ตำบลสามพร้าว

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบสามพร้าว เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งก่อสร้างมหาวิทยาลัยและสนามกีฬากลางจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

ตำบลสามพร้าว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sam Phrao
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด74 ตร.กม. (29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด20,450 [1] คน
 • ความหนาแน่น276.35 คน/ตร.กม. (715.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410114
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่ตำบลสามพร้าว เริ่มแรกเดิมทีเป็นพื้นที่ปกครองของตำบลหนองบุ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตำบลลหนองนาคำ) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2513 ทางราชการเห็นว่าท้องที่ตำบลหนองบุ มีพื้นที่กว้างขวาง ยากต่อการติดต่อราชการจึงแยกออกไปตั้งตำบลใหม่ชื่อว่า "ตำบลสามพร้าว" ซึ่งมีเขตปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[2] ต่อมามีราษฏรย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จนปัจุบันมีเขตปกครองรวมทั้งหมด 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว 15 หมู่บ้าน และบางส่วนของหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

อาณาเขตแก้ไข

การปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านได้แก่

1.บ้านสามพร้าว 6.บ้านนาหยาด 11.บ้านหนองหลี่หู
2.บ้านสามพร้าว 7.บ้านหนองบั่ว 12.บ้านสามพร้าว
3.บ้านหนองบุ 8.บ้านหนองคอนแสน 13.บ้านดงเหล่าต้อง
4.บ้านดอนหาด 9.บ้านแมด 14.บ้านหนองบุ
5.บ้านหนองนาหล่ำ 10.บ้านสามพร้าว 15บ้านสามพร้าว

การปครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่ตำบลสามพร้าว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 เมษายน 2561.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี...PDFราชกิจจานุเบกษา 87 (92):2905-2907. 6 ตุลาคม 2513