บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
ชื่อย่อFGS
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)
สถาปนา04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 (60 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
สี  น้ำตาลอ่อน (Beige)
เว็บไซต์https://graduate.mahidol.ac.th

ประวัติ แก้

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 จึงได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2505

ปัจจุบัน จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  3. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
  4. กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
  5. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
  6. กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม[1]

ทำเนียบคณบดี แก้

ปัจจุบันมีคณบดีมาแล้ว 10 คน[2]

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ สกุลไทย์ 18 พฤษภาคม 2507 - 20 สิงหาคม 2516
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐ ภมรประวัติ 30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย 18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล 11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 ตุลาคม 2550
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ 1 ตุลาคม 2550 - 18 มีนาคม 2558
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 19 มีนาคม 2558 - 18 มีนาคม 2566
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 19 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°47′36″N 100°19′21″E / 13.793406°N 100.322514°E / 13.793406; 100.322514