เปิดเมนูหลัก

กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ.๒๔๙๑ กองทัพบกได้จัดตั้งกองทัพที่ ๒ ขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัด ระเบียบราชการกองทัพบก ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๑ ลงวันที่ 3 กันยายน 2491 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายหัวหนองบัว จังหวัดนครราชสีมามีกองพลที่ ๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง การจัดใหม่อีกหลายครั้ง เช่น ปี พ.ศ.๒๔๙๓ จัดตั้งกองพลที่ ๖ เพิ่มขึ้นที่อุบล มีหน่วยขึ้นตรง ๒ กรม คือ กรม ร.๖ และ กรม ร.๑๖ ส่วนกองพลที่ ๓ คงมี กรม ร.๓ และ กรม ร.๑๓ เป็น นขต.

ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ให้แยกส่วนกำลังรบกับส่วนภูมิภาคออกจากกัน ปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีคำสั่งกองทัพบก ด่วนมาก ที่ ๓๕๘/๒๕๐๐ ลง ๑๘ ก.พ.๒๕๐๐ ให้ยุบกองทัพที่ ๒ และกองพลที่ ๖ แปรสภาพเป็นภาคทหารบกที่ ๒ ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบ ราชการกองทัพบกในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๔๙๙ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ภาคทหารบกมีอำนาจบังคับบัญชา มณฑลทหารบกโดยตรง กับมีหน้าที่ปกครองและบริการหน่วยรบ ส่วนกำลังรบ เช่น กองพลที่ ๓ เป็นหน่วย ขึ้นตรงกับกองทัพบก แต่ให้ฝากการบังคับบัญชากับภาคทหารบกที่ ๒ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๑ กองทัพบกได้มีคำสั่ง ที่ ๑๓๖/๙๑๒๒ ลง ๒๘ ม.ค.๒๕๐๑ ให้แปรสภาพ ภาคทหารบกที่ ๒ เป็น กองทัพภาคที่ ๒ มีอำนาจปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทั้งสิ้นในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ทั้งที่เป็นส่วนกำลังรบและส่วนภูมิภาค (ตามพระราชกฤษฎีกา) ดังนั้น กองพลที่ ๓ จึงกลับมาเป็นหน่วย ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ตั้งแต่นั้นมา

ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๒ จึงถือเอา ๔ กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ซึ่ง เป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๔๙๑ มีผลบังคับใช้

กองพลในบังคับบัญชาแก้ไข

 • กองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3)
 • กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6)
 • กองพลทหารม้าที่ 3 (พล.ม.3)
 • กองพลทหารพัฒนาที่ 2 (พล.พัฒนา 2)
 • กองบัญชาการช่วยรบที่2 (บชร.2)

รายนามแม่ทัพ กองทัพภาคที่ 2แก้ไข

 1. พลโท หลวงวีระโยธา (วีระ วีระโยธา) - (พ.ศ. 2491-2493)
 2. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) - (พ.ศ. 2493-2494)
 3. พลโท ขุนไสวแสนยากร (ไสว ไสวแสนยากร) - (พ.ศ. 2494-2497)
 4. พลโท ครวญ สุทธานินทร์ - (พ.ศ. 2497-2498)
 5. พลโท สนิท สนิทยุทธการไทยยานนท์ - (พ.ศ. 2498-2499)
 6. พลโท หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ - (พ.ศ. 2499-2500)
 7. พลโท ชลอ จารุกลัส - (พ.ศ. 2500-2503)
 8. พลโท กฤษณ์ สีวะรา - (พ.ศ. 2503-2506)
 9. พลโท จิตต์ สุนทรานนท์ - (พ.ศ. 2506-2507)
 10. พลโท ธงเจิม ศังขวณิช - (พ.ศ. 2507-2512)
 11. พลโท จำลอง สิงหะ - (พ.ศ. 2512-2513)
 12. พลโท พโยม พหุลรัต - (พ.ศ. 2513-2516)
 13. พลโท สวัสดิ์ มักการุณ - (พ.ศ. 2516-2517)
 14. พลโท เปรม ติณสูลานนท์ - (พ.ศ. 2517-2520)
 15. พลโท แสวง จามรจันทร์ - (พ.ศ. 2520-2521)
 16. พลโท ลักษณ์ ศาลิคุปต - (พ.ศ. 2521-2524)
 17. พลโท พักตร์ มีนะกนิษฐ - (พ.ศ. 2524-2527)
 18. พลโท พิศิษฐ์ เหมะบุตร - (พ.ศ. 2527-2529)
 19. พลโท อิสระพงศ์ หนุนภักดี - (พ.ศ. 2529-2532)
 20. พลโท วิมล วงศ์วานิช - (พ.ศ. 2532-2533)
 21. พลโท ไพบูลย์ ห้องสินหลาก - (พ.ศ. 2533-2534)
 22. พลโท อารียะ อุโฆษกิจ - (พ.ศ. 2534-2535)
 23. พลโท อานุภาพ ทรงสุนทร - (พ.ศ. 2535-2537)
 24. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ - (พ.ศ. 2537-2540)
 25. พลโท เรวัต บุญทับ - (พ.ศ. 2540-2541)
 26. พลโท สนั่น มะเริงสิทธิ์ - (พ.ศ. 2541-2544)
 27. พลโท เทพทัต พรหโมปกรณ์ - (พ.ศ. 2544-2546)
 28. พลโท ชุมแสง สวัสดิสงคราม - (พ.ศ. 2546-2547)
 29. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ - (พ.ศ. 2547-2548)
 30. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2550)
 31. พลโท สุจิตร สิทธิประภา - (1 เมษายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551)
 32. พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
 33. พลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
 34. พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555)
 35. พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
 36. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
 37. พลโท ธวัช สุกปลั่ง - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
 38. พลโท วิชัย แชจอหอ - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
 39. พลโท ธรากร ธรรมวินทร - (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 40. พลโท [1] ธัญญา เกียรติสาร [2] - (1 เมษายน พ.ศ. 2562 - )

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง ในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง[3]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข