(ธง) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 24 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ทหาร) และก่อนหน้า (หนู) ออกเสียงอย่าง ท (ทหาร) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ธ ธง"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร "ธ" ตรงกับตัวเทวนาครี "ध" ภาษาฮินดีตรงกับเสียง เสียงกักปุ่มเหงือกก้องพ่นลม /dʱ/ (ในภาษาไทยกลางคล้าย "ด" แต่พ่นลม) ดังนั้นจึงมักทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร "dh"

ภาษาไทยกลางและภาษาไทยใต้ทุกถิ่นไม่มีเสียงพยัญชนะตัวนี้ จึงเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น /tʰ/ และพยัญชนะตัวสะกดให้เสียง /t̚/ เหมือนกับ "ถ" และ "ท"

อักษร "ธ" มักมีปัญหาในการทับศัพท์ภาษาที่ใช้อักษรละตินเพราะแทนได้หลายเสียงเช่น /tʰ/, /t̚/, /θ/ หากเป็นระบบอินเดีย ซึ่งนิยมถอดด้วยอักษรโรมันเป็น "dh" ตามเสียงเดิมในหลายภาษาของอินเดีย อักษร ธ นั้นส่วนใหญ่พบในคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่น ธวัช ธนู มัธยม หรือคำทับศัพท์ภาษายุโรปที่ใช้อักษร th ดังนั้นบางคนจึงนิยมใช้ ธ ถอดเสียง th ในคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่าง t และ th

ธ ,ธา สามารถเป็นคำได้หนึ่งคำ แปลว่า ท่าน, คุณ เป็นคำสรรพนามบรุษที่สาม