หน่วยราชการในพระองค์

(เปลี่ยนทางจาก ส่วนราชการในพระองค์)

หน่วยราชการในพระองค์ คือ ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์และพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การบริหารราชการในพระองค์เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของราชการในพระองค์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หน่วยราชการในพระองค์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2560
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่สนามเสือป่า
ถนนศรีอยุธยา-ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ลูกสังกัด
เอกสารหลัก
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
เว็บไซต์https://www.royaloffice.th/

โครงสร้าง แก้

หน่วยราชการในพระองค์ ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วยงาน[1] คือ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. "เกี่ยวกับหน่วยราชการในพระองค์". หน่วยราชการในพระองค์.