รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Logo Mahidol.png

รายชื่อบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยมหิดล


เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

  • ซะการีย์ยา อมตยา : (นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) กวีรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

  • ศ.ดร.นพ. เทพพนม เมืองแมน : อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2549

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

คณะกรรมการสถานพยาบาล[3]รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อดีตนายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข