ทำเนียบองคมนตรี เป็นสถานที่ทำงานของคณะองคมนตรี ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสราญรมย์ ตรงกันข้ามกับพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ทำเนียบองคมนตรี
Office of His majesty's Principal Private
Office of His majesty's Principal Private, Thailand (I).jpg
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทที่ทำการองคมนตรี
เมืองเขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย ประเทศไทย
การก่อสร้าง
เริ่มสร้างพ.ศ. 2545
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
ขนาดสูง 3 ชั้น + ชั้นใต้ดิน
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
สถาปนิกสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

เดิมคณะองคมนตรี ใช้สถานที่ทำงานอยู่ในบริเวณสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งคับแคบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของคณะองคมนตรีซึ่งมีจำนวนถึง 19 คน และต้องใช้ห้องทำงานรวมกัน ไม่มีห้องทำงานเป็นสัดส่วน จึงได้ก่อสร้างที่ทำการของคณะองคมนตรี ในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ เมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นอาคารรูปตัวยู สูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน ออกแบบโดย สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่ออาคารว่า ทำเนียบองคมนตรี และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547

อ้างอิงแก้ไข