คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ: Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol Univeersity อักษรย่อ: ICT) เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิมคือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 เปิดสอนในหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
ชื่อย่อICT
สถาปนาวันก่อตั้ง: 0 มีนาคม พ.ศ. 2531 (35 ปี) วันก่อตั้งคณะ: 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (14 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
ที่อยู่
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาคารมิว
ชั้น 23, ชั้น 25
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สี   เขียวน้ำทะเลและครีม
เว็บไซต์ICT.Mahidol

ประวัติ แก้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม คือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมกันวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2531

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล[1]

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ แก้

 1. พ.ศ. 2531 ก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิด ผู้ก่อตั้งนำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคนแรก
 2. พ.ศ. 2532 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. พ.ศ. 2537 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 4. พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
 5. พ.ศ. 2546 จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 6. พ.ศ. 2552 จัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นคณะใหม่ ในลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ผู้จัดตั้งและคณบดีคนแรก
 7. พ.ศ. 2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ)
 8. พ.ศ. 2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (นานาชาติ)
 9. พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณบดีคนที่สอง: ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
 10. พ.ศ. 2564 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยดิจิทัล (หลักสูตรไทย)
ทำเนียบคณบดี แก้

ทำเนียบคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่ ภาพถ่าย รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
 
รศ. ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (วาระที่ 1)

21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 2561 (วาระที่ 2)[2]

2
 
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ พ.ศ. 2561 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1)

20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2)[3]


หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาจะสามารถเลือกสาขาวิชาได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
  • Core Tracks
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
   • ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems: DB)
   • ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)
  • Applied Tracks
   • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
   • ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM)
   • การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)
ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ที่ตั้ง แก้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

 • วิทยาเขตศาลายา

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต
 • วิทยาเขตพญาไท

อาคารมิว ชั้น 23, ชั้น 25 เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.

โทรศัพท์: +66 02-441-0909

Line official account: @ictmahidol

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

 1. ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=18
 2. แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล,[http://www.uc.mahidol.ac.th/pdf-file/council-statement2557/18-2557.pdf[ลิงก์เสีย]
 3. "สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่๕๘๐ (๕/๒๕๖๕)" (PDF). 2022: 3. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)