สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (ญี่ปุ่น: 在タイ日本国大使館) ตั้งอยู่เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (รวมทั้งแผนกกงสุล สถานที่ทำวีซ่า)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางการทูตและสนธิสัญญาแก้ไข

ประเทศไทยและญี่ปุ่น สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ชื่อนายฮิเดะอากิ โคบายาชิ (H.E. Mr. Hideaki Kobayashi) เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อ พฤศจิกายน 2548

สนธิสัญญา ข้อตกลงทวิภาคี

 • ข้อตกลงทางการบิน (วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2496)
 • ข้อตกลงทางวัฒนธรรม (วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2498)
 • ข้อตกลงทางการพาณิชย์ (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501)
 • ข้อตกลงทางภาษี (วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 แก้ไขปรับปรุงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2533)
 • ข้อตกลงในการส่งอาสาสมัครร่วมมือเยาวชน (วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2524)
 • ข้อตกลงความร่วมมือทางเทคโนโลยี (วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524)

การขอวีซ่าเข้าประเทศแก้ไข

คนไทยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น

เปิดรับยื่นวีซ่าเวลา 08.00–11.45 น., รับเล่มเวลา 13.30–16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2207-8503 | 0-2696-3003

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • การเงิน (สำเนาสมุดเงินฝาก ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีหญิงที่แต่งงานแล้ว)
 • ใบรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ หรือ สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
 • เด็ก ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน ภาษาอังกฤษ
 • ข้าราชการ จดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • กรณีเล่มพาสปอร์ตจีนแดงจะต้องเปลี่ยนเป็นเล่มเหลืองก่อนทำการยื่นขอวีซ่าเนื่องจากเล่มจีนแดง จะใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 • บิดามารดาจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และ มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการทำงานของบิดา หรือ มารดา
 • การเงิน (สำเนาสมุดเงินฝาก ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ของบิดาหรือมารดา

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องขอวีซ่า

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใน พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไปแล้ว สามารถพำนักในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 15 วัน

ดูเพิ่มแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′54″N 100°33′50″E / 13.748341°N 100.563800°E / 13.748341; 100.563800