ร.
20
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ ว.ภ.
21
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว.
22
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) อ.ร.
23
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช.
24
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม.
25
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ.
26
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ -
27
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.
28
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช.
29
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม.
30
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ.
31
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.
32
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
33
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
34
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม.
35
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ.
36
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา ว.ม.ล.

พระมหากษัตริย์ไทยแก้ไข

สยามมกุฏราชกุมารแก้ไข

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารของประเทศไทย ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยสยามมกุฎราชกุมารจะดำรงพระยศนี้ไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะสวรรคตหรือสละราชสมบัติ

สยามมกุฎราชกุมาร
 
ธงเยาวราชใหญ่ประจำพระอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
"ว่าง"

ตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
จวนวัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพหรือจนกว่าจะสืบราชสมบัติ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
สถาปนา14 มกราคม พ.ศ. 2429

พระอิสริยยศนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 เพื่อเป็นรัชทายาทแทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาทรงแต่งตั้งไว้แล้ว

รายพระนามสยามมงกุฏราชกุมารไทยแก้ไข

สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

สยามบรมราชกุมารี เป็นพระอิสริยยศขัตติยราชกุมารีของประเทศไทย นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สถาปนาพระอิสริยยศที่สยามบรมราชกุมารี แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จึงเป็นพระเกียรติยศที่สูงยิ่ง “สมเด็จพระ” ในที่นี้เป็นอิสริยยศพิเศษ ระดับเดียวกับสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นอกจากนี้ยังทรงได้อิสริยยศพิเศษเป็น “สยามบรมราชกุมารี” ให้ทรงรับพระราชบัญชาเสมอกรมพระราชวังหลัง รับพระราชทานสัปตปฎลเศวตฉัตร

สยามบรมราชกุมารี
 
ธงเฉพาะพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
จวนวังสระปทุม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2520

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์นี้ กอปรด้วยพระจรรยามารยาท เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการ เป็นที่รักใคร่นับถือ ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณกันอยู่โดยทั่ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น ให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น)

พระบรมราชชนกแก้ไข

พระบรมราชชนนีแก้ไข

พระบรมราชินีนาถแก้ไข

พระบรมราชินีนาถ
 
ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ประจำพระอิสริยยศในปัจจุบัน

 
ธงราชินีธงพระอิสริยยศของไทย พ.ศ. 2440 - 2453

 

ธงเฉพาะพระองค์"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (3 ปี 56 วัน)
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
สมาชิกของราชวงศ์จักรี
จวนวัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชนม์ชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2440

พระบรมราชินีแก้ไข

สมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทย
 
ธงราชินีใหญ่ประจำพระราชอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (3 ปี 57 วัน)
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ใต้ฝ่าละอองพระบาท
จวนพระราชวังดุสิต
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งภุมมาวดีเทวี

พระบรมราชเทวีแก้ไข

สมเด็จพระบรมราชเทวี
 
ธงเยาราชธวัชประจำพระราชอิสริยยศ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
"พ้นสมัยสถาปนาพระอิสริยยศ"
การเรียกขานใต้ฝ่าละอองพระบาท
จวนพระราชวังดุสิต
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

รายพระนามพระบรมราชเทวีแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ระดับ วาระ หมายเหตุ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (3 ปี 19 วัน) กำลังศึกษาต่อ

กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์แก้ไข

ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563
รายละเอียดการแข่งขัน
ประเทศเจ้าภาพประเทศไทย
วันที่14 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ทีม36 ทีม
สถานที่โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์
อันดับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
ชนะเลิศโรงเรียนเทศบาล 3
รองชนะเลิศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
อันดับที่ 3โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

รอบแบ่งกลุ่มแก้ไข

ผ่านเข้าสู่รอบสอง

สาย A

ณ โรงยิมเผ่าแผน สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย ต่าง หมายเหตุ
1 ตาเบาวิทยา 2 2 0 0 6 10 6 4 ผ่านเข้าสู่รอบสอง
2 หนองสนิทวิทยา 2 1 0 1 3 13 2 11 จับสลากเข้ารอบสอง
3 แร่วิทยา 2 0 0 2 0 3 14 -11 ตกรอบ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

ว/ด/ป คู่ที่ เวลา สาย รอบ คู่แข่งขัน
14 กันยายน 2563 1 15.00 A แรก หนองสนิทวิทยา 4 - 5 ตาเบาวิทยา
19 กันยายน 2563 21 15.00 A แรก ตาเบาวิทยา 5 - 2 แร่วิทยา
20 กันยายน 2563 36 20.00 A แรก แร่วิทยา 1 - 9 หนองสนิทวิทยา

ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยาแก้ไข

ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
ฉายาม่วงขาว
หัวหน้าผู้ฝึกสอนพัชรา แท่นแก้ว
กัปตันจิรสิน สำคัญยิ่ง
ทำประตูสูงสุด พนาทรัพย์ ขุมทอง (3)
สนามเหย้าโรงเรียนหนองสนิทวิทยา
ผลงานดีที่สุด  เหรียญเงิน

ทีมกีฬาโรงเรียนหนองสนิทวิทยา เป็นตัวแทนของตำบลหนองสนิทเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ กีฬาสพม.33 เกมส์

ผลการแข่งขันปี2563แก้ไข

# รายการ วันที่ สถานที่ คู่แข่ง ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
1. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 19 กันยายน 2563 สนามกีฬาศรีณรงค์, จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนตาเบาวิทยา 5 - 4 แพ้
2. 25 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแร่วิทยา 9 - 1 ชนะ

ประวัติการแข่งขันแก้ไข

กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์

 •   2016 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2018 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2020 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2021 :

กีฬาสพม. 33เกมส์

 •   2016 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2018 : รอบก่อนรองชนะเลิศ
 •   2019 : รอบก่อนรองชนะเลิศ
 •   2020 :

กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลเมืองลีง ต่อต้านยาเสพติด

 •   2019 :   เหรียญทองแดง
 •   2020 :

หนองสนิทรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

 •   2018 :   เหรียญเงิน
 •   2019 : ไม่ได้จัดการแข่งขัน
 •   2020 :

ผู้เล่นชุดปัจจุบันแก้ไข

รายชื่อผู้เล่น 13 คน สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563

 • หัวหน้าผู้ฝึกสอน พัชรา แท่นแก้ว
0#0 ตำแหน่ง ผู้เล่น วันเกิด (อายุ) ลงเล่น ประตู สโมสร
19 1GK สนธยา บูรณะ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (18 ปี) 2 0

6 2DF จิรสิน สำคัญยิ่ง 18 กันยายน ค.ศ. 2002 (19 ปี) 2 0
18 2DF ศิราวุฒิ ไขขุนทด 19 มิถุนายน ค.ศ. 2004 (18 ปี) 1 0

10 3MF ธนวัฒน์ วิเศษ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (19 ปี) 2 2
17 3MF ยุทธภูมิ พวงมาลัย 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 (18 ปี) 2 2
9 3MF อภิวัฒน์ อินทร์งาม 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 (19 ปี) 2 0
77 3MF ภูริตนันท์ มิตรมาต 21 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (17 ปี) 1 1
54 3MF ศิริวัฒน์ ทองแม้น 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 (18 ปี) 1 1

7 4FW นิรัติศัย สมหวัง 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 (19 ปี) 2 2
49 4FW พนาทรัพย์ ขุมทอง 27 กันยายน ค.ศ. 2004 (17 ปี) 2 3
11 4FW ชัยวัฒน์ พัลวัลย์ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (18 ปี) 2 2
99 4FW บูรพา เงางาม 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 (16 ปี) 1 0
27 4FW ชัญกาญจน์ สมหวัง 27 มีนาคม ค.ศ. 2003 (19 ปี) 1 0

อดีตผู้เล่นแก้ไข

1.พิเชษฐ์ กองทุน
2.เอกอำพล พรมทะเล
3.ภูมินทร์ เพิ่มผล
4.คฑาวุฒิ ศิรินัยน์
5.ชัยยา ละอองทอง
6.รุ่งอนันต์ เสาวดาล
7.ขวัญชัย ทาทอง
8.จักรินทร์ ทาทอง

กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท (ฟุตบอล)แก้ไข

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำลบลหนองสนิท "หนองสนิทร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประจำปี 2563
" หนองสนิทรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด "
รายละเอียดการแข่งขัน
ประเทศเจ้าภาพประเทศไทย
วันที่10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ทีม10 ทีม
สถานที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
อันดับเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
ชนะเลิศ-
รองชนะเลิศ-
อันดับที่ 3-
อันดับที่ 4-

รอบแบ่งกลุ่มแก้ไข

รอบแบ่งกลุ่มแก้ไข

ผ่านเข้าสู่รอบสอง

สาย A

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ประเภททีมชาย

กลุ่มเอแก้ไข

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน การผ่านเข้ารอบ
1. สนิท 1 - 1 0 0 1 0 0
2. สำโรง 10 2 1 1 0 7 1 6 4
3. โนนงิ้ว 3 0 3 0 4 3 1 3
4. หนองกับ 2 1 1 0 5 0 5 4
5. หนองสนิท 2 - 0 2 0 11 -11 0

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ประเภททีมชาย

ว/ด/ป คู่ที่ เวลา สาย รอบ คู่แข่งขัน
10 ตุลาคม 2563 1 09.30 A แรก หนองสนิท 0 - 6 สำโรง10
5 15.30 A แรก สนิท 3 - 3 โนนงิ้ว
11 ตุลาคม 2563 9 13.00 A แรก หนองกับ 0 - 1 โนนงิ้ว
17 ตุลาคม 2563 13 09.30 A แรก หนองสนิท 0 - 5 หนองกับ
17 15.30 A แรก โนนงิ้ว 1 - 1 สำโรง10
23 ตุลาคม 2563 21 13.00 A แรก สนิท - หนองกับ
24 ตุลาคม 2563 25 13.00 A แรก หนองกับ - สำโรง10
29 15.30 A แรก โนนงิ้ว - หนองสนิท
25 ตุลาคม 2563 33 13.00 A แรก สนิท - หนองสนิท
31 ตุลาคม 2563 37 09.30 A แรก สนิท - สำโรง10

กลุ่มบีแก้ไข

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน การผ่านเข้ารอบ
1. ขวาว 1 1 0 0 4 2 2 3
2. วารไพรศรี 2 2 0 0 5 0 5 6
3. สำโรง3 2 1 0 1 10 4 6 3
4. ไผ่ 2 - 0 2 0 11 -11 0
5. สำโรงน้อย 1 - - 1 0 3 -3 0

อันดับการแข่งขันแก้ไข

สนิท FC (ฟุตบอล)แก้ไข

สนิท FC (ประเภททีมชาย)
ฉายาเขียวเหลือง
สนามเหย้าสนามกีฬาบ้านสนิท หมู่1
กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท
เข้าร่วม22 (ครั้งแรกใน 1998)
ผลงานดีที่สุด  เหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันปี2563แก้ไข

# รายการ วันที่ สถานที่ คู่แข่ง ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
1. การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 10 ตุลาคม 2563 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 3 - 3 เสมอ
2. 23 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
3. 25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
4. 31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน

ประวัติการแข่งขันแก้ไข

กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

 •   2010 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2011 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2012 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2013 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2014 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2915 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2016 : อันดับ4
 •   2017 :   เหรียญทองแดง
 •   2018 : อันดับ4
 •   2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2020 :


ผู้เล่นชุดปัจจุบันแก้ไข

# ตำแหน่ง ผู้เล่น ลงเล่น ประตู หมายเลข หมายเหตุ
1. GK อัฟ 0 0 1
2. GK ปาก 1 0 0
3 DF ชัช 1 0 4
4 DF กีตาร์ 1 0 3
5 DF ปลื้ม 1 0 6
6 DF กลิ้ง 1 0 19
7 DF นัด 0 0
8 MF อาร์ท 1 1 10
9 MF ฟีฟ่า 1 0 18
10 MF วิทย์ 1 1 8
11 MF นาย 1 0 21
12 MF เคน 0 0 9
13 FW ต้อง 1 0 15
14 FW โซ 1 1 7
15 FW คิม 1 0 17
16 FW ลี 1 0 11

อดีตผู้เล่นแก้ไข

# ตำแหน่ง ผู้เล่น หมายเหตุ
1. GK ไนท์
2. GK ยง
3. GK ปอม
4. DF แมน
5. DF จ๋อ
6. DF แก๋ม
7. DF จีโหล
8. MF คิง
9. MF จิ
10. MF นุ
11. FW

สนิท FC (ตะกร้อ)แก้ไข

สนิท FC (ประเภททีมชาย)
ฉายาเขียวเหลือง
สนามเหย้าสนามกีฬาบ้านสนิท
กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท
เข้าร่วม22 (ครั้งแรกใน 1998)
ผลงานดีที่สุด  เหรียญทอง

ประวัติการแข่งขันแก้ไข

กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

 •   2010 :   เหรียญทอง
 •   2011 :   เหรียญทอง
 •   2012 :   เหรียญทอง
 •   2013 :   เหรียญทอง
 •   2014 :   เหรียญทอง
 •   2915 :   เหรียญทอง
 •   2016 :   เหรียญทอง
 •   2017 :   เหรียญทอง
 •   2018 :   เหรียญทอง
 •   2019 : อันดับ4
 •   2020 :

ผลการแข่งขันปี2563แก้ไข

วันที่ รายการ สนาม คู่แข่ง ผลการแข่งขัน
10 ตุลาคม 2563 กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 2563   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 0-2 แพ้
18 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน

สนิท FC (วอลเลย์บอล)แก้ไข

วอลเลย์บอลชายบ้านสนิท
ชื่อเต็มวอลเลย์บอลชายบ้านสนิท หมู่1
ชื่อสั้นบ้านสนิท
ฉายาเขียวเหลือง
ก่อตั้งพ.ศ. 2554
สนามสนามกีฬาบ้านสนิท หมู่1
จังหวัดสุรินทร์, ประเทศไทย
(ความจุ: 300)
ประธาน  สังวร ศรีเพชร

วอลเลย์บอลชายบ้านสนิท หมู่1 เป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลในตำบลหนองสนิท


เกียรติประวัติและผลงานแก้ไข

กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท

 •   2017 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2018 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2019 : ไม่ผ่านการคัดเลือก
 •   2020 :

ตำแหน่งหลักแก้ไข

 • อ้างอิงจากการแข่งขัน: กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท ปี2563
บ้านสนิท หมู่1

ผลการแข่งขันปี2563แก้ไข

วันที่ รายการ สนาม คู่แข่ง ผลการแข่งขัน
10 ตุลาคม 2563 กีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองสนิท 2563   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท บ้านโนนงิ้ว 0-2 แพ้
23 ตุลาคม 2563 บ้านหนองกับ รอผลการแข่งขัน
25 ตุลาคม 2563 บ้านหนองสนิท รอผลการแข่งขัน
31 ตุลาคม 2563 บ้านสำโรง10 รอผลการแข่งขัน