ตำบลสามพร้าว

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบสามพร้าว เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งก่อสร้างมหาวิทยาลัยและสนามกีฬากลางจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

ตำบลสามพร้าว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sam Phrao
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด74 ตร.กม. (29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด20,450 [1] คน
 • ความหนาแน่น276.35 คน/ตร.กม. (715.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410114
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ท้องที่ตำบลสามพร้าว เริ่มแรกเดิมทีเป็นพื้นที่ปกครองของตำบลหนองบุ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตำบลลหนองนาคำ) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2513 ทางราชการเห็นว่าท้องที่ตำบลหนองบุ มีพื้นที่กว้างขวาง ยากต่อการติดต่อราชการจึงแยกออกไปตั้งตำบลใหม่ชื่อว่า "ตำบลสามพร้าว" ซึ่งมีเขตปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[2] ต่อมามีราษฏรย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จนปัจุบันมีเขตปกครองรวมทั้งหมด 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว 15 หมู่บ้าน และบางส่วนของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

อาณาเขต แก้

การปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านได้แก่

1.บ้านสามพร้าว 6.บ้านนาหยาด 11.บ้านหนองหลี่หู
2.บ้านสามพร้าว 7.บ้านหนองบั่ว 12.บ้านสามพร้าว
3.บ้านหนองบุ 8.บ้านหนองคอนแสน 13.บ้านดงเหล่าต้อง
4.บ้านดอนหาด 9.บ้านแมด 14.บ้านหนองบุ
5.บ้านหนองนาหล่ำ 10.บ้านสามพร้าว 15บ้านสามพร้าว

การปครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่ตำบลสามพร้าว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 เมษายน 2561.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี...PDFราชกิจจานุเบกษา 87 (92):2905-2907. 6 ตุลาคม 2513