วิกิพีเดีย:ความแตกต่างระหว่างบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ

ความแตกต่างระหว่าง บทความคัดสรร และ บทความคุณภาพ

บทความคุณภาพ เป็นบทความที่ น่าพอใจ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เขียนดี เนื้อหาของแต่ละหัวข้ออธิบายได้อย่างดี ไม่มีส่วนที่ยังเขียนไม่เสร็จ มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เป็นกลางและมีเสถียรภาพ
 2. รูปแบบการเขียน มีการจัดเรียงหัวข้อตามรูปแบบพื้นฐานของวิกิพีเดีย
 3. ตรงประเด็น พูดในเรื่องกว้าง ๆ ไม่กล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
 4. ภาพ (ไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพ) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือถ้าเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม ต้องระบุแหล่งที่มาครบถ้วน

บทความคัดสรร เป็นบทความตัวอย่าง ถือว่าเป็นหนึ่งใน บทความที่ดีที่สุด ของวิกิพีเดีย

 1. เขียนอย่างมืออาชีพ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นทุกหัวข้อที่เป็นไปได้และอธิบายได้อย่างดี ไม่มีส่วนที่ยังเขียนไม่เสร็จ มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เป็นกลางและมีเสถียรภาพ
 2. รูปแบบการเขียน มีการจัดเรียงหัวข้อตามรูปแบบพื้นฐานของวิกิพีเดีย ตามความสำคัญหรือตามลำดับเวลา
 3. ตรงประเด็น ไม่กล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่จำเป็น อาจมีบทความแยกย่อยถ้าจำเป็น
 4. ภาพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือถ้าเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม ต้องระบุแหล่งที่มาครบถ้วน

ความแตกต่าง แก้

 • บทความคุณภาพ คือบทความที่ น่าพึงพอใจ แต่ บทความคัดสรร คือบทความที่ ดีที่สุด
 • บทความคุณภาพ เขียนดี แต่ บทความคัดสรร เขียนอย่างมืออาชีพ
 • บทความคุณภาพ พูดในเรื่องกว้าง ๆ แต่ บทความคัดสรร มีเนื้อหาละเอียดครอบคลุม
 • บทความคุณภาพ เขียนตามแนวทางปฏิบัติ 6 ข้อ แต่ บทความคัดสรร ต้องเขียนตามเกณฑ์การเขียนทุกรูปแบบ
 • บทความคัดสรร มักมีประเด็นที่เขียนละเอียดกว่า ทั้งเรื่องการเขียนข้อเท็จจริงอย่างแม่นยำและการพิสูจน์ยืนยันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอ้างอิงในบรรทัดที่เข้มงวดกว่า
 • บทความคุณภาพ โดยทั่วไปมักไม่มีภาพที่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีภาพที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

ดูเพิ่ม แก้