วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ เวชศาสตร์การกีฬา แห่งแรกและชั้นนำของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และยังเป็นศูนย์บริการกีฬาเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Symbol.svg
ชื่ออังกฤษCollege of Sports Science and Technology ,Mahidol University
ที่อยู่999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้งพ.ศ. 2532ก่อตั้ง
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 สถาปนา
คณบดีนพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
สีประจําคณะ         สีเขียว-ม่วง
เว็บไซต์ss.mahidol.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการเสริมสร้างสุขภาพของปวงชน โดยเน้นการป้องกันเป็นหลักสำคัญ การเยียวยารักษาเป็นรอง การออกกำลังกายและการกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้ในการป้องกันมิให้ประชาชนมีพยาธิสภาพ และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายมนุษย์

ในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางกายขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเป้าหมายให้เป็น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในอนาคต

จากนั้นจึงได้ริเริ่มที่จะสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่าน้ำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ผลิตผู้นำทางด้านการศึกษาวิจัยและบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสนองตอบนโยบายของชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการสนับสนุนกีฬาของชาติในทุกๆ ด้าน และในปีพุทธศักราช 2530 เช่นเตียวกัน ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้ง โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อจัดการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ในปีพุทธศักราช 2537

พ.ศ. 2538 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้รับอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

และปี พ.ศ. 2539 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น " วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา" มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 [1] ได้รับโอนโรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ามาไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท และขยายต่อไปยังระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำแห่งนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาติให้เข้าเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และ'พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "สิริมงคล" เมื่อปีพุทธศักราช 2539

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 และได้ใช้อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เลือกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" เป็นศูนยอำนวยการศูนย์สื่อมวลชน และเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา [2]


ทำเนียบคณบดีแก้ไข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 16 มกราคม พ.ศ. 2540 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2542
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
3. รองศาสตราจารย์ นพ.ปัญญา ไข่มุก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547
4. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ (รักษาการ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5. ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6. นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน [3]

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรีแก้ไข

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
  • วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
  • วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

ระดับปริญญาโทแก้ไข

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา คือ
   • แขนงวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
   • แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา
   • แขนงวิชาโภชนศาสตร์การกีฬา
   • แขนงวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ระดับปริญญาเอกแก้ไข

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาแก้ไข

สนาม ม.มหิดล ศาลายา
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
เจ้าของมหาวิทยาลัยมหิดล
พื้นสนามหญ้า
ความจุ2,000 คน
ผู้ใช้งาน
สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรี
สโมสรฟุตบอลราชวิถี

สนาม ม.มหิดล ศาลายา เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ในนครปฐม ส่วนมากใช้แข่งขัน ฟุตบอลแมตช์ต่างๆ และเป็นเคยสนามกีฬาเหย้าของกรุงธนบุรีเอฟซี สนามกีฬานี้สามารถบรรจุคนได้ถึง 2,000 คน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา), 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
 2. "ประวัติวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-03-07. สืบค้นเมื่อ 2016-12-03.
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 6/2559,แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา[ลิงก์เสีย], 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข