คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมคือภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 เปิดสอนในหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo-ICT.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พญาไท) อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศาลายา) อาคาร ICT 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วันก่อตั้ง20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
คณบดีอาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
สีประจำคณะ         เขียวน้ำทะเลและครีม
เว็บไซต์www.ict.mahidol.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม คือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล[1]

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1)

21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[2]


หน่วยงานและหลักสูตรแก้ไข

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems)
  • ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks)
  • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)


หน่วยงาน ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรสองปริญญากับ University College London (MU-UCL)[3]
 • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)


หน่วยงาน ระดับปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ตั้งแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

 • พื้นที่พญาไท

อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333

 • พื้นที่ศาลายา

อาคาร ICT 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=18
 2. แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,[http://www.uc.mahidol.ac.th/pdf-file/council-statement2557/18-2557.pdf
 3. หลักสูตรสองปริญญา MU-UCL,https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=2233