กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์

กองกำลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกไทย

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (พัน.ปพ.รอ.รพ.ศ. 3 รอ.) หรือชื่อที่รู้จักโดยทั่วไป ฉ.ก. 90 เป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษและรักษาพระองค์ ขึ้นตรงต่อกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกไทย

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์
กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
ประจำการกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ (2562 – ปัจจุบัน)
กองพันปฏิบัติการพิเศษ (? – 2562)
กองปฏิบัติการพิเศษ (2550 – ?)
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (2529 – 2550)
หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ 90 (2527 – 2529)
ชุดโจมตี 81 (2524 – 2527)
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบทหารรักษาพระองค์
หน่วยรบพิเศษ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
บทบาทการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ
อารักขาใกล้ชิด
การยุทธ์พื้นที่ระยะประชิด
การต่อต้านการก่อการร้าย
การปฏิบัติภารกิจโดยตรง
ชิงตัวประกัน
การตีโฉบฉวย
การปฏิบัติการพิเศษ
การปฏิบัติการปกปิด
กำลังรบกองพัน
ขึ้นกับกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
ทางยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สมญาฉ.ก. 90
กองพันปิศาจ
Unsung Heroes
คำขวัญกล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, รวดเร็ว
วันสถาปนา24 กรกฎาคม
ปฏิบัติการสำคัญสงครามเย็น

สงครามยาเสพติด

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย

ผู้บังคับบัญชา
ผบ. สำคัญธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

ประวัติแก้ไข

แรกเริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2524 ก่อตั้งโดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในนาม "AT-81" โดยการใช้กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงจากกองพลเดียวกัน เข้ารับการฝึกการปราบปรามการก่อการร้ายสากล (หลักสูตรการรบในเมือง) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ มีจำนวน 3 รุ่นคือ

รุ่นที่ 1 ชุด A,B เข้ารับการฝึกจากหน่วย SAS จำนวน 42 นาย

รุ่นที่ 2 ชุด C,D เข้ารับการฝึกจากหน่วย SAS จำนวน 42 นาย

รุ่นที่ 3 ชุด E,F เข้ารับการฝึกจากหน่วยอิสราเอล จำนวน 40 นาย กำลังพลดังกล่าวหมุนเวียนทำหน้าที่เตรียมพร้อม จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 20 วัน

พ.ศ. 2527 ได้ย้ายการบังคับบัญชาจาก พล.1 รอ. มาขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพบก โดยมีชื่อว่า "หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ 90" ใช้รหัสย่อว่า "ฉก.90" เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้สั่งการโดยตรง โดยมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ร้อย.ลว.ไกลที่ 1 พล.1 รอ. มีกำลังพลที่ผ่านการฝึกสมัครใจย้ายตามหน่วย จำนวน 60 นาย และรับสมัครเพิ่มเติมจาก ร้อย.ลว.ไกลที่ 1 พล.ม.1 รอ. จำนวน 15 นาย และคัดเลือกจาก นักเรียนนายสิบ ศูนย์การทหารราบ จำนวน 21 นาย

พ.ศ. 2529 ได้บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และใช้นามหน่วยว่า "กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ" โดยได้ย้ายที่ตั้งหน่วยชั่วคราวจากร้อย ลว.ไกล ที่ 1 พล.1 รอ. มาเข้าที่ตั้งหน่วยชั่วคราว ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ (กรมรบพิเศษที่ 1) บ.ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

พ.ศ. 2535 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้บรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงของกองพันจู่โจม และเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากที่ตั้งชั่วคราว ค่ายวชิราลงกรณ์ ไปเข้าที่ตั้งปกติถาวร บริเวณบ้านน้ำจั้น ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2543 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปิดการบรรจุกำลังพลและปรับการบังคับบัญชาหน่วยจาก หน่วยขึ้นตรงกองพันจู่โจม เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมรบพิเศษที่ 3 ให้เรียกนามหน่วยว่า "กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ" นามหน่วยโดยย่อว่า "ร้อย.ปพ." เครื่องหมายสังกัด "รพ.ศ. 3" โดยมีพิธีมอบการบังคับบัญชาเมื่อ 6 มีนาคม พ. ศ. 2544

ต่อมา พ.ศ. 2550 กองทัพบกได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้พร้อมรับภัยคุกคามจากสถานการณ์การก่อการร้าย ซึ่งมีการขยายตัวมากขึ้น โดยได้ปรับขยายโครงสร้างของหน่วยจากเดิม “กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองปฏิบัติการพิเศษ ” เพื่อให้รองรับภารกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่าง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ[1]

ปัจจุบันได้ขยายขนาดกำลังหน่วยเป็นกองพัน และได้รับสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในปี พ.ศ. 2562[2][3]

ภารกิจแก้ไข

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ รองรับหน้าที่การปฏิบัติการพิเศษ และภารกิจพิเศษภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงต่อกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์​ (ในอดีตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงต่อกองบัญชาการกองทัพบก)​[4][5] เมื่อมีสถานการณ์ก่อการร้ายจะเป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาต่อศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)[6]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ปูม 'ฉก.90' จริงหรือ..กองปฏิบัติการพิเศษ 'สังหารสนธิ'?". Oknation. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.
  2. "เปลี่ยน รัชกาลเปลี่ยน หน่วย ร.อ.ใหม่เปลี่ยนแปลง ชื่อ หน่วยในพระองค์". lapluangprangchannel. April 23, 2019. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.
  3. workpointTODAY Writer (April 24, 2019). "โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์". workpointtoday. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.
  4. Little, Alan (2017). Thailand - The Ups and Downs. Booksmango. p. 435. ISBN 978-6162450013.
  5. "Special Operations Division - Task Force 90 (official Thai webpage from 2009)". 3rd Special Forces Regiment. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 19 September 2009.
  6. ปกรณ์ พึ่งเนตร (December 22, 2014). "ต้องเลิกความคิด...ไทยไม่ใช่เป้าก่อการร้าย". สำนักข่าวอิสรา. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.