เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 44 และเป็นอักษรตัวสุดท้ายในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ฮ นกฮูก"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ฮ ใช้เป็นพยัญชนะต้น ให้เสียง /h/ แต่ไม่มีในตำแหน่งตัวสะกด

การเขียน แก้ไข

เขียนเป็นรูปวงกลม แล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่างเล็กน้อย แล้วลากเส้นตรงไปทางขวา แล้วลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบน แล้วเขียนเป็นวงรี สุดท้ายวาด 1 ใน 4 ของวงกลม