กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์

กองกำลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกไทย

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (พัน.ปพ.รอ. รพ.ศ.3 รอ.) หรือชื่อที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ฉก. 90 เป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษและหน่วยรักษาพระองค์ ขึ้นตรงต่อกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (กรม รพ.3 รอ.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพไทย

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์
กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
ประจำการกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ (2562 – ปัจจุบัน)
กองพันปฏิบัติการพิเศษ (? – 2562)
กองปฏิบัติการพิเศษ (2550 – ?)
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (2529 – 2550)
หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ 90 (2527 – 2529)
ชุดโจมตี 81 (2524 – 2527)
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบทหารรักษาพระองค์
หน่วยรบพิเศษ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
บทบาทการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ
อารักขาใกล้ชิด
การยุทธ์พื้นที่ระยะประชิด
การต่อต้านการก่อการร้าย
การปฏิบัติภารกิจโดยตรง
ชิงตัวประกัน
การตีโฉบฉวย
การปฏิบัติการพิเศษ
การปฏิบัติการปกปิด
การเเทรกเเซงก่อการร้าย
การรบยุทธ์วิธีการปลอมตัวเพื่อชิงตัวประกัน
กำลังรบกองพัน - กองร้อย
ขึ้นกับกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์
ทางยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สมญาฉก. 90
กองพันปิศาจ
Unsung Heroes
คำขวัญกล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, รวดเร็ว
วันสถาปนา24 กรกฎาคม
ปฏิบัติการสำคัญสงครามเย็น

สงครามยาเสพติด

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย

เว็บไซต์https://www.facebook.com/sof3rd/?locale=th_TH
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพ.อ.พงษ์พัฒน์ ธรรมโส
ผบ. สำคัญพล.ท. วัฒนา ฉัตรรัตนแสง

ประวัติ แก้

แรกเริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2524 ก่อตั้งโดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)ในนาม "AT-81" โดยการใช้กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงจากกองพลเดียวกัน เข้ารับการฝึกการปราบปรามการก่อการร้ายสากล (หลักสูตรการรบในเมือง) เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ มีจำนวน 3 รุ่นคือ

รุ่นที่ 1 ชุด A,B เข้ารับการฝึกจากหน่วย SAS จำนวน 42 นาย

รุ่นที่ 2 ชุด C,D เข้ารับการฝึกจากหน่วย SAS จำนวน 42 นาย

รุ่นที่ 3 ชุด E,F เข้ารับการฝึกจากหน่วยอิสราเอล จำนวน 40 นาย กำลังพลดังกล่าวหมุนเวียนทำหน้าที่เตรียมพร้อม จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 20 วัน

พ.ศ. 2527 ได้ย้ายการบังคับบัญชาจาก พล.1 รอ. มาขึ้นการบังคับบัญชากับกองทัพบก โดยมีชื่อว่า "หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ 90" ใช้รหัสย่อว่า "ฉก.90" เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้สั่งการโดยตรง โดยมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ร้อย.ลว.1 พล.1 รอ.) มีกำลังพลที่ผ่านการฝึกสมัครใจย้ายตามหน่วย จำนวน 60 นาย และรับสมัครเพิ่มเติมจาก ร้อย.ลว.ไกลที่ 1 พล.ม.1 รอ. จำนวน 15 นาย และคัดเลือกจาก นักเรียนนายสิบ ศูนย์การทหารราบ จำนวน 21 นาย

พ.ศ. 2529 ได้บรรจุมอบเป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และใช้นามหน่วยว่า "กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ" โดยได้ย้ายที่ตั้งหน่วยชั่วคราวจากร้อย ลว.ไกล ที่ 1 พล.1 รอ. มาเข้าที่ตั้งหน่วยชั่วคราว ณ กรมรบพิเศษที่ 1 (กรม รพ.1) ค่ายวชิราลงกรณ์ บ.ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

พ.ศ. 2535 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้บรรจุมอบให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงของกองพันจู่โจม (พัน.จจ.) และเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ได้เคลื่อนย้ายหน่วยจากที่ตั้งชั่วคราว ค่ายวชิราลงกรณ์ ไปเข้าที่ตั้งปกติถาวร บริเวณบ้านน้ำจั้น ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2543 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปิดการบรรจุกำลังพลและปรับการบังคับบัญชาหน่วยจาก หน่วยขึ้นตรงกองพันจู่โจม เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมรบพิเศษที่ 3 ให้เรียกนามหน่วยว่า "กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ" นามหน่วยโดยย่อว่า "ร้อย.ปพ." เครื่องหมายสังกัด "รพ.ศ. 3" โดยมีพิธีมอบการบังคับบัญชาเมื่อ 6 มีนาคม พ. ศ. 2544

ต่อมา พ.ศ. 2550 กองทัพบกได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้พร้อมรับภัยคุกคามจากสถานการณ์การก่อการร้าย ซึ่งมีการขยายตัวมากขึ้น โดยได้ปรับขยายโครงสร้างของหน่วยจากเดิม “กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ” เป็น “กองปฏิบัติการพิเศษ ” เพื่อให้รองรับภารกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ[1]

ปัจจุบันได้ขยายขนาดกำลังหน่วยเป็นกองพัน และได้รับสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในปี พ.ศ. 2562[2][3]

ภารกิจ แก้

กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ รองรับหน้าที่การปฏิบัติการพิเศษ และภารกิจพิเศษภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงต่อกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์​ (ในอดีตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงต่อกองบัญชาการกองทัพบก)​[4][5] เมื่อมีสถานการณ์ก่อการร้ายจะเป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาต่อศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)[6]

อาวุธ แก้

ชื่อรุ่น เเบบ กระสุน ประเทศ หมายเหตุ
ปืนพก
Heckler & Koch

USP

ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ .45 เอซีพี เยอรมนี
CZ 75 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มม. พาราเบลลัม เชโกสโลวาเกีย
SIG Sauer P226 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มม. พาราเบลลัม เยอรมนี
Glock 17 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มม. พาราเบลลัม ออสเตรีย
Glock 18 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มม. พาราเบลลัม ออสเตรีย
Glock 19 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มม. พาราเบลลัม ออสเตรีย
ปืนกลมือ
Heckler & Koch MP5 ปืนกลมือ 9×19 มม. พาราเบลลัม เยอรมนี ใช้ในการฝึกพื้นที่เเคบ เเละปฏิบัติงานจริง
Heckler & Koch UMP ปืนกลมือ 9×19 มม. พาราเบลลัม เยอรมนี ใช้ในการฝึกพื้นที่เเคบ เเละปฏิบัติงานจริง
FN P90 ปืนกลมือ 5.7×28 มม. เบลเยียม ใช้ในการฝึกพื้นที่เเคบ
ปืนเล็กยาวจู่โจม
Steyr AUG ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต ออสเตรีย ใช้ในการฝึกซ้อมยิงส่วนใหญ่
Heckler & Koch G36 ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต เยอรมนี ใช้ในการฝึกซ้อมยิงส่วนใหญ่
SAR 21 ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต สิงคโปร์ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษชายเเดน
M4A1 Carbine ปืนเล็กสั้นจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต สหรัฐ ใช้เป็นปืนหลักในการซ้อม เเละ ปฏิบัติงานจริง
CAR-15 ปืนเล็กสั้นจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต สหรัฐ ใช้เป็นปืนในการฝึกซ้อมทั่วไป
FN SCAR-L ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต เบลเยียม ใช้เป็นปืนหลักในการซ้อม
Colt M4 ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต สหรัฐ ใช้เป็นปืนหลักในการซ้อม เเละ ปฏิบัติงานจริง
Colt M5 ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต สหรัฐ ใช้เป็นปืนหลักในการซ้อม เเละ ปฏิบัติงานจริง
ปืนไรเฟิลซุ่มยิง และ ปืนไรเฟิลพลแม่นปืน
SR-25 ปืนไรเฟิลพลแม่นปืน 7.62×51 มม. นาโต สหรัฐ ใช้ในการฝึกซ้อมเเละปฏิบัติงานซุ่มยิง
M82 Barrett ปืนไรเฟิลพลแม่นปืน 12.7×99 มม. นาโต สหรัฐ ใช้ในการฝึกซ้อมเเละปฏิบัติงานซุ่มยิง
AW 50 ปืนไรเฟิลพลแม่นปืน 12.7×99 มม. นาโต สหราชอาราจักร ใช้ในการฝึกซ้อมเเละปฏิบัติงานซุ่มยิง

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ปูม 'ฉก.90' จริงหรือ..กองปฏิบัติการพิเศษ 'สังหารสนธิ'?". Oknation. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.[ลิงก์เสีย]
  2. "เปลี่ยน รัชกาลเปลี่ยน หน่วย ร.อ.ใหม่เปลี่ยนแปลง ชื่อ หน่วยในพระองค์". lapluangprangchannel. April 23, 2019. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.[ลิงก์เสีย]
  3. workpointTODAY Writer (April 24, 2019). "โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์". workpointtoday. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.
  4. Little, Alan (2017). Thailand - The Ups and Downs. Booksmango. p. 435. ISBN 978-6162450013.
  5. "Special Operations Division - Task Force 90 (official Thai webpage from 2009)". 3rd Special Forces Regiment. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 September 2009.
  6. ปกรณ์ พึ่งเนตร (December 22, 2014). "ต้องเลิกความคิด...ไทยไม่ใช่เป้าก่อการร้าย". สำนักข่าวอิสรา. สืบค้นเมื่อ May 10, 2021.