กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

กลุ่มของโรงเรียนในประเทศไทย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น และกล้าลงมือทำ โดยโรงเรียนจะสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ในห้องทดลองที่มีครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ในการศึกษาคนคว้าส่งที่ตนเองสนใจได้เอง โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เด็กแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่[3]

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
Princess Chulabhorn Science High School
ตราประจำกลุ่มโรงเรียน
ข้อมูล
ชื่ออื่นจภ. PCSHS
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ประกาศตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 4 แห่งแรก
คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารอัมพร พินะสา[1]
เลขาธิการ กพฐ.
ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน[2]
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สี   สีน้ำเงิน-สีแสด
เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง
เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประวัติ

แก้

สัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามด้วยชื่อจังหวัดสถานที่ตั้ง ทั้งหมด 10 แห่ง ประจำเขตการศึกษาต่าง ๆ ทุกเขตการศึกษาของประเทศ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์และนามโรงเรียนใหม่ คือ "จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ตามด้วยชื่อจังหวัดอันเป็นสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อมาจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพิ่มอีก 2 แห่งเพื่อให้ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา[4]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

แก้

ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบ และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแห่งว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค[4]

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ และมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค[5]

จากนั้น กลุ่มโรงเรียนจึงเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2554 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 24 คน (จัดสอบใหม่โดยโรงเรียน) และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 2 ห้องเรียน (โดยใช้บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เคยสมัครสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) แต่ละห้องมีนักเรียน 24 คน รวม 48 คน [6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 - 2556 มีการปรับการรับนักเรียนใหม่ แบ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 96 คน และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 4-6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยใช้การรับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์[7] และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ทุกโรงเรียนปรับการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียน กล่าวคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 96 คน และระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 4 โรงเรียนละ 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน รวม 144 คนต่อปีการศึกษา[8]

ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีสถานะเป็นกลุ่มงานภายในสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประสานการดำเนินงานโครงการของคณะกรรมการโครงการฯ กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัย นักวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง[9] ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560[10]

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

แก้

สำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04278/2112 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ความว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2561[11]

จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มเติม

แก้

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพิ่มเติมประจำเขตตรวจราชการ 6 แห่ง และปรับปรุงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทสังคม[12]

จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 6 แห่ง โดยพัฒนาและใช้พื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่เดิม 4 แห่ง (ลำปาง สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี) และพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรใหม่ 2 แห่ง (สระแก้ว และกำแพงเพชร) ขอพระราชทานนามโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์ตามแบบที่กรมศิลปากรได้ออกแบบไว้ ความทราบแล้วพระราชนามตามที่กราบทูลขอมา ปรับปรุงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทุกแห่งให้รับนักเรียนจากเดิม 7-8 จังหวัดต่อ 1 โรงเรียนเป็น 3-5 จังหวัดต่อ 1 โรงเรียน และประกาศจัดตั้งโรงเรียนทั้งหกแห่งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566[13]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

แก้
 • ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
  • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • ราช แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
  • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ส่วนคำว่าวิทยาศาสตร์นั้นเติมขึ้นมาในภายหลัง เพื่อเน้นความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • ตราประจำโรงเรียน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกอบด้วย[14]
  • พระมงกุฎสีเหลืองทอง
  • รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
  • อักษร สีแสด และ สีขาว ขอบทอง อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทอง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนใหม่ โดยออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร[15]

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ แคแสด[16]
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่    สีน้ำเงิน-แสด[16] โดย
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
  • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

โรงเรียนในเครือข่าย

แก้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 18 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งอิงตามเขตการศึกษาเดิม 12 เขตและเขตตรวจราชการ 18 เขต ดังนี้

ที่ โรงเรียน วันที่ก่อตั้ง จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (30 ปี) นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี [17]
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (30 ปี) เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ [17]
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (30 ปี) ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง [17]
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (30 ปี) บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ [17]
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 4 เมษายน พ.ศ. 2537 (30 ปี) มุกดาหาร นครพนม [17]
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 (30 ปี) สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี [17]
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (30 ปี) เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม [17]
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (30 ปี) เลย อุดรธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ [17]
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (29 ปี) พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ [17]
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (29 ปี) ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง [17]
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (28 ปี) ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร [17]
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 (28 ปี) ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง [17]
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ยกฐานะจากโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี[13]
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยกฐานะจากโรงเรียนโคกศรีเมือง[13]
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ยกฐานะจากโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา[13]
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อุบลราชธานี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยกฐานะจากโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยและโรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์[13]
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เดิมกำหนดจะยกฐานะจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา แต่พื้นที่มีข้อจำกัดจึงไปตั้งโรงเรียนในพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชรแทน[13]
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (1 ปี) สระแก้ว จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก เดิมกำหนดจะยกฐานะจากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา แต่พื้นที่มีข้อจำกัดจึงไปตั้งโรงเรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว[13]

หลักสูตรของโรงเรียน

แก้

ในช่วงก่อนเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มีการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในห้องเรียนที่คัดเลือกนักเรียนร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์[4]

จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติดำเนินการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นตามไปเป้าหมายของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนตามหน่วยกิตที่กำหนด โดยมีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2 นอกจากนี้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน และผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้

ปัจจุบันใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558) โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้[18]

 • รายวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วยรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาและเวลาเรียนแต่ละรายวิชาเช่นเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • รายวิชาเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 เป็นรายวิชาที่สร้างขึ้นเพื่อสนองและสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยนักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชากลุ่มนี้ทั้งหมด รายวิชาในกลุ่มนี้ ได้แก่ การเขียนเชิงวิชาการ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ โครงงาน ภาษาอังกฤษฟังพูด ภาษาอังกฤษรอบรู้ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ภาษาต่างประเทศที่ 2 หน้าที่พลเมือง และอาเซียนศึกษา
  • รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 เป็นรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้

ปัจจุบันใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 โดยใช้กรอบโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้[19]

 • รายวิชาพื้นฐาน ประกอบด้วยรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายวิชาให้ความรู้ทั่วไป ทักษะการเรียนรู้ และการใช้ดำรงชีวิตในสังคม
 • รายวิชาเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 เป็นรายวิชาที่สร้างขึ้นเพื่อสนองและสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยนักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชากลุ่มนี้ทั้งหมด รายวิชาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส แคลคูลัส กลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ บูรณาการความรู้ ทักษะชีวิต หน้าที่พลเมือง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพื้นฐานด้านวิศวกรรม ภาษาอังกฤษวิชาการ ภาษาต่างประเทศที่ 2
  • รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 เป็นรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้บางรายวิชาเป็นเนื้อหาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การคัดเลือกนักเรียน

แก้

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ใช้รูปแบบการสมัครและการสอบคัดเลือกในรอบแรกเหมือนกัน ส่วนการสอบในรอบที่สองนั้นเต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบ วัน เวลา และสถานที่สอบเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แก้

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักเรียนแห่งละ 96 คน[20] โดยแบ่งรับนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 88 คน
 • กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส (ได้แก่ โรงเรียนดีประจำตำบลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง จำนวนไม่เกิน 8 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แก้

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งจำนวน 144 คน[21]

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

แก้

ประเพณีสำคัญ

แก้

ประเพณีเครือข่าย

แก้
 • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นจัดขึ้นระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 12 แห่ง ผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน[29]
 • PCSHS Science Symposium - กิจกรรมวิชาการ การประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ มีการแบ่งจัดตามภูมิภาคในบางปีการศึกษา[30]

ประเพณีโรงเรียน

แก้
 • กิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่
 • กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ - กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒธรรมท้องถิ่นในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละโรงเรียน เช่น ประเพณีลอยกระทง, งานฉลองและสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ, ฯลฯ
 • วันไหว้ครู
 • งานกีฬาสีโรงเรียน - จัดขึ้นตามโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 • กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
 • กิจกรรมอำลาการจบการศึกษาของนักเรียน

งานพิธี

แก้

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

แก้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แก้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เก็บถาวร 2018-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561‎
 2. ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บถาวร 2017-10-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560
 3. "ปณิธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-07. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 4.2 "ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช". โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-05-03. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๑๖/๒๕๕๔ รร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค". สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "เฟ้นหัวกะทิ เข้า ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "กลุ่ม ร.ร.วิทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ม.4/1-31 ส.ค.นี้". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "ร่างโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" (PDF). สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2560‎. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "สพฐ.ตั้งศูนย์บริหาร ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)[ลิงก์เสีย]
 10. "คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่ออำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (เป็นกลุ่มงานภายในสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)" (PDF). 30 มีนาคม 2560.[ลิงก์เสีย]
 11. "72 ง". ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 20 กันยายน พ.ศ. 2561. p. 3. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-10-24. สืบค้นเมื่อ 2018-09-20. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |book= ถูกละเว้น (help)
 12. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว
 14. สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช[ลิงก์เสีย]
 15. "พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" (PDF). PCSHSNST NEWS. 13 ธันวาคม 2562. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-07. สืบค้นเมื่อ 2020-04-07.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2560‎.
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 หนังสือ 10 ปี การพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์
 18. หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558)
 19. หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
 20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เก็บถาวร 2017-11-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เก็บถาวร 2017-12-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 22. 22.0 22.1 สพฐ.ร่วมญี่ปุ่น พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯตั้งเป้าให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค[ลิงก์เสีย]. กระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎.
 23. ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค. เอกสารแนะนำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค). 2558
 24. ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 463/2558 Thailand-Japan Student Science Fair 2015. กระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎.
 25. TJ-SIF2016 Official Site เก็บถาวร 2017-10-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. ศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎.
 26. TJ-SSF 2018 Official Site เก็บถาวร 2018-09-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561‎.
 27. "โครงการ "NIHONGO Partners"". เจแปนฟาวน์เดชัน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-25. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 28. กลุ่ม ร.ร.จุฬาภรณฯ ปักธง สร้างคุณภาพเทียบนานาชาติ. ประชาชาติ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2560‎.
 29. "จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร". www.pccm.ac.th.
 30. "PCSHSM:: - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร". www.pccm.ac.th.
 31. "วันสถาปนาโรงเรียน วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ – โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-23. สืบค้นเมื่อ 2022-04-22.
 32. https://election66.moveforwardparty.org/district/z_nst_1

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้