สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2540 [1][2]

ที่มา แก้

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ ที่ประชุมรัฐสภาสรุปให้ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 99 คน โดยมีที่มาจากตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนทางอ้อมทั้งหมด 76 จังหวัด และตัวแทนนักวิชาการ เสนอรายชื่อโดยสถาบันการศึกษา จำนวน 23 คน

ส่วนสมาชิกที่เป็นของตัวแทนประชาชนมีที่มา 3 ขั้นตอนดังนี้

1.จากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ

2.ให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ 10 คน รวมเป็น 760 คน

3.จากนั้นจึงส่งรายชื่อทั้ง 760 คน ให้สมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกขั้นสุดท้ายให้เหลือจังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน

โดยสมาชิกที่กล่าวถึงทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและตัวแทนนักวิชาการก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 คือ นายอุทัย พิมพ์ใจชน

รายนามสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ แก้

รายนามสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 จำนวน 99 คน[3]

 1. กมล สุขคะสมบัติ
 2. กระมล ทองธรรมชาติ (รองประธาน คนที่ 1)
 3. เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 4. เกษม พันธุรัตน์
 5. เกษม ศิริสัมพันธ์
 6. แก้วสรร อติโพธิ์
 7. โกเมศ ขวัญเมือง
 8. โกศล ศรีสังข์
 9. เขียน ธีระวิทย์
 10. คณิต ณ นคร
 11. คณิน บุญสุวรรณ
 12. ครรชิต สุขุมินท
 13. แคล้ว นรปติ
 14. จรัส ง๊ะสมัน
 15. จัตวา กลิ่นสุนทร
 16. จำนงค์ พิณสาย
 17. เฉลิม พรหมเลิศ
 18. ชงค์ วงษ์ขันธ์
 19. พลตำรวจเอกชาญ รัตนธรรม
 20. ชานนท์ สุวสิน
 21. เดโช สวนานนท์
 22. ถาวร จันทร์สม
 23. ทวิช กลิ่นประทุม
 24. ทองใบ ทองเปาด์ (ลาออก 26 มีนาคม พ.ศ. 2540)
 25. ธงชาติ รัตนวิชา
 26. ธงทอง จันทรางศุ
 27. ธรรมนูญ มงคล
 28. ธรรมนูญ ลัดพลี
 29. ธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
 30. ธีรศักดิ์ กีฬา
 31. นัจมุดดีน อูมา
 32. นิตินัย นาครทรรพ
 33. นิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล
 34. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 35. บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์
 36. บุญเลิศ คชายุทธเดช
 37. ประชุม ทองมี
 38. ประดัง ปรีชญางกูร
 39. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
 40. ประเทือง คำประกอบ
 41. พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร
 42. ประวิทย์ เจนวีระนนท์
 43. ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
 44. ประสพพร พาทยกุล
 45. ปราณี วชิราศรีศิริกุล
 46. พันตรีปรีดา นิสสัยเจริญ
 47. พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา
 48. เปลี่ยน เกตุทอง
 49. พงศ์เทพ เทพกาญจนา
 50. พนัส จันทรสุรินทร์
 51. พนัส ทัศนียานนท์
 52. พวงเล็ก บุญเชียง
 53. พินทิพย์ ลีลาภรณ์
 54. พินิจ อัศวโกวิทกรณ์
 55. พูนสวัสดิ์ พุทธศิริ
 56. เพชร แก่นเมือง
 57. ไพบูลย์ ชมาฤกษ์
 58. ยุพา อุดมศักดิ์ (รองประธาน คนที่ 2)
 59. ลิขิต ธีรเวคิน
 60. วรพจน์ ณ นคร
 61. วรพจน์ วงศ์สง่า
 62. วิศัลย์ โฆษิตานนท์
 63. วิสุทธิ์ โพธิแท่น
 64. วุฒิพงศ์ ฉายแสง
 65. สงวน พงษ์มณี
 66. สนั่น อินทรประเสริฐ
 67. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 68. สมคิด เลิศไพฑูรย์
 69. พันเอกสมคิด ศรีสังคม
 70. ร้อยตรีสมนึก ชูวิเชียร
 71. สมรรค ศิริจันทร์
 72. สวัสดิ์ คำประกอบ
 73. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
 74. สามารถ แก้วมีชัย
 75. สำรวย ฉิมทวี
 76. สุจิต บุญบงการ
 77. สุทธินันท์ จันทระ
 78. สุนทร ทิพย์มณี
 79. สุนี ไชยรส
 80. สุบิน สินไชย
 81. นาวาโทสุรินทร์ แสงสนิท
 82. เสรี สุวรรณภานนท์
 83. เหม สุไลมาน
 84. เหลื่อม พันธ์ฤกษ์
 85. องอาจ หลำอุบล
 86. อนันต์ บูรณวนิช
 87. อนันต์ ผลอำนวย
 88. อภินันท์ เมตตาริกานนท์
 89. อมร รักษาสัตย์
 90. อานันท์ ปันยารชุน
 91. ร้อยตรีอำนวย ไทยานนท์
 92. อำนวย นาครัชตะอมร
 93. อุกฤษ มงคลนาวิน (ลาออก 24 มกราคม พ.ศ. 2540)
 94. พันเอก (พิเศษ) อุดม ทวีวัฒน์
 95. อุดร กามา
 96. อุทัย พิมพ์ใจชน (ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
 97. อุทัยวรรณ ดำรงกิจการวงศ์
 98. เอก วรรณทอง
 99. เอนก สิทธิประศาสน์

การแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง

 1. นาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริ (แทนนายอุกฤษ มงคลนาวิน)
 2. มนตรี รูปสุวรรณ

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้