รายชื่อค่ายทหารในสังกัดกองทัพบกไทย

ค่ายทหาร ในสังกัดกองทัพบกไทย มักจะมีการขอพระราชทานชื่อค่าย ตามชื่อของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศาสนุวงศ์ ขุนนาง ทหาร ซึ่งมาจากกลุ่มชนชั้นสูงที่เคยมีบทบาทสำคัญในการปกครองประเทศ และได้แสดงวีรกรรม ความกล้าหาญในศึกสงครามในอดีต ตลอดจนได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติ[1]

กองทัพภาคที่ 1 แก้

 1. ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 16
  • กรมการทหารช่าง
 2. ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลทหารช่างและหน่วยทหารช่างก่อสร้าง
 3. ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งตามชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลพัฒนาที่ 1
   • กรมพัฒนาที่ 1
    • กองพันพัฒนาที่ 1
 4. ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารสื่อสารที่ 1
   • กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1
   • กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1
  • กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง
 5. ค่ายรามราชนิเวศน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งตามชื่อพระรามราชนิเวศน์ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 15
 6. ค่ายเพชรบุรีราชศิรินธร ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11
 7. ค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งตามชื่อ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ตั้งหน่วย
  • ศูนย์การทหารราบ
  • โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
 8. ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น เจ้าพระยาสุรสีห์ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 17
  • กองพลทหารราบที่ 9
 9. ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 18
  • ศูนย์การทหารม้า
 10. ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 12
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
  • กองพันทหารสารวัตรที่ 12
  • โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
 11. ค่ายสุรสิงหนาท ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งตามพระนามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 19
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 12. ค่ายพรหมโยธี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งตามชื่อ พลเอก มังกร พรหมโยธี ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
   • กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
    • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
   • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
    • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
    • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
 13. ค่ายไพรีระย่อเดช ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งตามชื่อพลโท หลวงไพรีระย่อเดช (กี๋ ชมะบูรณ์) ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 14. ค่ายนิมมาณกลยุทธ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งตามชื่อพันเอก ขุนนิมมาณกลยุทธ (นิ่ม ชโยดม) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
 15. ค่ายศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งตามชื่อวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 16. ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองพลทหารราบที่ 11
 17. ค่ายภูมิพล เดิมชื่อ ค่ายพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามพระนาม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตั้งหน่วย
  • ศูนย์การทหารปืนใหญ่
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
  • กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
 18. ค่ายวชิราลงกรณ์ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สยามมกุฎราชกุมาร ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กรมรบพิเศษที่ 1
 19. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ตั้งหน่วย
  • หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
   • ศูนย์สงครามพิเศษ
 20. ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามชื่อช้างเผือก พาหนะของพระอินทร์ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลรบพิเศษที่ 1
   • กรมรบพิเศษที่ 2
   • กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
 21. ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ตั้งหน่วยทหาร
 22. ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 14
  • กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
 23. ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งตามพระนามหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ที่ตั้งหน่วย
 24. ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามชื่อ พลเอก จิร วิชิตสงคราม ที่ตั้งหน่วย
  • ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 25. ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ตั้งตามชื่อพระพนัสบดี ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 26. ค่ายสิริกิติ์ เดิมชื่อค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลทหารปืนใหญ่

กองทัพภาคที่ 2 แก้

 1. ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งตามชื่อท้าวสุรนารี ที่ตั้งหน่วย
  • กองทัพภาคที่ 2
   • มณฑลทหารบกที่ 21
   • กองพลทหารราบที่ 3
    • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3
   • กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
 2. ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชื่อค่ายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารราบที่ 23
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
  • กองพันพัฒนาที่ 2
  • กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2
  • กองพันเสนารักษ์ที่ 3
  • กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ สายสรรพวุธ
 3. ค่ายปักธงชัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งตามชื่ออำเภอปักธงชัย ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารพรานที่ 26
 4. ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งตามชื่อพลตรี หลวงวีรวัฒนโยธิน (วีรวัฒน์ วีรวัฒนโยธิน) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 25
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23
 5. ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 26
  • กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23
 6. ค่ายศรีพัชรินทร์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งตามพระนามสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 23
  • กรมทหารม้าที่ 6
 7. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • มณฑลทหารบกที่ 22
  • กรมทหารราบที่ 6
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
 8. ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลทหารราบที่ 6
   • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6
   • กองพันทหารม้าที่ 21 กองพลทหารราบที่ 6
   • กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
   • กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6
 9. ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งตามชื่อพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 27
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
 10. ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นามค่ายบดินทรเดชา ตั้งตามชื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารราบที่ 16
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16
 11. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 24
  • กรมทหารราบที่ 13
 12. ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งตามชื่อพันตรี พระยอดเมืองขวาง (ขำ ยอดเพชร) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 210
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
 13. ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งตามชื่อพลเอก กฤษณ์ สีวะรา ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 29
  • กรมทหารราบที่ 3
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3
 14. ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นามค่ายศรีสองรัก ตั้งตามชื่อ วัดพระธาตุศรีสองรัก ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 28
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8
 15. ค่ายสีหราชเดโชชัย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งตามชื่อพระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารราบที่ 8
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
 16. ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตั้งตามชื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลทหารม้าที่ 3
   • กรมทหารม้าที่ 7
 17. ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งชื่อตามเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13
 18. ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งตามชื่อพระยาสุนธรธรรมธาดา (คำสิงห์ สิงห์ศิริ) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13
 19. ค่ายมหาศักดิพลเสพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งตามพระนามสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8
 20. ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งตามชื่อ พลโท หลวงประสิทธิ์ยุทธศิลป์ (ตาษ อินทรนีลวัต) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
 21. ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารพรานที่ 23

กองทัพภาคที่ 3 แก้

 1. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งตามพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตั้งหน่วย
  • กองทัพภาคที่ 3
   • กองพลทหารราบที่ 4
    • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
    • กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
    • กองพันเสนารักษ์ที่ 4
   • มณฑลทหารบกที่ 39
 2. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเอกาทศรถ ที่ตั้งหน่วย
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
   • กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
   • กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
   • กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
   • กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
   • กองพันทหารขนส่ง 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
  • กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4
 3. ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตามพระนามพระเจ้ากาวิละ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 33
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
 4. ค่ายขุนจอมธรรม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งตามพระนามขุนจอมธรรม ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17
  • กรมทหารพรานที่ 31
 5. ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งตามพระนามขุนเจืองธรรมมิกราช ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 34
  • กรมทหารราบที่ 17
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
 6. ค่ายจิรประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งตามพระนามจอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 31
  • กรมทหารราบที่ 4
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
 7. ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งตามชื่อเทพสิงห์ ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารพรานที่ 36
 8. ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งตามชื่อพระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1
 9. ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งตามชื่อพระศรีพนมมาศ (ทองอิน แซ่ตัน) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
 10. ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งตามพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เมื่อครั้งดำรงพระยศพ่อขุนบางกลางหาว ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1
 11. ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งตามพระนามพ่อขุนผาเมือง ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 36
  • กองพลทหารม้าที่ 1
   • กรมทหารม้าที่ 3
   • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
    • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
 12. ค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งตามชื่อพระยาพิชัยดาบหัก ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 35
  • กรมทหารม้าที่ 2
   • กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2
 13. ค่ายพิชิตปรีชากร ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7
 14. ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งตามพระนามพญามังราย ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 37
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 15. ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อครั้งดำรงพระยศพระยาวชิรปราการ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 310
  • กรมทหารราบที่ 14
 16. ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งตามพระนามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลพัฒนาที่ 3
   • กรมทหารช่างที่ 3
    • กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3
 17. ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งตามชื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ตั้งหน่วย
  • กรมรบพิเศษที่ 4
 18. ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งตามชื่อจอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 32
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
 19. ค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งตามพระนามพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 38
  • กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2
 20. ค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7
 21. ค่ายตากสิน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองพันสัตว์ต่าง กรมสัตว์ทหารบก
 22. ค่ายเจ้าขุนเณร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตามพระนามพระองค์เจ้าขุนเณร ที่ตั้งหน่วย
  • กรมรบพิเศษที่ 5
 23. ค่ายพระปิ่นเกล้า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
 24. ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตั้งตามชื่อเจ้าพ่อประตูผา (พญามือเหล็ก) ที่ตั้งหน่วย
  • กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3

กองทัพภาคที่ 4 แก้

 1. ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองทัพภาคที่ 4
   • มณฑลทหารบกที่ 41
   • กรมทหารราบที่ 15
   • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
    • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
 2. ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามชื่อท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 43
  • กองพลทหารราบที่ 5
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
 3. ค่ายรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นามค่ายรัษฎานุประดิษฐ์ ตั้งตามชื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
 4. ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งตามพระนามพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 44
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
 5. ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งตามพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 45
  • กรมทหารราบที่ 25
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25
 6. ค่ายรัตนรังสรรค์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นามค่ายรัตนรังสรรค์ ตั้งตามชื่อพระราชวังรัตนรังสรรค์ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
 7. ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งตามชื่อพลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 42
  • กรมทหารราบที่ 5
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5
 8. ค่ายรัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตั้งตามชื่อขุนพลแก้ว ที่ตั้งหน่วย
  • กองพลพัฒนาที่ 4
 9. ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งตามพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
 10. ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งตามชื่อพันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร (ทองสุก อิงคกุล) ที่ตั้งหน่วย
  • มณฑลทหารบกที่ 46
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153
 11. ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตั้งตามพระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152
 12. ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ตั้งตามชื่อพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4
  • กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4
 13. ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151
  • กองพันพัฒนาที่ 4
 14. ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งตามชื่อพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
 15. ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งตามพระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5
 16. ค่ายคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งตามชื่ออำเภอคลองท่อม ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15
 17. ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารราบที่ 151
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151
 18. ค่ายพยัคฆ์ ตำบลถํ้าทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตั้งตามชื่อเสือโคร่ง ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152
 19. ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งตามชื่อพระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค) ที่ตั้งหน่วย
  • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152
 20. ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งตามพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ที่ตั้งหน่วย
  • กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
   • กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
   • กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
   • กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15
  • กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15
 21. ค่ายวังพญา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งตามชื่อตำบลวังพญา ที่ตั้งหน่วย
  • กรมทหารพรานที่ 41
 22. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนอง จังหวัดปัตตานี ตั้งตามพระนามพระสุริโยทัย ที่ตั้งหน่วยทหาร
  • กองพลทหารราบที่ 15
 23. ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4
 24. ค่ายกรมทหารพรานที่ 44 ตําบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  • กรมทหารพรานที่ 44
 25. ค่ายกรมทหารพรานที่ 45 ตําบลกพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • กรมทหารพรานที่45
 26. ค่ายกรมทหารพรานที่ 46 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  • กรมทหารพรานที่46

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. วันวิชิต บุญโปร่ง. การตั้งชื่อค่ายทหารของกองทัพบก ในมิติสัญลักษณ์ทางการเมือง วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557)