เปิดเมนูหลัก

(สำเภา) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 32 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ฟัน) และก่อนหน้า (ม้า) ออกเสียงอย่าง พ (พาน) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ภ สำเภา”

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร "ภ" ตรงกับตัวเทวนาครี "भ" ภาษาฮินดีตรงกับเสียง "บ" พ่นลม ในกลุ่มภาษาไทย ดังนั้นจึงมักทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร "bh" เช่นคำว่า "ภูมิพล" ถอดเสียงเป็น /Bhumibol/

แต่เนื่องจากการเรียงอักษรไทยเจอปัญหาเดียวกันกับอักษร "พ" สำหรับภาษาไทยกลางและภาษาไทยใต้ทุกถิ่น จึงเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเป็น /pʰ/ และพยัญชนะตัวสะกดให้เสียง /p̚/ เหมือนกับ "ผ" และ "พ"

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ภ&oldid=8428847"