สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) [2]เป็นสถาบันวิจัยของรัฐที่มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
สำนักงานใหญ่ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณประจำปี1,593.9708 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, ผู้ว่าการ
 • ดร.​ประทีป วงศ์บัณฑิต​, รองผู้ว่าการ
 • ดร.พัชทรา มณีสินธุ์, รองผู้ว่าการ
 • ดร.โศรดา วัลภา, รองผู้ว่าการ
 • ดร.อาภากร สุปัญญา, รองผู้ว่าการ
 • ดร. จิตรา ชัยวิมล, รองผู้ว่าการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์http://www.tistr.or.th

โครงสร้างองค์กร แก้

วว. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
 • กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
 • กลุ่มบริหาร (บห.)
 • กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ

ประวัติ แก้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ นั่นคือจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแบบไม่แสวงหากำไร เดิมชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า สวป. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Applied Scientific Research Corporation of Thailand และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ASRCT ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 52 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2506[3] และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522[4] สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

สำนักงาน แก้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีสำนักงานสาขาประกอบด้วย

 1. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
 2. บางเขน กรุงเทพมหานคร
 3. บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
 4. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
 5. สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
 6. ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี : สำนักงานใหญ่ แก้

 วว.แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) แก้

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้าสรรค์ (ศนก.) แก้

- สถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.)

2. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) แก้

3. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) แก้

4. ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) แก้

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.) แก้

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) แก้

  - สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.)     

2. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) แก้

3. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) แก้

กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) แก้

1. สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) แก้

- กองนโยบายและแผน (กนผ.)

- กองติดตามและประเมินผล (กตป.)

- กองพัฒนาระบบงาน (กพร.)

2. สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) แก้

- กองบริการธุรกิจนวัตกรรม (กบร.)

- กองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.)

ᐅกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) ประกอบด้วย 4 ศูนย์ 1 สำนัก แก้

 1. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) แก้

- บางปู

2. ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) แก้

3. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)    แก้

- บางเขน

4. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) แก้

5. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (ศรร.) แก้

ᐅกลุ่มบริหาร (บห.) แบ่งเป็น 4 สำนัก 1 กอง ดังนี้ แก้

1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) แก้

- กองบริหารบุคคล (กบค.)

- กองพัฒนาบุคคล (กพค.)

2. สำนักบริหารการคลัง (สกค.) แก้

- กองการเงินและบัญชี (กงบ.)

- กองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)

3. สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) แก้

- กองการเงินและบัญชี (กงบ.)

- กองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)

4. สำนักบริการกลาง (สทส.) แก้

- กองกลาง (กกล.)

- กองซ่อมบำรุง (กบร.)

5. กองกฎหมาย (กกม.) แก้

ᐅกลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ แบ่งเป็น 3 สำนัก ดังนี้ แก้

1. สำนักผู้ว่าการ (สผวว.) แก้

- กองงานเลขานุการ (กลข.)

- กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)

2. สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.) แก้

- กองสื่อสารภายใน (กสน.)

- กองประชาสัมพันธ์ (กปส.)

3. สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.) แก้

สำนักงานสาขา แก้

บางเขน กรุงเทพมหานคร แก้

ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน คือ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ แก้

เป็นที่ตั้งของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา แก้

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยพืชลำตะคอง

สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา แก้

เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หรือ แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช

ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ แก้

เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-05. สืบค้นเมื่อ 2011-01-04.
 3. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
 4. พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

แม่แบบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย