คณะองคมนตรีไทย

(เปลี่ยนทางจาก สภาองคมนตรีไทย)

คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ ในเรื่องที่ทรงปรึกษา โดยในอดีตเคยใช้ชื่อ ปรีวีเคาน์ซิล (สภาที่ปฤกษาในพระองค์), องคมนตรีสภา, และ สภากรรมการองคมนตรี ตามลำดับ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน

คณะองคมนตรีไทย
Emblem of the Privy council of Thailand.svg
ตราประจำคณะองคมนตรีไทย
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417
เขตอำนาจ ไทย
สำนักงานใหญ่ สำนักงานองคมนตรี, เขตพระนคร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
ผู้บริหารองค์กร สุรยุทธ์ จุลานนท์, ประธาน
เว็บไซต์
คณะองคมนตรีไทย

ประวัติ

คำว่า "องคมนตรี" ในภาษาไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสภาขึ้น 2 สภา คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of state) จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 (ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2437 ได้ยกเลิกไปและจัดตั้ง รัฐมนตรีสภา ขึ้นแทน) และปรีวีเคาน์ซิล (Privy council) หรือ ที่ปฤกษาในพระองค์ จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2417 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น องคมนตรีสภา)

ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งองคมนตรี จำนวน 40 คน ตั้งเป็น สภากรรมการองคมนตรี ทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ขึ้นใหม่ทุกปีในวันที่ 4 เมษายน เนื่องในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เมื่อสิ้นรัชสมัยจึงมีองคมนตรีมากถึง 233 คน

ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็น 3 องค์กร คือ อภิรัฐมนตรีสภา เสนาบดีสภา และสภากรรมการองคมนตรี โดยอภิรัฐมนตรีสภาก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 เทียบเท่าได้กับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จำนวน 5 พระองค์ ซึ่งทรงเคยรับราชการตำแหน่งสำคัญในรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย

ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ในระยะแรกคณะราษฎรได้มีประกาศยกเลิกอภิรัฐมนตรีสภา และพระราชบัญญัติองคมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 และว่างเว้นมาเป็นเวลา 15 ปี จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 จึงมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้มี "คณะอภิรัฐมนตรี" ทำหน้าที่นี้ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะองคมนตรี" ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และใช้มาตราบจนถึงปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่าเป็นคณะบุคคลที่พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คนมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมาย การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี หรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

องคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560[1] และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการในพระองค์ตำแหน่งอื่นนอกจากองคมนตรี พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะองคมนตรี จะทำการประชุมทุกสัปดาห์ ณ ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง ด้านถนนสนามไชย โดยมีสำนักงานองคมนตรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ คอยสนับสนุนภารกิจขององคมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายพระมหากษัตริย์ และการอื่นตามพระราชอัธยาศัย

คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม วาระ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ประวัติการทำงาน
1.   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คนที่ 1
• กรรมการสภากาชาดไทย
• ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิพระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
• ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประธานคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
• นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• ประธานที่ปรึกษาสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
• ฯลฯ
ประธานองคมนตรี[2]
ผู้รักษาการประธานองคมนตรี[3]
• อดีตนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• อดีตผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
• อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
2.   เกษม วัฒนชัย 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
• ประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• รองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส
• นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประธานที่ปรึกษามูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์
• ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
• ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• ฯลฯ
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
• อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา
• อดีตกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
• อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
3.   พลากร สุวรรณรัฐ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[4]
• ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คนที่ 2
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ
• อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
• อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
• อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
• อดีตกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• อดีตนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
4.   อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• รองประธานกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
• ประธานกรรมการมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
• อดีตประธานศาลฎีกา
• อดีตประธานศาลอุทธรณ์
• อดีตกรรมการกฤษฎีกา
• อดีตประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน
5.   ศุภชัย ภู่งาม 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล • อดีตประธานศาลฎีกา
• อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3
6.   พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
• ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประธานมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง
• อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
• อดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1
• อดีตรองประธานและอดีตรักษาการประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)
7.   พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
• อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
• อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
• อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
8.   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
• กรรมการและเลขธิการโครงการกองทุนการศึกษา
• กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตเสนาธิการทหารบก
• อดีตที่ปรึกษาและอดีตเลขานุการคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
9.   จรัลธาดา กรรณสูต 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• ประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• รองประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
• ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• อดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ
• อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตอธิบดีกรมประมง
10.   พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[4]
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
• อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
11.   พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 [5] – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[4]
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
• อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
12.   จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
• กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพระดาบส
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
• กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์
• กรรมการศิริราชมูลนิธิ
• นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
• กรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ
• กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• อดีตเลขาธิการพระราชวัง
• อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• อดีตนายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการทุนธนชาต
• อดีตกรรมการ และอดีตประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• อดีตกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• อดีตประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
• อดีตกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
13.   อำพน กิตติอำพน 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
• อดีตประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
• อดีตประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

14.   พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • อดีตผู้บัญชาการทหารบก
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• อดีตผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
• อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
• กรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
15.   พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 2 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน • อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
• อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• อดีตเสนาธิการทหารอากาศ
• อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
16.   นุรักษ์ มาประณีต 4 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา [6]
• อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
•อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
17.   เกษม จันทร์แก้ว 24 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน • อดีตอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานองคมนตรี

ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัติ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2492
8 เมษายน พ.ศ. 2495
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
25 มีนาคม พ.ศ. 2493
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
8 กันยายน พ.ศ. 2517
ได้รับการสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิยากร เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
2   พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร 25 มีนาคม พ.ศ. 2493 7 มีนาคม พ.ศ. 2494 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2495
3   พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ 13 มีนาคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
-   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
8 มิถุนายน พ.ศ. 2506
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
ดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราว
4   หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 กันยายน พ.ศ. 2518 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุถึงแก่อสัญกรรม
5   สัญญา ธรรมศักดิ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 4 กันยายน พ.ศ. 2541 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก
6   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
-   ธานินทร์ กรัยวิเชียร 14 ตุลาคม 2559 2 ธันวาคม 2559 ดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราว
6 (2)   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุถึงแก่อสัญกรรม
-   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี
7   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี

อ้างอิง

  1. พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๑ ก หน้า ๑-๘ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  4. 4.0 4.1 4.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔, ตอนพิเศษ ๓๐๔ง, ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  5. พระราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๕๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
  6. ประวัติของนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

หนังสือและบทความ

เว็บไซต์