โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา [1][2]เป็นศาสนศึกษาแผนกสามัญศึกษา อยู่ในความผิดชอบของ กองพุทธศาสนศึกษา[3] สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [4]ดำเนินการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ให้แก่พระภิกษุสามเณร

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแก้ไข

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา[5] จัดตั้งขึ้นเนื่องมาจากการจัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ . ศ. 2432 และ พ. ศ. 2489 ตามลำดับ ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึ้น เรียกว่า “ โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา” เมื่อโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่หลายออกไป ทางคณะสงฆ์โดยองค์กรศึกษา จึงได้กำหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า “ โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำหรับนักเรียน” โดยสังฆมนตรี จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ. ศ. 2500 ต่อมาปี พ. ศ. 2507 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีขึ้นใหม่เรียกว่า “ บาลีศึกษาสามัญและปริยัติศึกษา” พร้อมทั้งยกเลิกระเบียบสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสำหรับนักเรียน ต่อมาพิจารณาเห็นว่า การศึกษาทางโลกเจริญ ก้าวหน้ามากขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นควรให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น เพื่อให้ผู้ศึกษาได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป จึงได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2514 รองรับ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช 2535 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ( วิชัย ธรรมเจริญ : 2543 : 4)

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ . ศ.2535 ( วิชัย ธรรมเจริญ : 2543 : 26 – 30 ;อ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ.2535 : 35 ) กำหนดว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในวัด หรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ์ โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( เดิมกรมการศาสนา) จะให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนตามกำลังงบประมาณ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากำหนด

ดังนั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันมีการศึกษาสงฆ์มีอยู่ 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลีนั้นเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน แต่หลักสูตรแผนกธรรม - บาลีไม่เข้มข้นมากนัก แต่ก็ยังมีเนื้อหามากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน เพราะสามารถบูรณาการนำเอาการศึกษาสงฆ์ทั้ง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนย่อมรับว่า เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒[6]

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแก้ไข

 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1 รับผิดชอบในเขต 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 รับผิดชอบในเขต 3 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 รับผิดชอบในเขต 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และบึงกาฬ
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 รับผิดชอบในเขต 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 13 (โรงเรียนในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย) รับผิดชอบ โรงเรียนมังกรกมลาวาส โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดหมื่นพุทธ
 • เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14 (โรงเรียนในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย) รับผิดชอบ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนมหาปัญญา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแก้ไข

ภาคเหนือแก้ไข

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5[7] โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย 29 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเหมืองนาวิทยา ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9
 1. โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา [8]ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 2. โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) </ref>ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด[9]ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 4. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 5. โรงเรียนศรีใครวิทยา ตั้งอยู่ ณ วัดศรีใคร ถนนชยางกูร ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10
  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 วัดศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนค
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กลุ่มที่ 11 วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคกลางแก้ไข

  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1
 1. โรงเรียนวชิรมกุฏ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 4. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 5. โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 6. โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 13. โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 14. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
 15. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


  สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3
 1. โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาคใต้แก้ไข

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา (วัดค่าย) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว แผนกสามัญศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

อ้างอิงแก้ไข

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒