วิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ: Food engineering) เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และคุณสมบัติเฉพาะของอาหารประเภทนั้น ๆ เนื้อหาใจความหลักของสาขาวิชานี้ได้แก่

  • การออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน, เครื่องทอด เป็นต้น
  • พื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของแข็ง, สถิตศาสตร์วิศวกรรม, Power Plant, การทำความเย็น, ทฤษฎีเครื่องจักรกล, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์ และ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นต้น
  • หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (Unit Operation Of Food Engineering)
  • เครื่องมือแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร
โรงงานขนมปัง ในประเทศเยอรมนี

เนื้อหาใจความเสริมของสาขาวิชานี้ได้แก่

วิศวกรรมอาหารมีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร เช่น