เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดตั้งโดยฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 31 กรกฎาคม 2538 โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 3 รอบ (36 พรรษา) เมื่อปี พ.ศ. 2536

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
200px
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn Science High School, Pathumthani
อักษรย่อ จภ.ปท. / PCSHSP
ประเภท โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ , โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
สถาปนา 4 กรกฎาคม

ความหมายของชื่อโรงเรียนแก้ไข

  • จุฬาภรณ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • ราช หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์
  • วิทยา หมายถึง วิชาความรู้
  • อาลัย หมายถึง สถานที่หรือความระลึกถึง

รวมคำว่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงหมายถึงสถานที่แห่งวิชาความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปรัชญาประจำโรงเรียนแก้ไข

ปญฺ า ยตฺถํ วิปสฺสติ

คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

หมายความว่า ปัญญาเกิดได้ด้วยเหตุ 3 ประการ ดังนี้

  • สุตฺตมยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการฟัง
  • จินฺตมยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการนึกคิด
  • ภาวนามยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการฝึก

วันสถาปนาโรงเรียนแก้ไข

ชาวจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียนแก้ไข

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีและดอกไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

สีประจำโรงเรียนคือ สีนำเงิน-แสด

  • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันกษัตริย์
  • สีแสด หมายถึง สีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกแคแสด

การยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแก้ไข

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกฐานะของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข