วัสดุนาโน วัสดุนาโนเป็นวัสดุที่สามารถเป็นได้ทั้ง โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และคอมพอสิท ซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการดัดแปลงการจัดเรียงตัวของ อะตอมหรือโมเลกุลให้มีช่วงขนาด 0.1-100 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ประมาณ 1 แสนเท่า สมบัติและพฤติกรรมต่างๆ ของวัสดุขนาดจิ๋วเหล่านี้ เช่น สมบัติการนำไฟฟ้า สมบัติเชิงกล และสมบัติทางแม่เหล็ก มีความแตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับที่เรา คุ้นเคย วัสดุโนสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นหลายกลุ่มตามการประยุกต์ใช้สอยที่สำคัญและ อยู่ในความนิยมประกอบด้วย

  1. หมุดควอนตัม (Quantum Dots)
  2. อนุภาคนาโน (Nanoparticles)
  3. ลวดนาโน (Nanowires)
  4. ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes)
  5. ฟิล์มบางนาโน (Nanofilms)
  6. สารเคลือบนาโน (Nanocoating)
  7. ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโน (Nanocatalysts)
  8. นาโนคอมพอสิท (Nanocomposites)

อ้างอิง แก้

  1. นาโนเทคโนโลยี่-คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21---ศูนย์นาโนเทคโนโลยี่แห่งชาติ
  2. นาโนเทคโนโลยี่-เทคโนโลยี่ซูเปอร์จิ๋ว---สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี่แห่งชาติ

ดูเพิ่ม แก้