รายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์

(เปลี่ยนทางจาก นางมลิกา)

รายชื่อต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

พงศ์นารายณ์แก้ไข

ท้าวโรมพัตแก้ไข

ท้าวโรมพัตเป็นเจ้าเมืองโรมพัตตัน มีพระธิดาชื่อนางอรุณวดี เมื่อครั้งที่เมืองโรมพัตตันฝนไม่ตกที่เมืองโรมพัตตันมาเป็นเวลาสายุมปี เกิดยี จึงให้จัดพิธีขอฝน แต่ไม่เป็นผล ต่อมาทราบว่า มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อกไลโกฎ บำเพ็ญตบะญาณแก่กล้าจึงทำให้เกิดฝนแล้งขึ้น ท้าวโรมพัตจึงให้นางอรุณวดี ไปทำลายพิธี โดยเข้าไปกอดและบีบนวด ทำให้ฤๅษีกภไลโกฎ ตบะแตก

พระอโนมาตันแก้ไข

พระอโนมาตัน หรือ อโนมาตัน - พระ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา ) เป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาองค์ที่ ๑ เป็นต้นวงค์อโยธยา พระอโนมาตันเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีขององค์พระนารายณ์เมื่อเสร็จจากการสังหารหิรันตยักษ์ พระอิศวรสั่งให้สร้างเมืองและให้ชื่อเมืองว่า กรุงอโยธยา และประทานอาวุธวิเศษเพื่อปราบเหล่ายักษ์พาล ครองราชย์ได้ 60,000 ปีจึงได้สละราชบัลลังก์ให้ท้าวอัชบาล

ท้าวทศรถและเครือญาติแก้ไข
 1. ท้าวทศรถ
 2. นางเกาสุริยา
 3. นางไกยเกษี
 4. นางสมุทรเทวี
 5. พระราม
 6. พระพรต
 7. พระลักษมณ์
 8. พระสัตรุด
 9. ท้าวไกยเกษ
 10. ท้าวชนกจักรวรรดิ์
 11. พระมงกุฎ
 12. พระลบ

พรหมพงศ์และอสุรพงศ์แก้ไข

อสูรพรหมพงศ์แก้ไข

 1. ท้าวสหบดีพรหม
 2. ท้าวมาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม
 3. ท้าวจัตุรพักตร์
 4. นางมลิกา
อสูรลงกาแก้ไข
 1. ท้าวลัสเตียน
 2. นางศรีสุนันทา
 3. นางจิตรมาลี
 4. นางสุวรรณมาลัย
 5. นางวรประไภ
 6. นางรัชฎา
 7. กุเปรัน
 8. ทัพนาสูร
 9. อัศธาดา
 10. มารัน
 11. ทศกัณฐ์
 12. กุมภกรรณ
 13. พิเภก
 14. พระยาขร
 15. พระยาทูษณ์
 16. พระยาตรีเศียร
 17. นางสำมนักขา
 18. นางมณโฑ
 19. กาลอัคคีนาคราช หรือนางกาลอัคคี
 20. อินทรชิต
 21. นางสีดา
 22. ไพนาสุริยวงศ์ หรือ ทศพิน
 23. บรรลัยกัลป์
 24. สหัสสกุมาร
 25. สิบรถ
 26. นางสุพรรณมัจฉา
 27. ทศคีรีวัน
 28. ทศคีรีธร
 29. นางจันทวดี
 30. นางคันธมาลี
 31. นางตรีชฎา
 32. นางรัชฎาสูร
 33. นางสุวรรณกันยุมา
 34. นางเบญกาย
 35. มังกรกัณฐ์
 36. แสงอาทิตย์
 37. วิรุณจำบัง
 38. ตรีเมฆ
 39. กุมภกาศ
 40. อดูลปีศาจ
 41. วรณีสูร
 42. ยามลิวัน
 43. กันยุเวก
 44. วิรุญมุข
 45. นางกากนาสูร
 46. สวาหุ
 47. มารีศ
 48. เจษฎา
 49. ชิวหา
 50. นนยวิก
 51. วายุเวก

เสนายักษ์

 1. มโหทร
 2. เปาวนาสูร
 3. การุณราช
 4. กาลสูร
 5. นนทจิตร
 6. นนทไพรี
 7. นนทยักษ์
 8. นนทสูร
 9. พัทกาวี
 10. ภานุราช
 11. มหากาย
 12. อิทธิกาย
 13. รณศักดิ์
 14. รณสิทธิ์
 15. โรมจักร
 16. เวรัมภ
 17. ศุกสารณ์
 18. ไวยวาสูร
 19. สุขาจาร
 20. อสูรกำปั่น

กองลาดตระเวณรักษากรุง

 1. กุมภาสุร
 2. ฤทธิกัน
 3. สารัณทูต
 4. วิชุดา
 5. วายุพักตร์
 6. อากาศตะไล
 7. ผีเสื้อสมุทร

อสูรพงศ์กรุงมลิวันแก้ไข

 1. จักรวรรดิ หรือ ท้าวจักรวรรดิ
 2. วัชนีสูร
 3. สุริยาภพ
 4. บรรลัยจักร
 5. นนยุพักตร์
 6. รัตนมาลี

เสนายักษ์

 1. นนทการ
 2. มารกบิล
 3. เมฆสูร หรือ เมฆาสูร
 4. วิษณุราช
 5. วรไกรสูรหรือ ไวยไกรสูร
 6. สุพินสัน หรือ สุรพิน
 7. อสุรพัตร หรือ อสุรเพตรา

อสูรกองตระเวณรักษาด่าน

 1. ราหู
 2. กาลสูร
 3. มัฆวาน
อสูรพงษ์เมืองบาดาลแก้ไข
 1. สหมลิวัน ต้นกษัตริย์ในพิภพบาดาล
 2. มหายมยักษ์ หรือ ท้าวสากยวงษามหายมยักษ์
 3. จันทรประภาศรี
 4. พิรากวน
 5. ไมยราพ
 6. ไวยวิก

เสนายักษ์

 1. จิตรกูฏ หรือ จิตรกูล
 2. จิตรไพรี
 3. ตรีพัท หรือ ตรีทัพ
 4. เมฆนาท หรือเมฆวัส

อสูรเทพบุตรแก้ไข

 1. รามสูร
 2. ราหู
 3. ปโรต
 4. พิราพ
 5. เหรันต์
 6. หิรันตยักษ์
 7. ปทูตทันต์
 8. อสุรพักตร์
 9. นนทก
อสูรที่ต้องสาปจากพระเป็นเจ้าทั้งสามแก้ไข
 1. กุมภัณฑ์นุราช( สุนันทเทวบุตร )
 2. ปักหลั่น
 3. กุมพล หรือ กุมภัณฑ์
ยักษิณีและยักษ์ในป่าแก้ไข
 1. อัศมุขี
 2. นนทการ หรือ อสุนนทกาล ผู้เฝ้าประตูไกรลาส ต้องสาปมาเป็นมหิงสาเผือกชื่อ ทรพามีภรรยาชื่อ นิลกาสร มีบุตรชื่อ ทรพี
นางฟ้าต้องสาปแก้ไข
 1. บุษมาลีอยู่ในเมืองบายัน หรือมายัน
 2. วานรินทร์ อยู่ในถ้ำเขาอากาศ
 3. เสาวรี อยู่ในถ้ำเวภารบรรพต
 4. สุวรรณมาลี อยู่กลางแม่น้ำ สามพระยาวานรไปพบเมื่อครั้งไปถวายแหวนนางสีดา

อสูรกษัตริย์แก้ไข

 1. ตรีบุรัม เจ้าเมืองโสฬส
 2. อนุราช หรือ ท้าวอุนาราช เจ้าเมืองมหาสิงขร
 3. รัตนามเหสีท้าวอนุราช
 4. ทินสูร
 5. กุเวรนุราช เจ้าเมืองกาลวุธ
 6. ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวรนุราช
 7. กาลวิก
 8. กาลจักร
 9. คนธรรพ์นุราช หรือท้าวคนธรรพ์ เจ้าเมืองดิดสิสิน หรือ ดิศศรสิน
 10. จันทาหรือ นางนันทา มเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช
 11. วิรุณพัท โอรสท้าวคนธรรพ์นุราชและนางจันทา
 12. อสูรวายุภักษ์ เจ้าเมืองมหาวิเชียรธานี บิดาเป็นอสูร มารดาเป็นนกอินทรี กายเป็นยักษ์สีเขียว มือและเท้าเป็นนก มีปีกมีหาง
 13. วิรุฬหก ทรงสังวาลนาค เจ้าเมืองมหาอันธการนคร ในพิภพบาดาล

อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณฐ์แก้ไข

 1. จักรวรรดิ พญายักษ์ หรือ ท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน
 2. สัตลุง พญายักษ์ เจ้าเมืองจักรวาล
 3. ไพจิตราสูร พญายักษ์ เจ้าพิภพอสูร
 4. สัทธาสูรพญายักษ์ เจ้าเมืองอัสดงค์
 5. อัศกรรณมาลาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองดุรัม
 6. มหาบาลเทพาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองมหาจักรวาล

อสูรต่างเมืองแก้ไข

 1. สหัสเดชะ- พญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล
 2. ไวยตาล - พญารากษส กษัตริย์กรุงกุรุราษฏร์
 3. กุเปรัน - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองกาลจักร
 4. ทัพนาสูร - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจักรวาล
 5. อัศธาดา - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองวัทกัน
 6. มารัน - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโสฬส
 7. ขร - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 1
 8. มังกรกัณฐ์ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 2
 9. ทูษณ์ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 1
 10. วิรุญจำบัง - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 2
 11. ตรีเศียร - พญายักษ์กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 1
 12. ตรีเมฆ - พญายักษ์ กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 2
 13. มูลพรัม - พญายักษ์ อุปราชเมืองปางตาล


มเหศวรพงษ์ หรือ มเหสักขเทวราชแก้ไข

มหาเทพแก้ไข

 1. พระอิศวร
 2. พระอุมาเทวี
 3. พระพิฆเนศ
 4. พระขันทกุมาร
 5. พระนารายณ์
 6. พระลักษมี
 7. พระมเหศวรี
 8. พระพรหม
 9. พระสุรัสวดี

เทวกษัตริย์แก้ไข

 1. พระอินทร์
 2. นางสุจิตรา
 3. นางสุชาดา
 4. นางสุธรรมา
 5. นางสุนันทา

เทพอำมาตย์แก้ไข

 1. จิตตุบท
 2. จิตตุบาท
 3. จิตตุราช
 4. จิตตุเสน หรือ จิตตุรงค์

เทพผู้เป็นข้าของเทวกษัตริย์แก้ไข

 1. มาตุลี
 2. วิศณุกรรม หรือ วิศวกรรม

เทพนพเคราะห์แก้ไข

 1. พระสุริยะ
 2. พระจันทร์
 3. พระอังคาร
 4. พระพุธ
 5. พระพฤหัสบดี
 6. พระศุกร์
 7. พระเสาร์
 8. พระราหู
 9. พระเกตุ

จตุมหาราชิกาเทพแก้ไข

 1. ท้าวธตรฐ
 2. ท้าววิรุฬหก
 3. ท้าววิรูปักษ์
 4. ท้าวกุเวร

เทพองค์อื่นแก้ไข

 1. พระพาย
 2. พระกาล
 3. พระสมุทร
 4. พระอัคนี
 5. พระพิรุณ
 6. พระธรณี
 7. พระคงคา
 8. พระยม
 9. พระพนัสบดี
 10. พระหิมพานต์
 11. พระอัศวิน
 12. พระพินาย
 13. พระมหาชัย
 14. พระปัญจสิงขร
 15. พระไภรวะ
 16. รัมภา
 17. อรุณวดี
 18. ปัญจสีขร
 19. ประคนธรรพ์
 20. เวสสุญาณ
 21. ท้าวอรชุน
 22. มณีเมขลา

ฤๅษีแก้ไข

ฤๅษีสร้างกรุงอโยธยา 4 ตนแก้ไข

 1. อจนคาวี
 2. ยุทธอักขระ
 3. ทะหะ
 4. ยาคะ

ฤๅษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดงครั้งแรก 4 ตนแก้ไข

 1. สุทรรศน์ หรือ สุทัศ
 2. สุไข หรือ ศุกไขดาบสินี
 3. อังคตะ หรือ อรรคต
 4. สรภังค์

ฤๅษีที่ชุบนางมณโฑ 4 ตนแก้ไข

 1. โรมสิงห์ หรือ มหาโรมสิงหะ
 2. วตันตะ หรือ อตันตา
 3. วชิร
 4. วิสุทธิ , วิสุทัสสี , วิสูตร ,หรือ วิสุทธสี

ฤๅษีที่ชุบนางกาลอัจนา 1 ตนแก้ไข

 1. โคดม หรือ โคตะมะ หรือ พระฤๅษีโคดม

ฤๅษีที่อยู่แดนมิถิลา 1 ตนแก้ไข

 1. สุธามันตัน

ฤๅษีที่อยู่แดนขีดขิน 1 ตนแก้ไข

 1. อังคต

ฤๅษีที่อยู่แดนเมืองลงกา 3 ตนแก้ไข

 1. นารท หรือ นารอท อยู่ที่เขาโอรส
 2. โคบุตร อยู่ที่เขานินกาลา
 3. กาล

ฤๅษีที่ทำพิธีหุงข้าวทิพย์ในกรุงอโยธยา 5 ตนแก้ไข

 1. กไลโกฎ ( หน้าเนื้อ )
 2. ภารัทวาช หรือ ภารทวาช
 3. วัชอัคคี
 4. วสิษฐ์
 5. สวามิตร

ฤๅษีที่อยู่เขาตรีกูฏ 3 ตนแก้ไข

 1. สุเมธ
 2. อมรเรศ หรือ อมเรศ
 3. ปรเมศ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขามรกต 1 ตนแก้ไข

 1. ทิศไพ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขาไกรลาศ 2 ตนแก้ไข

 1. คาวิน
 2. สุขวัฒน

ฤๅษีที่อยู่แดนไกษเกษ 1 ตนแก้ไข

 1. โควินท์

ฤๅษีที่อยู่ป่ากาลวาต 1 ตนแก้ไข

 1. วัชมฤค

ฤๅษีที่หนุมานพบเมื่อคราวไปถวายแหวนนางสีดา 2 ตนแก้ไข

 1. นารท
 2. ชฎิล

ฤๅษีที่อวตาร 1 ตนแก้ไข

 1. ทุรวาส

ฤๅษีทศกัณฐ์แปลงแก้ไข

 1. สุธรรม เมื่อครั้งไปลักนางสีดาที่ริมโคทาวารี
 2. สิทธิโคดม เมื่อครั้งไปหาพระรามที่ค่าย

วานรพงศ์แก้ไข

วานรกษัตริย์ (พญาวานร )แก้ไข

 1. พาลี
 2. สุครีพ
 3. หนุมาน
 4. องคต
 5. ชมพูพาน
 6. ชามพูวราช
 7. มัจฉานุ
 8. อสุรผัด
 9. ท้าวมหาชมพู
 10. นิลพัท
 11. นิลนนท์

วานรสิบแปดมงกุฎแก้ไข

ฝ่ายเมืองขีดขิน

 1. เกยูร
 2. โกมุท
 3. ไชยามพวาน
 4. มาลุนทเกสร
 5. วิมล
 6. ไวยบุตร
 7. สัตพลี
 8. สุรเสน
 9. สุรกานต์

ฝ่ายเมืองชมพู

 1. นิลขัน
 2. นิลปานัน
 3. นิลปาสัน
 4. นิลราช
 5. นิลเอก
 6. วิสันตราวี

ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด

 1. กุมิตัน
 2. เกสรทมาลา
 3. มายูร

วานรเตียวเพชรแก้ไข

ฝ่ายเมืองขีดขิน

 1. ญาณรสคนธ์
 2. ทวิพัท
 3. ปิงคลา
 4. มหัทวิกัน
 5. วาหุโรม
 6. อุสุภศรราม
 7. มากัญจวิกราม

ฝ่ายเมืองชมพู

 1. โชติมุกข์

ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด

 1. นิลเกศี

วานรจังเกียงแก้ไข

*ไม่ปรากฏว่ามีชื่ออะไรบ้าง

เขนลิงแก้ไข

*ไม่ปรากฏว่ามีชื่ออะไรบ้าง

คนธรรพ์แก้ไข

 1. ประโคนธรรพ - เทพคนธรรพ์

พระยาปักษาชาติแก้ไข

 1. พระยาสุบรรณ พาหนะพระนารายณ์ สีหงเสน
 2. พระยาสดายุสหายท้าวทศรถ สีเขียว
 3. พระยาสัมพาทีพี่พระยาสดายุ สีแดง อยู่ที่เขาเหมติรัน

พระยานาคแก้ไข

 1. พระยาอนันตนาคราชอาสนะพระนารายณ์
 2. พระยากาลนาคบิดานางกาลอัคคี มเหสีทศกัณฐ์
 3. พระยาวิรุณนาคผู้ที่รับนางสีดาไว้เมื่อหนีพระรามไปบาดาล
 4. พระยากัมพลนาคผู้บอกที่ซ่อนเร้นให้ตรีเมฆ
 5. พระยาทธรฐนาคผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
 6. พระยาวาสุกรีนาคผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท
 7. พระยานาคมรกตผู้ที่รักษาเมืองบาดาล บริเวณใต้น้ำ

ม้าพระที่นั่งแก้ไข

 1. ม้าอุปการ
 2. ม้านิลพาหุม้าของวิรุญจำบัง
 3. ม้าของพระยาทูต ( พระยาทูษณ์ )
 4. ม้าของไพนาสุริยวงศ์ ( ทศพิน )
 5. ม้าของวิรุณมุข
 6. ม้าของทศคีรีวัน
 7. ม้าของทศคีรีธร
 8. ม้าเมฆมาลาม้าของนนยวิก
 9. ม้าอนันตสีหาศน์ม้าของวายุเวก
 10. ม้าของพระมงกุฎพระลบ
 11. ม้ามารกระบิล

พรานแก้ไข

 1. พระยาทุกขันธ์พราน หรือ พระยากุขัน

สถานที่ในเรื่องรามเกียรติ์แก้ไข

ป่าแก้ไข

 1. ป่าทวาราวดี ป่าที่ตั้งกรุงอโยธยา
 2. ป่ากัทลีวัน ป่าที่หนุมานไปจำศีล
 3. ป่าอัมพวัน ป่าที่พิเภกไปเก็บผลไม้
 4. ป่ากาลวาต ป่าที่พระมงกุฎ พระลบ อยู่
 5. ป่าศาลวัน ป่าที่นางเสาวรีอยู่
 6. ป่าเวฬุวัน ป่าที่กุมภกาศทำพิธี

ภูเขาแก้ไข

 1. เขาไกรลาศ เป็นเขาที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพ
 2. เขาเหมติรัน
 3. เขาอัมตัง
 4. เขาตรีกูฎ
 5. เขาโสลาศ
 6. เขาอินทกาลา
 7. เขานิลกาลา
 8. เขาอากาศ
 9. เขาโสฬิศ
 10. เขาคันธมาทน์
 11. เขาคันธกาลา
 12. เขาศตกูฎ
 13. เขาลพพระบุรี
 14. เขามรกต
 15. เขาอากาศ
 16. เขาเวภาร
 17. เขาวิบูลบรรพต
 18. เขามยุรา
 19. เขาปัญจคีรี
 20. เขาสรรพยา
 21. เขาสญชีพสัญญ๊
 22. เขาอาวุธ

แม่น้ำแก้ไข

 1. แม่น้ำสรงกษัตริย์
 2. แม่น้ำสะโตง
 3. แม่น้ำโคทาวารี
 4. แม่น้ำอำมฤต
 5. แม่น้ำคันธา
 6. แม่น้ำมหาสาตร
 7. แม่น้ำคงคา
 8. แม่น้ำยมนา
 9. แม่น้ำอจิรวดี
 10. แม่น้ำมหิ
 11. แม่น้ำสราภู

ด่านเมืองลงกาและบาดาลแก้ไข

ทวีปแก้ไข

 1. อุตรกุรุทวีป
 2. อมรโคยานทวีป
 3. บุพพวิเทหทวีป
 4. ชมพูทวีป

อ้างอิงแก้ไข

 • พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ของเก่า คัดจากสมุดไทย
 • สี ลักษณะหัวโขน และประวัติสังเขปของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ นายประพันธ์ สุคนธะชาติ รวบรวม - เรียบเรียง
 • สมญาภิธานรามเกียรติ์
 • ระบำ อสุเรศเศวตฤทธา ของกรมศิลปากร