หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยทหารของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 อัตราการจัดเทียบเท่ากองทัพภาค มีที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี[1] โดยมีพลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร เป็นผู้บัญชาการ​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แก่ พลตรี ไพฑูรย์ เปี่ยมจิตต์, พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก [2] และพลตรี วัฒนา ฉัตรรัตนแสง

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
Logo4.gif
ตราประจำหน่วย
ประจำการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (2526–ปัจจุบัน)
ศูนย์สงครามพิเศษ (2509–2526)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2497–ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อกองทัพบก
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบหน่วยรบปฏิบัติการพิเศษ
บทบาทการปฏิบัติการพิเศษ
การรวบรวมข่าวกรอง
ภารกิจลาดตระเวน
การปฏิบัติภารกิจโดยตรง
การฟื้นฟูกำลังพล
การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
การสงครามนอกแบบ
การต่อต้านการก่อการร้าย
กองบัญชาการค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สมญาพลร่มป่าหวาย
ปฏิบัติการสำคัญ
เว็บไซต์swcom.rta.mi.th/index.php
ผู้บังคับบัญชา
ผบ. สำคัญพลเอกสุนทร คงสมพงษ์
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท

เครื่องหมายและสัญลักษณ์แก้ไข

 • ตัวอักษร U สงครามนอกแบบ [ Unconventional Warfare ] ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย
 • ปีกและร่ม ความสามารถในการส่งทางอากาศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วย
 • ดาวสามดวง อัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศ พลโท
 • สีดำที่ตัวยู ภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผย
 • สีฟ้าที่พื้น ขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วย

ประวัติแก้ไข

กองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ในนามของกองพันทหารพลร่มที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่อง การรบ การกระโดดร่ม การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ จากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็น กองรบพิเศษ(พลร่ม) และต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพล คือ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ

 
ประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแก้ไข

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษ โดยให้ศูนย์สงครามพิเศษทำหน้าที่เป็นหน่วยสายวิทยาการเพื่อดำเนินงานด้านการฝึก ศึกษา เพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า จากสถานการณ์สู้รบในอดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษ เข้าแก้ไขวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองในขณะเดียวกันได้เร่งรัดพัฒนาการจัดหน่วยให้มีขีดความสามารถจนเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน เทียบเท่ากองทัพภาคมีภารกิจเกี่ยวกับ การสงครามพิเศษทั้งปวง ตั้งแต่การวางแผน อำนวยการ กำกับการทั้งด้านการฝึกศึกษา และการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบ ที่เสียเปรียบ การปฏิบัติงานของหน่วยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยามปกติในพื้นที่ รับผิดชอบ

หน่วยขึ้นตรงแก้ไข

ค่ายหน่วยรบพิเศษแก้ไข

 • ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย)
 • ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ค่ายเอราวัณ
 • ค่ายสฤษดิ์เสนา
 • ค่ายขุนเณร

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Nanuam, Wassana (3 September 2018). "Army reshuffle sees loyalists appointed". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 3 September 2018.
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๒๓ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข