คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) เป็นคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 22 ของประเทศไทย และผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภาแล้ว

คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
คณบดีศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
ที่อยู่
สี  สีเขียวใบไม้
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลสิรินธร
เว็บไซต์www.md.kmitl.ac.th

ทำเนียบคณบดี

แก้
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศ.ดร.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2559 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

แก้
โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร