กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2491 รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองทัพภาคที่ 2
ตราประจำเหล่าทัพ
ประจำการพ.ศ. 2491 – ปัจจุบัน
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบผสมเหล่า
กำลังรบกองทัพ
ขึ้นกับกองทัพบกไทย
กองบัญชาการค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
วันสถาปนา4 กันยายน
เว็บไซต์https://web.army2.mi.th/
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
ผบ. สำคัญพลเอก กฤษณ์ สีวะรา
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
พลเอก วิมล วงศ์วานิช
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2491 กองทัพบกได้จัดตั้งกองทัพที่ 2 ขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2491 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายหัวหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา มีกองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการจัดใหม่อีกหลายครั้ง เช่น ปี พ.ศ. 2493 จัดตั้งกองพลที่ 6 เพิ่มขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยขึ้นตรง 2 กรม คือ กรมทหารราบที่ 6 และกรมทหารราบที่ 16 ส่วนกองพลที่ 3 คงมีกรมทหารราบที่ 3 และกรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยขึ้นตรง

ปี พ.ศ. 2499 ให้แยกส่วนกำลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกัน ปี พ.ศ. 2500 มีคำสั่งกองทัพบก ด่วนมาก ที่ 358/2500 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ให้ยุบกองทัพที่ 2 และกองพลที่ 6 แปรสภาพเป็นภาคทหารบกที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2499 ซึ่งกำหนดไว้ว่าภาคทหารบกมีอำนาจบังคับบัญชามณฑลทหารบกโดยตรงกับมีหน้าที่ปกครองและบริการหน่วยรบ ส่วนกำลังรบ เช่น กองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก แต่ให้ฝากการบังคับบัญชากับภาคทหารบกที่ 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กองทัพบกได้มีคำสั่งที่ 136/9122 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2501 ให้แปรสภาพภาคทหารบกที่ 2 เป็นกองทัพภาคที่ 2 มีอำนาจปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งที่เป็นส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาค (ตามพระราชกฤษฎีกา) ดังนั้นกองพลที่ 3 จึงกลับมาเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่นั้นมา[1]

ดังนั้นกองทัพภาคที่ 2 จึงถือเอาวันที่ 4 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2491 มีผลบังคับใช้[2]

หน่วยขึ้นตรง​

ส่วนบัญชาการ​​

ส่วนกำลังรบ

ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ

ส่วนภูมิภาค

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

รายนามแม่ทัพภาค

รายนามแม่ทัพภาค​
ลำดับ นาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีระโยธา) พ.ศ. 2491 - 2493
2 พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) พ.ศ. 2493 - 2494
3 พลโท ขุนไสวแสนยากร (ไสว ไสวแสนยากร) พ.ศ. 2494 - 2497
4 พลโท ครวญ สุทธานินทร์ พ.ศ. 2497 - 2498
5 พลโท สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์ พ.ศ. 2498 - 2499
6 พลโท หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ (สวัสดิ์ คุรุพันธุ์) พ.ศ. 2499 - 2500
7 พลโท ชลอ จารุกลัส พ.ศ. 2500 - 2503
8 พลโท กฤษณ์ สีวะรา พ.ศ. 2503 - 2506
9 พลโท จิตต์ สุนทรานนท์ พ.ศ. 2506 - 2507
10 พลโท ธงเจิม ศังขวณิช พ.ศ. 2507 - 2512
11 พลโท จำลอง สิงหะ พ.ศ. 2512 - 2513
12 พลโท พโยม พหุลรัต พ.ศ. 2513 - 2516
13 พลโท สวัสดิ์ มักการุณ พ.ศ. 2516 - 2517
14 พลโท เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2517 - 2520
15 พลโท แสวง จามรจันทร์ พ.ศ. 2520 - 2521
16 พลโท ลักษณ์ ศาลิคุปต พ.ศ. 2521 - 2524
17 พลโท พักตร์ มีนะกนิษฐ พ.ศ. 2524 - 2527
18 พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร พ.ศ. 2527 - 2529
19 พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี พ.ศ. 2529 - 2532
20 พลโท วิมล วงศ์วานิช พ.ศ. 2532 - 2533
21 พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก พ.ศ. 2533 - 2534
22 พลโท อารียะ อุโฆษกิจ พ.ศ. 2534 - 2535
23 พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร พ.ศ. 2535 - 2537
24 พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ พ.ศ. 2537 - 2540
25 พลโท เรวัต บุญทับ พ.ศ. 2540 - 2541
26 พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ พ.ศ. 2541 - 2544
27 พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ พ.ศ. 2544 - 2546
28 พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม พ.ศ. 2546 - 2547
29 พลโท เหิร วรรณประเสริฐ พ.ศ. 2547 - 2548
30 พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
31 พลโท สุจิตร สิทธิประภา 1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
32 พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
33 พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
34 พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
35 พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556
36 พลโท ชาญชัย ภู่ทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
37 พลโท ธวัช สุกปลั่ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
38 พลโท วิชัย แชจอหอ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
39 พลโท ธรากร ธรรมวินทร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
40 พลโท ธัญญา เกียรติสาร 1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563[4][5]
41 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564[6]
42 พลโท สวราชย์ แสงผล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566[7]
43 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน[8]

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี[9]

ค่ายทหารที่ตั้งปกติในพื้นที่

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. "history of 2nd Army Area". 2nd Army Area (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2024-03-29.
  2. "นครราชสีมา - สถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 67 ปี ยิ่งใหญ่เกรียงไกร เปิดแผ่นจารึกเชิดชูเกียรติทหารอีสาน 2,108 คน สละชีพเพื่อชาติ". nation story (ภาษาอังกฤษ). 2015-09-04. สืบค้นเมื่อ 2024-03-29.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์ หน้า ๒๗-๓๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑oo ง, ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๒๑ เล่ม ๑๐๔ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
  9. http://politicalbase.in.th/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2 เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี

แหล่งข้อมูลอื่น