กองทัพภาคที่ 1

(เปลี่ยนทางจาก รายนามแม่ทัพภาคที่ 1)

กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตั้งกองบัญชาการที่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กองทัพภาคที่ 1
S 7323745.png
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท เจริญชัย หินเธาว์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
สถาปนาพ.ศ. 2454

หน่วยขึ้นตรง​[1][2]แก้ไข

ส่วนกำลังรบแก้ไข

ส่วนสนับสนุนการรบแก้ไข

 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)
  • กองพันส่งกำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • กองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
  • ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 • กองพันทหารสื่อสารที่ 21

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศแก้ไข

 • กองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1)
  • กรมพัฒนาที่ 1
   • กองพันพัฒนาที่ 1
  • กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
   • กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
   • กองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์

ส่วนภูมิภาคแก้ไข

รายนาม รายพระนามแม่ทัพภาคแก้ไข

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์] หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/303/T_0004.PDF ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์] หน้า ๔-๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓o๓ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓