มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว  (อังกฤษ: UdonThani Rajabhat University Sam Phrao) เป็นพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีการขยายพื้นที่ใหม่และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่กว่า 2,090 ไร่ ณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี[1]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สามพร้าว
Udon Thani Rajabhat University Sam Phrao
LgUDRU.png
ชื่อย่อมร.อด. สามพร้าว / UDRU Sam Phrao
คติพจน์ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
สถาปนาพ.ศ. 2549
ประเภทพื้นที่ขยาย
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ที่ตั้งหมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีเหลือง
เพลงมาร์ชราชภัฏอุดรธานี
เว็บไซต์www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/502-nov-08-2016-b.html

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ประวัติแก้ไข

เมื่อปีงบประมาณ พุทธศักราช 2549  สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการขยายมหาวิทยาลัย  บนพื้นที่ใหม่  ณ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการความรู้ การฝึกอบรม การศึกษาวิจัย รวมถึงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาสามพร้าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่บนผืนดินสาธารณประโยชน์ บริเวณโคกขุมปูน หมู่ที่ 1 บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ 2,090 ไร่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ซึ่งมีโครงการก่อสร้างอาคาร และพัฒนาสถานที่ ให้กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย   และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัย  สร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกในอนาคต

นอกจากนี้  ยังมีโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข  การแพทย์และพยาบาล  การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมือง และอาคารโรงพยาบาล  เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษา และให้บริการท้องถิ่นชุมชน

เปิดศักราชใหม่แก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นเวลากว่า 5 ปี ในการพัฒนาผืนแผ่นดินบริเวณโคกขุมปูน หมู่ที่ 1 บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ตามโครงการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   พื้นที่ 2,090 ไร่แห่งนี้  กำลังได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ (พ.ศ. 2552)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มเทคโนโลยี 6 หลัง แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมบ้านพักอาจารย์ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หลัง  พร้อมหอพักนักศึกษาชาย- หญิง รวม 2 หลัง

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในมหาวิทยาลัย ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการว่า “มหาวิทยาลัยได้เร่งดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมรองรับความต้องการของนักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งภาพรวมของการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ เมื่อปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา”

ปีการศึกษา 2553แก้ไข

ได้เปิดให้บริการ โดยนำนักศึกษาใหม่ไปทำการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรก

ความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี โดยนายอำนาจ  ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น ได้ช่วยผลักดันโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ไปยังพื้นที่ศูนย์การศึกษา  โดยมอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบท  จ.อุดรธานี  รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมเส้นทางจราจรจากถนนสายอุดรธานี – อ.หนองหาน ไปยังศูนย์การศึกษาสามพร้าว จำนวน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 บ้านหนองแก – บ้านสามพร้าว   เส้นทางที่ 2  บ้านนิคมหนองตาล –บ้านว่าน  และเส้นทางที่ 3 บ้านป่าก้าว –บ้านดอนกลอย   รวมทั้งการดำเนินการรังวัดเขตถนนสี่ช่องจราจร จากถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี ไปยังศูนย์การศึกษาสามพร้าว  ระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร  ซึ่งแขวงการทางอุดรธานี  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี  และอำเภอเมืองอุดรธานี  ได้เข้ามาช่วยเหลือ ในการดำเนินงาน   ส่วนถนนภายในศูนย์การศึกษา  ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  โดยนายหาญชัย ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ การประปาเขต 7  การประปาภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ได้วางโครงการขยายเขตประปา  และระบบไฟฟ้าแรงสูงจากหมู่บ้านสามพร้าว  ไปยังพื้นที่ศูนย์การศึกษา   และยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมบรรเทาและป้องกัน         สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  ดำเนินการขุดสระน้ำ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ในปีการศึกษา 2553  ได้เปิดให้บริการโดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บางสาขาวิชา  กว่า  1,000 คน ไปทำการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ หอพักเพื่อการเรียนรู้และเพื่อความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง  ร้านสะดวกซื้อ  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อม  เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมรองรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ปีการศึกษา 2554  แก้ไข

เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน สู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยนำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ฯ  ไปทำการเรียนการสอน และอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 2,700 คน  และเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  ที่ผ่านมา

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาใหม่แล้วเสร็จ เพิ่มอีก 2 หลัง เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ อีกทั้งยังได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา  อาทิ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงอาหาร  ร้านสะดวกซื้อ ตู้ซักผ้าอัตโนมัติ   โทรศัพท์สาธารณะ  ตู้เอทีเอ็ม  ตู้เติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ตู้เติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่  และศูนย์ถ่ายเอกสาร  เป็นต้น

ขณะที่การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการ (หอสมุด) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน   นอกจากนี้ ยังเตรียมดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาครบวงจร sport complex  เพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  และหอประชุมอเนกประสงค์  สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สามพร้าว  พร้อมแล้วที่จะรับใช้สังคมในการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ ที่กระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบอุดมศึกษาเต็มรูปแบบสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  เป็นที่พึ่งของสังคมในการสร้างองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่  และให้บริการทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อาคารแก้ไข

 1. อาคารวิทยาศาสตร์ 3 อาคาร
 2. อาคารพยาบาลศาสตร์ 1 อาคาร
 3. อาคารเทคโนโลยี 6 อาคาร
 4. อาคารห้องสมุด 5 ชั้น 1 อาคาร
 5. อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 อาคาร
 6. อาคารเทคโนโลยีและภาษาอาเซียน 1 อาคาร
 7. อาคารนิติและรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อาคาร
 8. อาคารปฏิบัติการโรงแรม 1 อาคาร
 9. อาคารโรงเรือนฝึกปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร 5 อาคาร
 10. อาคารโรงเรือนฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 อาคาร
 11. ฟาร์มฮัก (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
 12. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมฯศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 ศูนย์ฯ
 13. อาคารจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 1 อาคาร
 14. อาคารโรงอาหารติดแอร์ 1 หลัง
 15. อาคารหอพักนักศึกษา 4 อาคาร
 16. อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 อาคาร
 17. หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯขนาด 5000 ที่นั่ง 1 อาคาร
 18. สนามกีฬามาตรฐาน
 19. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ อพสธ. พื้นที่สีเขียว

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

โครงการก่อสร้างแก้ไข

การเรียนการสอนแก้ไข

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) มีนักศึกษา และบุคลากร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ม.ในเมือง ออกไปทำการเรียนการสอน ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข