สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานระดับกรมในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่จัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง16 กันยายน พ.ศ. 2559 (7 ปี) [1]
เขตอำนาจไทย ทั่วราชอาณาจักร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ภุชพงค์ โนดไธสง, เลขาธิการ
 • ธีรวุฒิ ธงภักดิ์, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์www.onde.go.th

ประวัติ แก้

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 พร้อมการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ แก้

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 17 ให้สำนักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้าน และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( 1 ) จัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

( 2 ) จัดทำร่างนโยบายและแผนเฉพาะด้านตามแนวทางที่คณะกรรมการเฉพาะด้านกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะด้าน

( 3 ) ประสานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

( 4 ) เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายและแผนเฉพาะด้าน

( 5 ) สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะด้าน

( 6 ) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ แผนงาน รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน

( 7 ) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

( 8 ) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณา หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะด้านมอบหมาย

( 9 ) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย หรือตามที่มีกฎหมายกำหนด

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา[2] 28 เมษายน พ.ศ. 2560 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2561
2. นางปิยนุช วุฒิสอน[3] 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2562
1. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา[4] 9 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564
3. นายภุชพงค์ โนดไธสง[5] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แก้

ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบไปด้วย

(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

(2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ (ปัจจุบันมอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ)

(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

(5) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

(6) เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

และตามมาตรา 11 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แก้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 [6] อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 6 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้

 1. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 2. นายอุดมเกียรติ บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 3. นายพีรเดช ณ น่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 4. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
 5. นางสาวภัทรา โชติวิทยะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ)
 6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

อ้างอิง แก้

 1. พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๐ ก หน้า ๑ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 2. ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=2105666
 3. ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=17064404
 4. ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=17111630
 5. ราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=138D260S0000000001500
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/035/T_0006.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น แก้