ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อดีตประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในขณะนั้น หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน อดีตผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ไฟล์:Supachai Tang.jpg
เกิด (1947-12-08) 8 ธันวาคม ค.ศ. 1947 (76 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพอาจารย์
องค์การมหาวิทยาลัยมหิดล
มีชื่อเสียงจากอดีตประธานกรรมการบริหาร SIPA อดีต CIO และรองอธิการบดีฯ ม.มหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ เคยได้รับพระราชทานเหรียญทอง และรางวัลทุนภูมิพล สำหรับการสอบได้คะแนนรวมเป็นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2513 และเคยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2514 [1]

หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2532 และเป็นผู้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (จากภาควิชาคอมพิวเตอร์) ในปี 2546 นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิก ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT และระบบสารสนเทศที่สำคัญมากมายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร MUC-Net (MU Campus Network)[2], Intra-phone[3], ระบบ eMeeting, และ IPTV[4] เป็นต้น

ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักคือ พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ฉบับแรกของโลก หรือ BUDSIR (Buddhist Scriptures Information Retrieval)[5] ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2532 และรางวัล Distinguished Service Award จาก University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา ปี 2536 และอีกหนึ่งผลงานก็คือ "Intra-Phone ม.มหิดล" ได้รับรางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น: รางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรมไอทีดีเด่น ประจำปี 2545 จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา แก้

ประวัติการทำงาน แก้

ด้านวิชาการและบริหาร แก้

ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่าง ๆ แก้

 • อดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อดีตคณะที่ปรึกษากำกับและบริหารโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)[11][12] และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)[13] กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อดีตอุปนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตที่ปรึกษาเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
 • อดีตที่ปรึกษาวารสารคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ ของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับบทบาทกรมบัญชีกลาง
 • อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • อดีตกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม หอการค้าไทย
 • อดีตอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศ ของทบวงมหาวิทยาลัย
 • อดีตกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 • อดีตกรรมการในคณะอนุกรรมการโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและอดีตคณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสุขไทย คณะกรรมาธิการสาธารณสุข [14][15]
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • รองประธานคณะกรรมการของการจัดแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศ (IT Princess Award) [16]

เกียรติคุณและรางวัล แก้

 • พ.ศ. 2508 - ได้ที่ 1 ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2511-2513 - ได้ทุนเรียนดีของพระเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2513 - ได้รับพระราชทานเหรียญทอง และรางวัลทุนภูมิพล สำหรับการสอบได้คะแนนรวมเป็นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2514-2519 - ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา[17]
 • พ.ศ. 2516-2519 - ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก National Science Foundation สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2532 - รางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ในผลงาน “พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์"
 • พ.ศ. 2532 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2536 - รางวัล Distinguished Service Award จาก University of California, Berkeley ในผลงาน Electronic Pali Canon หรือ BUDSIR (Buddhist Scriptures Information Retreival)
 • พ.ศ. 2540 - รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภท สมาคม องค์การ มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2545 - ผลงาน "Intra-Phone" มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น: รางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรมไอทีดีเด่น และผลงาน "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัย (ระบบ MU-ADMIN-IS)" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาบริหารองค์กรดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ [18]
 • พ.ศ. 2553 - รางวัลดีเด่นสาขาการแต่งตำราของมหาวิทยาลัยมหิดล ในหนังสือที่มีชื่อว่า "ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (Information Storage and Retrieval System)" ซึ่งถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทย [19][20]

ผลงานหนังสือ แก้

 • ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์. (2558). ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (Information Storage and Retrieval Systems). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ: โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์. [21]
 • ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์. (2558). การจัดการโครงการ ICT (Managing ICT Projects). กรุงเทพ: โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์. [22]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "รายนามผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-18. สืบค้นเมื่อ 2015-02-18.
 2. MUC-Net
 3. Intra-phone
 4. IPTV @Mahidol
 5. "พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ หรือ BUDSIR (Buddhist Scriptures Information Retrieval)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-12. สืบค้นเมื่อ 2021-08-29.
 6. "ทำเนียบผู้บริหาร หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-22. สืบค้นเมื่อ 2015-02-20.
 7. คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. "ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร SIPA". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-22. สืบค้นเมื่อ 2015-12-27.
 9. ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๗ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 10. "รายงานการประชุมสภา ม.มหิดลครั้งที่ 499" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-12-21.
 11. e-Government[ลิงก์เสีย]
 12. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 13. [http://www.ryt9.com/s/prg/82161 Government Information Network (GIN)
 14. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสุขไทย[ลิงก์เสีย]
 15. "รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสุขไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-11-12.
 16. "คณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้าไอที". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-21. สืบค้นเมื่อ 2015-09-07.
 17. "รายนามผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-18. สืบค้นเมื่อ 2015-02-18.
 18. "บุคลากรและหน่วยงานดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2545" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-02-16.
 19. "รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/รางวัลและผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-02-16.
 20. สุดยอดอาจารย์มหิดล[ลิงก์เสีย]
 21. ศูนย์หนังสือจุฬา
 22. ศูนย์หนังสือจุฬา
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๓๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๕๖, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙