วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เป็นขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ ที่มีความสามารถทางเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเก็บกวาดและดูแลระบบของวิกิพีเดีย ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล โดยเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ผลของการเสนอชื่อนั้นไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สนับสนุนหรือคัดค้าน แต่จะขึ้นกับเหตุผลและความเห็นของผู้ลงคะแนน การเป็นผู้ดูแลระบบนั้นไม่ได้หมายความว่ามีอำนาจมากขึ้น แต่หมายถึงมีความสามารถในทางเทคนิคมากขึ้นเท่านั้น และรวมถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลายครั้งที่ชาววิกิพีเดียเลิกเขียนวิกิพีเดียหลังจากที่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบที่ไม่ต้องการทำหน้าที่ หรือคิดว่าไม่มีเวลาในการดูแลวิกิพีเดียและประสงค์จะสละสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถติดต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการเสนอชื่อ

ทุกคนสามารถเป็นผู้ดูแลระบบได้ โดยเสนอชื่อของตนเองหรือผู้อื่นตามขั้นตอนด้านล่าง และเช่นกันทุกคนสามารถลงความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านได้ โดยขั้นตอนการเสนอชื่อมีดังต่อไปนี้

 1. แจ้งให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับรู้ และรอการตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากผู้ถูกเสนอชื่อ เว้นเสียแต่ว่าคุณเสนอชื่อตัวเอง
 2. ถ้าผู้ถูกเสนอตอบรับให้เสนอชื่อตนได้ ผู้เสนอนำชื่อมาใส่ไว้ด้านล่างในส่วนการเสนอชื่อ พร้อมเขียนเหตุผลที่เสนอบุคคลนั้น และควรไปประกาศเพิ่มในส่วน แม่แบบ:ประกาศ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าช่วงนี้มีการเสนอชื่อ
 3. ผู้ใช้คนอื่น (นอกจากผู้เสนอชื่อและตัวผู้ถูกเสนอเอง และไอพี) สามารถลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือคัดค้านได้ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ หรือสามารถถามคำถามต่อผู้ถูกเสนอชื่อก่อนตัดสินใจได้ อนึ่งผู้ลงชื่อให้การสนับสนุน เป็นกลาง หรือ คัดค้าน จะต้องไม่เป็นหุ่นเชิดของผู้ใด หากพบ/สันนิษฐานว่าเป็นหุ่นเชิด จะไม่ถูกนำไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจ
 4. หลังการเสนอชื่อแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งจะทำการตัดสินว่าคนนั้นควรเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ โดยดูจากความเห็นและเหตุผลประกอบต่าง ๆ ที่ถูกเสนอเข้ามา
 5. เมื่อการตัดสินเสร็จสิ้นลง ผู้ที่ถูกเสนอชื่ออาจแสดงความเห็นไว้ในส่วนล่าง และหลังจากนั้นรายชื่อและความเห็นจะถูกเก็บเข้าไป ในส่วนการเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

ระเบียบการเสนอชื่อ

 1. ในการเสนอชื่อตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้ที่เสนอและผู้ที่ถูกเสนอจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  (ก) ต้องมีจำนวนการแก้ไขขั้นต่ำ 1,000 ครั้ง ณ วันที่เสนอชื่อ (ซึ่งอาจพิจารณาจากเนมสเปซที่เขียน และอื่น ๆ ประกอบด้วย)
  (ข) เป็นสมาชิกวิกิพีเดีย (คือ มีบัญชีผู้ใช้) ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่เสนอชื่อ
 2. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องตอบคำถามทุกข้อด้านล่าง ก่อนมีการถามคำถามเพิ่มเติม
  (ก) เมื่อได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลระบบแล้ว คุณตั้งใจจะมีส่วนร่วมในด้านใดบ้าง
  (ข) คุณคิดว่าผลงานที่ดีที่สุดในวิกิพีเดียของคุณคืออะไร เพราะเหตุใด
  (ค) ในอดีต คุณเคยพิพาทกับผู้ใช้คนอื่นจนคุณรู้สึกเครียดหรือไม่ คุณมีวิธีรับมืออย่างไร และคิดว่าจะรับมือกับการพิพาทในอนาคตอย่างไร
  (ง) คุณคิดว่าการบล็อกผู้ใช้กับการล็อกบทความมีวัตถุประสงค์อย่างไร
  (จ) ปัจจุบันสิทธิของผู้ดูแลระบบไม่รวมถึงสิทธิในการแก้ไขหน้าการตั้งค่า (CSS/JS/JSON) หรือส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interface) โดยสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซแยกต่างหาก คุณต้องการสิทธิดังกล่าวด้วยหรือไม่ และหากต้องการ คุณตั้งใจจะใช้สิทธิดังกล่าวในการปรับปรุงส่วนใดของวิกิพีเดียบ้าง และคุณยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) หรือไม่
 3. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของตนเอง ซึ่งอาจเป็นด้านบทความ การอภิปราย หรือบทบาทอย่างอื่น
 4. หากการเสนอชื่อนั้นไม่ผ่าน ผู้นั้นจะถูกเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบได้อีกหลังปิดการเสนอชื่อไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

ลักษณะพึงประสงค์ของผู้ดูแลระบบ

ผู้สนับสนุนหรือคัดค้านนั้นจะดูลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบในหลายด้าน ซึ่งมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • เข้าใจนโยบายหลัก ได้ศึกษา เข้าใจ และเห็นด้วยกับนโยบายหลัก เสาหลัก รวมถึงลิขสิทธิ์บนวิกิพีเดีย
 • มีประวัติการแก้ไข โดยมีส่วนร่วมในวิกิพีเดียแก้ไขบทความในหลายส่วน โดยผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในวิกิพีเดียมากย่อมจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากกว่าผู้ใช้ที่ได้แก้ไขน้อย
 • มีประสบการณ์ที่หลากหลาย แก้ไขบทความในหลากหลายรูปแบบรวมถึงช่วยเหลือเก็บกวาดวิกิพีเดียในหลายด้านทั้งการดูแลระบบ และการเขียนบทความ ซึ่งผู้ใช้ที่เขียนบทความอย่างเดียวมักจะไม่เข้าใจปัญหาการเก็บกวาดและก่อกวน เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่เก็บกวาดและป้องกันการก่อกวนอย่างเดียวมักจะไม่เข้าใจปัญหาของการเขียนบทความรวมถึงการโต้เถียง
 • มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ผู้ใช้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่ได้ช่วยเหลือผู้ใช้อื่นและผู้ใช้ใหม่ รวมถึงการพูดคุยที่มีมารยาท และการควบคุมอารมณ์ที่ดีในหลายสถานการณ์
 • เชื่อถือได้ ผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เขียน มีเจตนาดีไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง และจะไม่ใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในทางที่ผิดภายหลังจากได้รับเลือก
 • ช่วยเก็บกวาด ผู้ดูแลงานเก็บกวาด และตรวจตราหน้าปรับปรุงล่าสุด แสดงให้ถึงการเข้าใจและได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 • คำอธิบายอย่างย่อ ผู้ที่ใช้งานในส่วนของคำอธิบายอย่างย่อ แสดงถึงการเข้าใจและช่วยในงานเก็บกวาดได้เป็นอย่างดี

ที่กล่าวมาไม่ได้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ดูแลระบบ แต่เป็นสิ่งที่ผู้ออกความเห็นคาดหวังจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยนอกจากนี้ผู้ถูกเสนอชื่ออาจจะถูกถามคำถามด้านอื่น ไม่ว่า สามารถติดต่อผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์ส่วนตัวได้ไหม หากมีการร้องขอให้มีการล็อกบทความในขณะที่ไม่มีผู้ดูแลระบบอื่นอยู่

ส่วนผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งคือผู้ดูแลที่มีความสามารถเพิ่มเติมจากผู้ดูแลทั่วไป คือ แต่งตั้งชาววิกิพีเดียเป็นผู้ดูแลได้ แต่งตั้งผู้ดูแลคนอื่นเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งได้ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และให้หรือถอดถอนสถานะบอตได้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งเหมือนกับผู้ดูแลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถตัดสินในมติใด ๆ ของชุมชนและพร้อมที่จะอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจเหล่านั้น

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเป็นผู้ดูแลระบบ

ถ้าคุณถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ ก่อนที่จะตกลงหรือปฏิเสธนั้นควรจะเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

หน้าเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

1
เสนอชื่อผู้ดูแลระบบ

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่คำว่า ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


2
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอ|ชื่อผู้ใช้}}

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

1
เสนอชื่อผู้ดูแลระบบสิทธิ์แต่งตั้ง

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่คำว่า ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


2
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอสิทธิ์แต่งตั้ง|ชื่อผู้ใช้}}

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้

1
เสนอชื่อผู้ตรวจสอบผู้ใช้

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแทนที่คำว่า ชื่อผู้ใช้ แล้วคลิก เสนอชื่อ


2
ขึ้นบัญชีการเสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เป็นชื่อผู้ใช้ที่คุณเสนอ:
{{รายชื่อเสนอผู้ตรวจสอบผู้ใช้|ชื่อผู้ใช้}}

การเสนอชื่อขณะนี้

ผู้ดูแลระบบ

 • ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อ

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

 • ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อ

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้

 • ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อ

บันทึกการเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

ดูที่ บันทึกการเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว