สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

หน่วยงานรัฐบาลไทยซึ่งยุบเลิกแล้ว

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Software Industry Promotion Agency (Public Organization)) อดีตองค์การมหาชน ในการกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง23 กันยายน พ.ศ. 2546
ยุบเลิก25 มกราคม พ.ศ. 2560 (13 ปี 124 วัน)
หน่วยงานสืบทอด
สำนักงานใหญ่120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณต่อปี280.5281 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • จีราวรรณ บุญเพิ่ม, ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์, ผู้อำนวยการ
 • สุวิมล เทวะศิลชัยกุล, รองผู้อำนวยการ
 • ปริญญา กระจ่างมล, รองผู้อำนวยการ
 • ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์SIPA.or.th

ประวัติ

แก้

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติจัดตั้งเมื่อ 23 กันยายน พ.ศ. 2546[2] ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

สำนักงานถูกยุบเลิกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ ที่กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้โอนกิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของสำนักงานไปเป็นของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ [3]

ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร

แก้
 • เครือวัลย์ สมณะ (ประธานกรรมการบริหาร พ.ย. 2546 - พ.ย. 2549)
 • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2550 - ก.พ. 2551)
 • สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร มิ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)
 • จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2552 - ส.ค. 2553)
 • ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558)
 • จีราวรรณ บุญเพิ่ม (ประธานกรรมการบริหาร ม.ค. 2558 - 2560)

สถานที่ตั้ง

แก้

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 5 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สาขาเชียงใหม่
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สาขานครราชสีมา
เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สาขาขอนแก่น
11 อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค (ชั้น 2) ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-06-10. สืบค้นเมื่อ 2010-03-29.
 3. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๐ ก หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้