สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(เปลี่ยนทางจาก สจล.)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อังกฤษ: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang; อักษรย่อ: สจล. – KMITL) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยโตไก) โดยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Seal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.svg
ตราพระมหาพิชัยมงกุฏ
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
ชื่อย่อสจล. / KMITL
คติพจน์การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ คมสัน มาลีสี
นายกสภามหาวิทยาลัยศาตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์[1]
ที่ตั้ง
สี   สีแสด-สีขาว
เว็บไซต์www.kmitl.ac.th
KMITL Sublogo.svg

ประวัติแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551[2] โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้า ทางอุตสาหกรรม และ เศรษฐกิจของประเทศเดิมที สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ด้วยการรวม วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เข้าด้วยกัน โดยแต่ละแห่งมีฐานะเป็นวิทยาเขต วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนนทบุรี และในปีเดียวกันนั้นได้ย้ายไปที่ อำเภอลาดกระบัง เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยพระนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ด้วย นับเป็นสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมหามงคลยิ่งส่วนคำว่า "เจ้าคุณทหาร" นั้น มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เจ้าคุณทหาร" ตามที่ ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ในปัจจุบัน

การบริจาคที่ดิน 1,041 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยที่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นปลัดกระทรวง เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเจ้าคุณทหารเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าคุณทหาร และเพื่อสร้างสถาบันฯ นั้น มี เขียน ขำปัญญา ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เป็นผู้ประสานงาน[3]


 
ลานกิจกรรมภายในอาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับเหตุการณ์แก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง" มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

 • พ.ศ. 2503 - ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี สังกัด กองโรงเรียนพาณิชย์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2507 - ศูนย์ฝึกโทรคมนนทบุรี ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
 • พ.ศ. 2510 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี รับนักศึกษาจาก การสอบคัดเลือกร่วมกับ สภาการศึกษาแห่งชาติ วิธีสอบคัดเลือกรวมเพื่อรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (การสอบเอนทรานซ์) เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2513 - โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม ได้ย้ายมาดำเนินการที่โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระนคร
 • พ.ศ. 2514 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้มีสถานะเป็น วิทยาเขตนนทบุรี ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และย้ายที่ตั้งจาก นนทบุรี มาอยู่ ลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2515 - วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และยกฐานะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 - โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการสถาปนาเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร
 • พ.ศ. 2517 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2518 - ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ อาคารอนุสรณ์ อาคารห้องสมุด อาคารปฏิบัติการโทรคมนาคม และอาคารยิมเนเซี่ยม ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2520 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัญฑิตทางด้านครูอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่างๆ และให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2522 - วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • พ.ศ. 2524 - ได้จัดตั้งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2527 - ก่อสร้างศูนย์เรียน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" อันประกอบด้วยอาคารบรรยายรวม อาคารเรียนและ ปฏิบัติการ อาคารศูนย์สารสนเทศ อาคารสันทนาการ อาคารสำนักอธิการบดี หอพักนักศึกษา ชาย-หญิง และสระว่ายน้ำ ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 480 ล้านบาท และเปิดใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2529
 • พ.ศ. 2528 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2528 และมีชื่อเต็มว่า "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "พระจอมเกล้าลาดกระบัง"
- ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่ออธิการบดีแก้ไข

ลำดับ รูป ชื่ออธิการบดี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 รองศาสตราจารย์ โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535
2 ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541
3 รองศาสตราจารย์ ประกิจ ตังติสานนท์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2547
-   ศาสตราจารย์ ภาวิช ทองโรจน์
(รักษาราชการแทน)
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548
4 รองศาสตราจารย์ กิตติ ตีรเศรษฐ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
5 ศาสตราจารย์ ถวิล พึ่งมา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[4]
- ศาสตราจารย์ โมไนย ไกรฤกษ์
(รักษาราชการแทน)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 30 เมษายน พ.ศ. 2558
-   ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
(รักษาราชการแทน)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
6 ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558[5] 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[6] 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- รองศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
(รักษาราชการแทน)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- รองศาสตราจารย์ คมสัน มาลีสี
(รักษาราชการแทน)
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565[7] ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำสถาบันแก้ไข

 
พระมหามงกุฎ ตราประจำมหาวิทยาลัย
 
ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำสถาบันฯ
 • พระมหามงกุฎ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา "พระมหามงกุฎ" มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ ตามนาม "พระจอมเกล้า" ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรมนามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดอกไม้ประจำสถาบัน คือ ดอกแคแสด[8]
 • สีประจำสถาบัน คือ สีแสด (ซึ่งเป็นสีประจำรัชกาลที่ 4) [8]

อัตลักษณ์สถาบันแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้สร้างอัตลักษณ์ประจำสถาบันขึ้นมา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขององค์กรและนักศึกษาภายในสถาบัน[9] โดยมีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดอยู่ในเว็บไซต์สถาบัน ประกอบไปด้วย

โลโก้และตราสถาบันแก้ไข

สำหรับการใช้งานโลโก้และตราสถาบัน ได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

 • โลโก้หลัก ประกอบไปด้วยตราประจำสถาบันท้างด้านซ้าย โลโก้สถาบันและชื่อสถาบันทางด้านขวาที่มีการตัดคำอย่างสวยงาม มีทั้งรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • โลโก้แนวนอน ประกอบด้วยตราประจำสถาบันทางด้านซ้าย และชื่อของสถาบันทางด้านขวา บรรทัดบนเป็นภาษาไทย และบรรทัดล่างเป็นภาษาอังกฤษ
 • โลโก้ย่อย เป็นโลโก้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ โลโก้ KMITL โลโก้ I Love KMITL

ฟอนต์สถาบันแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดใช้ใช้ฟอนต์ของสถาบันในการประกอบการใช้งานต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยฟอนต์ชื่อว่า KMITL GO และ KMITL 2020

โค้ดสีประจำสถาบันแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสีประจำสถาบันคือสีแสดขาว โดยได้กำหนดโค้ดสีสำหรับใช้งาน ประกอบไปด้วยค่า ดังนี้

รูปแบบโค้ด สีหลัก สีรอง
  แสด   ขาว   เทา   ดำ
DIC 1511 - - -
Pantone 166C - - -
RGB 227 82 5 255 255 255 102 102 102 0 0 0
HEX/HTML E35205 FFFFFF 666666 000000
CMYK 0 76 100 0 0 0 0 0 60 51 51 20 75 68 67 90

แม่แบบของการนำเสนอแก้ไข

สจล. ได้กำหนดแม่แบบของการนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์

บุคคลสำคัญแก้ไข

 • ศาสตราจารย์ พิชัย อังจันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการคนแรกศูนย์ฝึกโทรคมนาคม
 • ศาสตราจารย์ พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • รองศาสตราจารย์ โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ สุธี อักษรกิตติ์ อดีตอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


บุคคลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีชื่อเสียงแก้ไข

รายชื่อศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะ ผลงาน
สมศักดิ์ เทพสุทิน วิศวกรรมศาสตร์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อยู่ในวาระ)
 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ศรีเมือง เจริญศิริ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
ก่อแก้ว พิกุลทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ภิมุข สิมะโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เหรียญชัย เรียววิไลสุข วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
สุชาติ สุชาติเวชภูมิ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิตติ ตีรเศรษฐ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี สจล.
ถวิล พึ่งมา วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี สจล.
 • ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตอธิการบดี สจล.
 • ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • อดีตนายกสภาวิศวกร
 • ศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย
 • อดีตประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ,อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ภากร ปีตธวัชชัย วิศวกรรมศาสตร์
จิรายุทธ รุ่งศรีทอง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อานนท์ ทับเที่ยง วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มนต์ชัย หนูสง วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สุระ เกนทะนะศิล วิศวกรรมศาสตร์
 • อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล วิศวกรรมศาสตร์
ภาณุพล รัตนกาญจนภัทร วิทยาศาสตร์
 • ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สราวุฒิ อยู่วิทยา วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เรดบูล จำกัด
นพพร วิฑูรชาติ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พงษ์ชัย อมตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น.
วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการ CISCO ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน
สุภัทร จำปาทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทรงศักดิ์ เปรมสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี สถาปัตยกรรมศาสตร์
ธนญชัย ศรศรีวิชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา บริษัท ฟีโนมีน่า จำกัด
ปรมินทร์ อินโสม วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้พัฒนาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี FIRO
พิรดา เตชะวิจิตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • 1 ใน 23 ผู้ชนะ axe apollo academy
สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ประธานสมาพันธ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย, เจ้านายฝ่ายเหนือ
ชินวัชร์ สุรัสวดี วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่า MIT,ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.worldmeteorology.com ,WMApp , นักวิจัยเทคโนโลยีรุ่นใหม่
คงเดช จาตุรันต์รัศมี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้เขียนบท (ต้มยำกุ้ง, เดอะเลตเตอร์จดหมายรัก, แฮ๊ปปี้เบิร์ดเดย์) กำกับภาพยนตร์ (ตั้งวง), นักร้องวงสี่เต่าเธอ
วันฉัตร ผดุงรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้ก่อตั้ง pantip.com
รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท QueQ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ทศพร อาชวานันทกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักร้องวง Singular,นักแต่งเพลง
อนุสรณ์ มณีเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักร้องนำและมือกีตาร้ วงอาร์มแชร์
ชาราฎา อิมราพร สถาปัตยกรรมศาสตร์
ศรีฟ้า จันทร์ทองวัฒนา เทคโนโลยีการเกษตร
 • ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จิระ ด่านบวรเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์
 • นักร้อง,นักแสดง,สมาชิกวง ซีควินท์ (C-Quint)
จรณ โสรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ วิศวกรรมศาสตร์
กฤตพร มณฑีรรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์
นันทนัช โล่ห์สุวรรณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล วิทยาศาสตร์
วิชญ วัฒนศัพท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ศิลปิน นักดนตรี โปรดิวเซอร์ นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ หัวหน้าวง Hualampong Riddim
ดุลยพล ศรีจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง PDM Brand
อารียา ศิลปนาวา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎแก้ไข

ปี พ.ศ. ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฐานพระมหามงกุฎ ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร (ขวา) ผู้อัญเชิญฉัตรปริวาร (ซ้าย)
2563[10]
 • ธนวิชญ์ ณัชพลพรสกุล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • จิรวัฒน์ นิธิสันถวะคุปต์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ (ศิลปศาสตร์)
 • พิชชากร เกษตรไพศาลสิน (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2562[11]
 • ธนภัทร ขจรชัยกุล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ภูวศิษฐ์ วงศ์วสุรัฐกุล (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี)
 • ชาธร ทักษิณะมณี (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี)
 • เอกศิษฐ์ วงศ์วสุรัฐกุล (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
 • สุชญา ทองรมย์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • พิทยารัตน์ ชูพล (ศิลปศาสตร์)
 • ธฤตมน คล่องรักสัตย์ (วิทยาศาสตร์)
 • ณัฐนรี อริยพฤกษ์ (การบริหารและจัดการ)
2561
 • ปิติกร นาระถี (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
 • ชัชนันท์ พรหมาลิขิต (วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี)
 • มงคล ก่อใส่ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
 • ศุภณัฐ คำศรีสุข (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ติณณา อนุศาสนนันท์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว (อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)
 • ประวิตรานันท์ บุตรโพธิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ณัฐกานต์ แอเอี่ยม (การบริหารและจัดการ)
2560
 • กัลตภัทร ชัยจรีนนท์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ชิยาคำ คอวิเชียรกุล (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ )
 • ฐปนัย เริงหทัยธรรม (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
 • อภิชา สุทธิชยาพิพัฒน์ (วิทยาศาสตร์)
 • ฐิติชญา ลิ้มสุเวช (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • อธิกัญญ์ พฤกษากร (วิทยาลัยนาโนฯ)
 • สิริฉัตร สำเร็จวาณิชย์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ศุภนิดา เรืองเดช (การบริหารและจัดการ)
2559
 • ภูริช โพธิ์วัง (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ชานน ดีประเสริฐกุล (วิทยาลัยนานาชาติ)
 • ภูภัฎ ศิริพูล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • กฤษณะพงศ์ สาละคง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • นันทนัช โล่ห์สุวรรณ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • วนัสธนัน อักษรสิงห์ชัย (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • ธัญลักษณ์ ภักดี (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สรัลรัตน์ ลาภเจริญชัย (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
2558
 • ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สิทธา ว่องรัตนานุกูล (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)
 • ณชกร เทศขำ (การบริหารและจัดการ)
 • ปัถย์ สุทธิพงษ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • สุพิชฌา บุญอินทร์ (วิทยาศาสตร์)
 • สุพัฒณดา สีวะรมณ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • ชญานิศ ต.เจริญ (วิทยาลัยนาโนฯ)
 • ธรชญาน์ วัฒนชัย (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2557
 • สมิทธิ์ เกษตรภิบาล (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ศีลวัฒน์ ละเอียด (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ธีรศานต์ จันเรืองศรี (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • อธิติ ศุกรสุนทร (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • วรินทรา มณีพงษ์ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • ดารัตน์ อยู่บัว (เทคโนโลยีการเกษตร)
 • ผกาวดี ปล้องอิศวร (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
 • ภัทรภร กระแสร์ภูกิจ (วิทยาศาสตร์)
2556
 • ธนายุต สิงห์ลอ (วิศวกรรมศาสตร์)
 • รัชพนษ์ ประดิษฐ์พงษ์ (วิทยาศาสตร์)
2555
 • พสธร ทรงถาวรทวี (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 • ธนทัต ชัยอรรถ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
2554
 • สวิศฐ์ อุสาหกิจ (การบริหารและจัดการ)
 • ปิยะพนธ์ แสงทองอร่าม (อุตสาหกรรมเกษตร)


การศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรภาคสมทบ และหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่

คณะ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานและความยั่งยืน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
 • สาขาวิชานิเทศศิลป์
 • สาขาวิชาภาพยนตร์ และ ดิจิทัลมีเดีย
 • สาขาวิชาการถ่ายภาพ
 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาประติมากรรม
 • สาขาวิชาภาพพิมพ์
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • Bachelor of Science in Architecture สาขาวิชาสถาปัตยกรรมดิจิตัลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
  • BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE ARTS AND CURATORIAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM) NEW PROGRAM 2022
 • โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program)
  • Bachelor of Engineering (Civil Engineering) & Bachelor of Science (Architecture)
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
 • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบดิจิทัลมีเดีย
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
 • หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง(หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบดิจิทัลมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • หลักสูตรครุศาสตร์สถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
  • หลักสูตรครุศาสตร์การออกแบบ (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์วิศวกรรม (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
  • หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร (5 ปี)

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • Master of Industrial Education (M.I.Ed.) มี 3 หลักสูตร
  • ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)
  • ค.อ.ม. (การบริหารการศึกษา)
  • ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี 4 วิชาเอก
   • เทคโนโลยีทางการศึกษา
   • หลักสูตรและการสอน
   • หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
   • การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
 • Master of Science in Industrial Education (M.S.I.Ed.) มี 1 หลักสูตร
  • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
 • Master of Science in Industrial Education (M.Sc.I.Ed.) มี 2 หลักสูตร
  • ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
  • ค.อ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร

 • Master of Science (M.S.)
  • วท.ม.(ครุศาสตร์เกษตร)
 • Master of Science (M.Sc.)
  • วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์)
 • Master of Science (Computer Education)
  • วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร
 • ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวะศึกษา)
 • ค.อ.ด. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มี 3 วิชาเอก
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  • การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 3 หลักสูตร

 • ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
 • ปร.ด. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีของไฮโดรคาร์บอน
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ หลักสูตรใหม่ 2561
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

หลักสูตรในอนาคต

 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต[12]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด
 • สาขาวิชาภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
วิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชากีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและเทคโนโลยีการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ 2561)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
 • สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
 • Bachelor of Business Administration (International Program)
  • Business Administration
  • Global Entrepreneurship
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program)
 • Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration (International Program)
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

Bachelor of Engineering Program in Manufacturing System Engineering

 • B.Eng. Manufacturing System Engineering
 • B.Eng. Manufacturing System Engineering(หลักสูตรต่อเนื่อง3ปี)

Master degree program:

 • Master of Engineering Program in Advanced Manufacturing System Engineering
  • M.Eng. (Advanced Manufacturing System Engineering)

Doctor of Philosophy Program in Advanced Manufacturing System Engineering (International Program)

 • Ph.D. (Advanced Manufacturing System Engineering)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 • Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานาโนวิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชานาโนเทคโนโลยี
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

-

-

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)[13]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(Aeronautical Engineering and Commercial Pilot)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ(Aerospace Engineering)
  • สาขาวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลการบินและอวกาศ (Aviation Data Analysis and AeroSpace Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
  • วิศวกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับ(Unmanned Aircraft Systems Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน(Aviation Maintenance Engineering) เปิดรับปีการศึกษา 2565
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(นานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต (Institute of Music Science and Engineering : IMSE) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม[14]

-

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก (College of Space and Earth Systems Engineering : SESE)
 • 1. Earth Systems & Environmental Engineering
 • 2. Space Engineering

-

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

-

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

-

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ

-

สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) หลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี (รับผู้สำเร็จ ม.3) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-ญิปุ่น)[15]
 1. Mechatronics Engineering (2019)
 2. Computer Engineering (2021)
 3. Electrical and Electronics Engineering (2023)

Advanced course[15]

 1. Production Engineering (2024)

-


วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์แก้ไข

ในปี พ.ศ. 2526 ทางสถาบันฯ ได้มีความเห็นว่าควรจะได้มีการขยายงานการศึกษา การวิจัย และบริการสังคมของสถาบันไป สู่ภูมิภาค จึงจัดตั้งวิทยาเขตชุมพรขึ้นในปี พ.ศ. 2533 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม พร้อมเปิดป้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541 วิทยาเขตชุมพรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2539[16]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 3,500 ไร่ ประกอบไปด้วย 4 ภาควิชา 15 สาขาวิชาดังนี้

ภาควิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชสวน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
  • แขนงบริหารเทคโนโลยี
  • แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พื้นที่มหาวิทยาลัยแก้ไข

 
ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แบ่งโดยถนนฉลองกรุงและทางรถไฟสายตะวันออก

 • ส่วนที่หนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือ ประกอบไปด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานพระจอมเกล้า อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนานานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์2 รวมถึงบางส่วนของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หอพักสถาบัน สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ส่วนที่สอง อยู่ทางทิศตะวันออก ประกอบไปด้วย อาคารบุนนาคของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเรียนและปฏิบัติการพิเศษจอมไตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาคารพระจอมเกล้า หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์1 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์2 อาคารวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงอาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • ส่วนที่สาม อยู่ทางทิศตะวันตก ประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหอประชุมใหญ่สถาบัน
 • ส่วนที่สี่ อยู่ทางทิศใต้ ประกอบไปด้วย สำนักหอสมุดกลาง โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) แปลงเกษตรสาธิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารเจ้าคุณทหารซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก้ไข

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน โดยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดที่ KMITL Convention Hall หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

การเดินทางแก้ไข

 
สถานีรถไฟพระจอมเกล้า ผ่านกลางสถาบัน

1. รถไฟสายตะวันออก

2. รถโดยสารประจำทาง

 
รถโดยสารประจำทางสาย 517 วิ่งระหว่างหมอชิต 2 ถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 143 (ของ ขสมก.) ต้นทางจากตลาดแฮปปี้แลนด์ (The Mall บางกะปิ) ปลายทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รถโดยสารประจำทางสาย 517 ต้นทางอู่กำแพงเพชร ปลายทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. รถสองแถว

 • รถสองแถวสาย 1013 (555) ต้นทางวัดราชโกษา ปลายทางเคหะร่มเกล้า
 • รถสองแถวสาย 1013 (777) (วงกลม) ต้นทาง ARL ลาดกระบัง ปลายทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รถสองแถวสาย 1269 ต้นทางหัวตะเข้ ปลายทางลำผักชี
 • รถสองแถวสาย 1269 ต้นทางหัวตะเข้ ปลายทางวัดทิพพาวาส
 • รถสองแถวสาย 1517 ต้นทางหัวตะเข้ ปลายทางบึงบัว

4. รถยนต์ส่วนตัว

 • ใช้ทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ออกจากทางด่วนที่ถนนร่มเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอ่อนนุชและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง
 • จากถนนศรีนครินทร์ เข้าถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ระยะทางประมาณ 16 กม. และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง

5. รถตู้ปรับอากาศ

 • อนุสาวรีย์ชัย - เทคโนฯลาดกระบัง
 • เดอะมอลล์บางกะปิ - หัวตะเข้
 • มีนบุรี - ลาดกระบัง (ตลาดหัวตะเข้)
 • มีนบุรี - บึงบัว - หัวตะเข้
 • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต - เทคโนฯลาดกระบัง
 • แฟชั่นไอส์แลนด์ - ลาดกระบัง
 • เมกาบางนา - เทคโนฯลาดกระบัง

6. อากาศยาน

อยู่ห่างสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 5 กิโลเมตร

ชื่อเสียงและการจัดอันดับสถาบันแก้ไข

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และหนังสือพิมพ์ชั้นนำของอเมริกายกย่องให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน สจล. มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (อันดับ 2 (ร่วม)) วิทยาศาสตร์ (อันดับ 2 (ร่วม)) คอมพิวเตอร์ (อันดับ 1 (ร่วม)) เทคโนโลยี (อันดับ 2 (ร่วม)) และนวัตกรรม มาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมาย เช่น Times Higher Education (THE) , QS University Rankings , Webometrics Ranking เป็นต้น ซึ่งสถาบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และมีผลงานด้านการวิจัย ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จนทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก อาทิ เช่น

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

ประจำปี 2016แก้ไข

 • อันดับที่ 9 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS University Rankings: Asia 2016

ประจำปี 2017แก้ไข

 • อันดับที่ 5 ของประเทศไทย (อันดับที่ 181-190 ของเอเชีย) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2017 (Times Higher Education Asia University Rankings 2017)
 • อันดับที่ 11 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2017 รอบที่ 1

ประจำปี 2016-2017แก้ไข

 • อันดับที่ 8 ของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ติดเข้ามาใน อันดับ 801+ นับเป็นครั้งแรก ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับ โดยใน 2016 นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ยังติดอันดับ 67 ในด้าน Industry income รายได้ทางอุตสาหกรรม โดยวัดจาก นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

ประจำปี 2019-2020แก้ไข

โดย Times Higher Education (THE)แก้ไข
 • อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านงานวิจัย ประจำปี 2019 (อันดับที่ 251–300 ของโลก) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านงานวิจัย (World University Rankings 2019  : Research[17])
 • อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2019 และ 2020 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด (World University Rankings 2019 And 2020  : Industry Income[18])
 • อันดับที่ 1 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2020 จาก Times Higher Education (THE) ด้วยช่วงคะแนน 11.2-23.4 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด (World University Rankings 2020 by subject: Computer Science[19])
 • อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2019[20] และ 2020 (อันดับที่ 601-800 ของโลก) จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (World University Rankings 2019 and 2020 by Subject : Engineering and Technology[21])
 • อันดับที่ 2 (ร่วม) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2020 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุด ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ (World University Rankings 2020 by Subject : Physical Sciences[22])
 • อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ประจำปี 2019 จาก Times Higher Education (THE) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในประเทศไทย (World University Rankings 2019)
โดย QS World University Rankingsแก้ไข

ระดับประเทศ

 • อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (QS World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Electrical & Electronic)

ระดับนานาชาติและระดับโลก

 • อันดับที่ 271 - 280 ของภูมิภาคเอเชีย (Asian University Rankings 2020)
 • อันดับที่ 301 - 350 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Electrical & Electronic)
 • อันดับที่ 451 - 500 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับเครื่องกล การบินและการผลิต (World University Rankings 2019 by Subject Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๕ ก ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ หน้า ๙๕-๑๒๔
 3. "ประวัติการบริจาคที่ดินของท่านเลี่ยม เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-11. สืบค้นเมื่อ 2010-12-29.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/011/3.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
 7. แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สจล.
 8. 8.0 8.1 สัญลักษณ์ของสถาบัน KMITL
 9. "KMITL IDENTITY". www.pr.kmitl.ac.th.[ลิงก์เสีย]
 10. Writer (2020-08-24). "สจล. จัดงนวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 60 ปี จัดพิธีประดับเน็กไทและมอบเข็มพระมหามงกุฎแก่นักศึกษาใหม่ 2563". Campus : Campus Star (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 11. "งดงามสมเป็นลูกพระจอมฯ "พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ" ปีการศึกษา 2562". www.sanook.com/campus.
 12. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
 13. "International Academy of Aviation Industry, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang – Aviation | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 14. "Dean Message – IMSE".
 15. 15.0 15.1 "Kosen-Kmitl". www.kosen.kmitl.ac.th.
 16. ประวัติวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เก็บถาวร 2014-10-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 17. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/scores_research/sort_order/asc/cols/stats
 18. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/scores_industry_income/sort_order/asc/cols/scores
 19. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/computer-science#!/page/0/length/50/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
 20. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 21. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
 22. https://www.timeshighereducation.com/world-university-ranngs/2020/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′36″N 100°46′48″E / 13.726725°N 100.780125°E / 13.726725; 100.780125