บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
Mahidol University Symbol.svg
ชื่อย่อFGS
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร
(พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land
(ปัญญาของแผ่นดิน)
สถาปนา04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 (59 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
สี     น้ำตาลอ่อน (Beige)
เว็บไซต์https://graduate.mahidol.ac.th

ประวัติแก้ไข

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 จึงได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2505

ปัจจุบัน จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  3. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
  4. กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
  5. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
  6. กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม[1]

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ปัจจุบันมีคณบดีมาแล้ว 9 คน[2]

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สวัสดิ์ สกุลไทย์ 18 พฤษภาคม 2507 - 20 สิงหาคม 2516
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐ ภมรประวัติ 30 ตุลาคม 2516 - 29 ตุลาคม 2523
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย 18 มกราคม 2523 - 10 เมษายน 2539
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล 11 เมษายน 2539 - 30 กันยายน 2541
ศาสตราจารย์ เลียงชัย ลิ้มล้อมวงค์ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2545
รองศาสตราจารย์ รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 ตุลาคม 2550
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ 1 ตุลาคม 2550 - 18 มีนาคม 2558
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 19 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′36″N 100°19′21″E / 13.793406°N 100.322514°E / 13.793406; 100.322514