หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยทหารของกองทัพบกไทย โดยมีกองบัญชาการอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีผู้บังคับบัญชา อัตรา พลโท

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
Logo4.gif
สัญลักษณ์ของหน่วยสงครามพิเศษ
ประจำการ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ประเทศ ไทย ประเทศไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบ หน่วยรบพิเศษ
กองบัญชาการ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เครื่องหมายและสัญลักษณ์แก้ไข

 • ตัวอักษร U สงครามนอกแบบ [ Unconventional Warfare ] ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย
 • ปีกและร่ม ความสามารถในการส่งทางอากาศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วย
 • ดาวสามดวง อัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศ พลโท
 • สีดำที่ตัวยู ภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผย
 • สีฟ้าที่พื้น ขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วย

ประวัติแก้ไข

กองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่อง การรบ การกระโดดร่ม การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ จากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็น กองรบพิเศษ(พลร่ม) และต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพล คือ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ

 
ประตูค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
ไฟล์:Fswcom.gif
ตึกกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษแก้ไข

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษ โดยให้ศูนย์สงครามพิเศษทำหน้าที่เป็นหน่วยสายวิทยาการเพื่อดำเนินงานด้านการฝึก ศึกษา เพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า จากสถานการณ์สู้รบในอดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษ เข้าแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองในขณะเดียวกันได้เร่งรัดพัฒนาการจัดหน่วยให้มีขีดความสามารถจนเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน เทียบเท่ากองทัพภาคมีภารกิจเกี่ยวกับ การสงครามพิเศษทั้งปวง ตั้งแต่การวางแผน อำนวยการ กำกับการทั้งด้านการฝึกศึกษา และการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบ ที่เสียเปรียบ การปฏิบัติงานของหน่วยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยามปกติในพื้นที่ รับผิดชอบ

หน่วยขึ้นตรงแก้ไข

 • กองพลรบพิเศษที่ 1 (พล.รพศ. 1)
 • กรมรบพิเศษ
  • กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ. 1)
  • กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ. 2)
  • กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (รพศ. 3 รอ.)
   • กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (พัน.จจ.รอ.รพศ. 3 รอ.)
   • กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (พัน.ปพ.รอ.รพศ. 3 รอ.)
  • กรมรบพิเศษที่ 4 (รพศ. 4)
  • กรมรบพิเศษที่ 5 (รพศ. 5)
 • ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.)
 • กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (พัน.ปจว.)
 • กองพลาธิการส่งทางอากาศ (กอง พธ.สกอ.)
 • กองพันทหารสื่อสารที่ 35 (ส.พัน.35)

หน่วยที่จัดว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยแก้ไข

 1. หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ 90 (ฉก.90) กองทัพบก, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ, กองพันปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ, นเรศวร 261 และ อรินทราช 26 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. หน่วยอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ (SWAT) ปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค 1-9

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข