โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 12 โรง ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ ประกอบกับภาวะที่ประเทศชาติต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมีเป้าหมายในการก่อตั้งโรงเรียนเขตการศึกษาละ 1 โรง รวมทั้งหมด12 โรง เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาชนที่มีความสนใจ มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ไทย
Pccst.png
รักศักด์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
(คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
138 ถนนฉลุง-ด่านวังประจัน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College, Satun
อักษรย่อ จภ.สตูล
ประเภท โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
รหัส 02910103
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งปีการศึกษา 2538 โดยในระยะแรกกำหนดให้เรียนที่ วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เนื่องจากอาคารยังไม่แล้วเสร็จ และในวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน

ยุคบุกเบิก "ต้นกล้าแคแสด"แก้ไข

ปี พ.ศ. 2537 สำนักงานสามัญศึกษา ( สศจ. ) จังหวัดสตูล ได้รับหนังสือด่วนจากกรมสามัญศึกษา ว่าให้ดำเนินการหาที่ดินว่างเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สักหนึ่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของเขตการศึกษา 2 (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส,สตูล) ขณะนั้น มีท่าน ผอ.อรุณ คงทน เป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด มีอาจารย์ยงยศ ใจสมุทร และ อาจารย์รัชนี งะสมัน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด