วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:GA)


บทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทย

บทความคุณภาพ เป็นบทความซึ่งผ่านการพิจารณาว่าเป็นบทความคุณภาพดีโดยชาววิกิพีเดีย หากยังมีคุณภาพเป็นรองหลักเกณฑ์ของบทความคัดสรร บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหา ความเป็นกลาง และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความคุณภาพ หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคุณภาพให้ทำตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความคุณภาพจะเป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นตัวอย่างแนวทางในการเขียนบทความใหม่ เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป หรืออาจเสนอชื่อให้เป็นบทความคัดสรร เมื่อบทความมีคุณภาพสูงขึ้น หากบทความคุณภาพบทใดผ่านเกณฑ์ของบทความคัดสรร บทความดังกล่าวจะถูกนำออกจากรายชื่อด้านล่างนี้ และย้ายไปยังหน้าบทความคัดสรรแทน จึงอาจกล่าวได้ว่า มีบทความทั้งสิ้น 383 บทความ ที่ผ่านเกณฑ์ของบทความคุณภาพเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความคุณภาพทั้งหมด 175 บทความ จากบทความทั้งหมด 164,914 บทความ (0.106%) หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

สำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หน้าบทความที่ได้รับเลือกเป็นบทความคุณภาพแล้วจะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องหมายบวกขนาดเล็ก () ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของบทความ

บทความคุณภาพ

หน้าที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบทความคุณภาพ

ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

เกณฑ์บทความคุณภาพ

 • 1(ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม
 • 1(ข) ภาษาและโครงสร้าง
 • 1(ค) ลำดับ
 • 1(ง) ศัพท์เฉพาะวงการ
 • 1(จ) คู่มือการเขียน
 • 1(ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์
 • 2(ก) แหล่งอ้างอิงครบ
 • 2(ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ
 • 3(ก) เล่าแง่มุมหลัก
 • 3(ข) ไม่นอกประเด็น
 • 4) เป็นกลาง
 • 5) เสถียรภาพ
 • 6) ภาพ (ถ้ามี)

ชาววิกิพีเดียที่เป็นผู้ใช้ปกติเท่านั้นจึงจะเสนอได้ (อายุบัญชีเกิน 4 วัน แก้ไขเกิน 10 ครั้ง) การเสนอและพิจารณาบทความ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1
เสนอชื่อบทความคุณภาพ

พิมพ์ชื่อบทความแทนที่คำว่า ชื่อบทความ แล้วคลิก เสนอบทความ


บทความที่เสนอจะเป็นบทความที่คุณเขียนเอง เป็นผู้ร่วมเขียน หรือไม่ได้เขียนก็เสนอได้ (ไม่มีจำนวนบทความที่เสนอพร้อมกันได้สูงสุด แต่ไม่แนะนำให้เสนอหลายบทความพร้อมกัน)

2
ขึ้นบัญชีบทความที่เสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ ให้บทความที่เสนอใหม่กว่าอยู่ด้านบน โดยเปลี่ยนคำว่า ชื่อบทความ เป็นชื่อบทความที่คุณเสนอ:
* {{subst:เสนอคุณภาพ|ชื่อบทความ}}

3
ขึ้นป้ายในหน้าคุยของบทความ
โดยเพิ่มโค้ดดังนี้: {{GAnominee}}
4
ตรวจและปรับปรุง
รอผู้ทบทวนตรวจตามรายการตรวจ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ควรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลโดยไม่ช้าเกินไป เพราะหากไม่ตอบสนองเป็นที่น่าพอใจจะปิดการเสนอหลังไม่ได้แก้ไขเพิ่มใน 14 วัน (สามารถเสนอซ้ำได้ แต่ไม่ควรกระชั้นกับรอบแรกเกินไป)

รายชื่อบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความคุณภาพ