ไม้มลาย

ตัวอักษรไทย

ไม้มลาย (ไ) ใช้เป็นสระ ไอ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะต้น

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

การประสมรูป

แก้
การประสมรูป ปรากฏ ใช้เป็นสระ สัทอักษรสากล
ไม้มลาย + (พยัญชนะต้น) ไ– ไอ /aj/, /aːj/

คำที่ประสมด้วยสระไอส่วนใหญ่ออกเสียงเหมือน อัย แต่ก็มีบางคำที่นิยมออกเสียงเหมือน อาย เช่น ได้ (ด้าย), ไม้ (ม้าย), ร้องไห้ (ร้องห้าย) เป็นต้น

หรืออาจมาจากการพูดรวบคำ พยางค์หน้าของคำจะสั้นกว่าพยางค์ท้าย เช่น ไม้ไต่คู้ (มั้ยตั่ยคู้), ไม่ได้ (มั่ยด้าย), ได้สิ (ดั้ยสิ)

วิธีเขียน

แก้

เริ่มที่เขียนเป็นวงกลม จากนั้นลากเส้นขึ้นไปด้านบน แล้วลากเส้นทแยงล่างซ้าย แล้วลากทแยงขึ้นบนซ้าย