โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (อังกฤษ: Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi) ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (อังกฤษ: Princess Chulabhorn's College Phetchaburi) เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 3 รอบวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (36 พรรษา)

โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
Pcshsp.png
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi
อักษรย่อ วจภ.พบ. , วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ เพชรบุรี / PCSHS Phet
ประเภท โรงเรียนรัฐ
ก่อตั้ง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (26 ปี 177 วัน)
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

นามโรงเรียนแก้ไข

นามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในแรกจัดตั้งนั้นมีนามว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนเป็นภาษาไทยใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และเป็นภาษาอังกฤษว่า Princess Chulabhorn's College Phetchaburi ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาประมาณมิได้ต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีและบรรดาเหล่าโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ต่อมาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ได้รับยกฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงได้ใช้นามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้รับพระอนุญาตเปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และเป็นภาษาอังกฤษว่า Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi

โรงเรียนในเครือข่ายแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข