สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Software Industry Promotion Agency (Public Organization)) อดีต องค์การมหาชนของไทย ในการกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Sipa-logo.jpg
ที่ทำการ
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 23 กันยายน พ.ศ. 2546
วันยุบเลิก 25 มกราคม พ.ศ. 2560 (13 ปี 124 วัน)
งบประมาณ 280.5281 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก จีราวรรณ บุญเพิ่ม, ประธานคณะกรรมการบริหาร
พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์, ผู้อำนวยการ
สุวิมล เทวะศิลชัยกุล, รองผู้อำนวยการ
ปริญญา กระจ่างมล, รองผู้อำนวยการ
ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์
SIPA.or.th

ประวัติแก้ไข

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติจัดตั้งเมื่อ 23 กันยายน พ.ศ. 2546[2] ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

สำนักงานถูกยุบเลิกเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ ที่กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้โอนกิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และงบประมาณของสำนักงานไปเป็นของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ [3]

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารแก้ไข

  • เครือวัลย์ สมณะ (ประธานกรรมการบริหาร พ.ย. 2546 - พ.ย. 2549)
  • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2550 - ก.พ. 2551)
  • สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร มิ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)
  • จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.พ. 2552 - ส.ค. 2553)
  • ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ (ประธานกรรมการบริหาร ก.ย. 2553 - ม.ค. 2558)
  • จีราวรรณ บุญเพิ่ม (ประธานกรรมการบริหาร ม.ค. 2558 - 2560)

สถานที่ตั้งแก้ไข

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มี 5 สาขากระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สาขาเชียงใหม่
ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สาขานครราชสีมา
เลขที่ 10 หมู่ 8 บ้านละลมโพธิ์ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
สาขาขอนแก่น
11 อาคารแก่นนครออฟฟิศ พาร์ค (ชั้น 2) ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สาขาภูเก็ต
อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข