กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ

นายแพทย์กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ (เกิด พ.ศ. 2510) เป็นแพทย์ชาวไทยเชื้อสายม้งที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นชาวเขาคนแรก ที่ได้ศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย [1]

ประวัติแก้ไข

กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ เรียนจบสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล[2] และทำงานด้านการพยาบาลผู้ป่วย กระทั่งได้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้ารักษาพยาบาลของชาวเขา เพราะปัญหาเรื่องการสื่อสาร และความไม่เข้าใจในวัฒนธรรม จึงได้เข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสอบเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2544 ขณะมีอายุ 34 ปี ใช้เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ 2 ปี

กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ เขียนจดหมายถึงรัฐบาล ระบุว่าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อยากขอโอกาสเข้าเรียนในวิทยาลัยแพทย์ เพื่อให้มีโอกาสใช้วิชาชีพทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต[3]

นายแพทย์กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2550 เป็นแพทย์ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งคนแรกของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นนายแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิงแก้ไข