สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย (อังกฤษ: Thai News Agency ชื่อย่อ : สขท.; TNA) เป็นหน่วยงานประกอบกิจการข่าวสารของอสมท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ถือเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย

โลโก้สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานข่าวเพื่อนำเสนอออกอากาศ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้แลกเปลี่ยน กับกลุ่มความร่วมมือในต่างประเทศ และเป็นหนึ่งเพื่อใช้แลกเปลี่ยน กับกลุ่มความร่วมมือในต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และนำเสนอข่าวในประเทศไทย ไปสู่นานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ยังเปิดศูนย์ข่าวในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งคือ ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ ศูนย์ข่าวขอนแก่น ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ และศูนย์ข่าวระยอง

สื่อที่ให้บริการแก้ไข

สำนักข่าวไทยให้บริการข่าวสาร ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

วิทยุกระจายเสียงแก้ไข

สำนักข่าวไทยดำเนินการผลิตรายการสดประเภทรายงานข่าว เพื่อส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ อสมท เครือข่ายทั่วประเทศ ทุกต้นชั่วโมงตามที่กำหนด, บริหารและผลิตรายการหลัก เพื่อส่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ MCOT News FM 100.5 รวมไปถึงจัดหา และผลิตรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 107.0 เมกะเฮิร์ตซ์

วิทยุโทรทัศน์แก้ไข

สำนักข่าวไทยดำเนินการผลิตรายการสดประเภทรายงานข่าว เพื่อแพร่ภาพทางช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ได้แก่ ข่าวเช้า, ข่าวเที่ยง, ข่าวค่ำ, ข่าวต้นชั่วโมง และแถบอักษรข่าววิ่ง นอกจากนี้ สขท.ยังผลิตรายการประเภทรายงานข่าวเศรษฐกิจ รายงานข่าวบันเทิง การวิเคราะห์ข่าวในและต่างประเทศ เพื่อออกอากาศทางเอ็มคอตเอชดี ได้แก่รายการ คุยโขมงบ่าย 3 โมง, เรื่องพลบค่ำ, คับข่าว 9, ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ยังผลิตรายการร่วมกับ เอ็มคอตแฟมิลี่ (ช่อง 14) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์พี่น้องกับ บมจ.อสมท เช่น Econ Live (อีค่อนไลฟ์)

อินเทอร์เน็ตแก้ไข

สำนักข่าวไทยให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางเว็บเพจในเว็บไซต์ของ บมจ.อสมท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิดีทัศน์และสื่อบันทึกเสียง ของการรายงานข่าวต่าง ๆ ที่แพร่ภาพทางช่อง 9 MCOT HD และ MCOT News FM 100.5 มาแล้ว ทาง www.tnamcot.com เก็บถาวร 2009-07-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตลอดจนไปถึง Facebook LINE Twitter

การผลิตข่าวแก้ไข

อสมท มีนโยบายให้สำนักข่าวไทยนำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ในสัดส่วนทัดเทียมกัน โดยที่ข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทยจัดหาโดยใช้วิธีการหลักคือรายงานข่าวที่สำนักข่าวไทย เป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเอง กับรายงานข่าวที่จัดหา รายงาน หรือเขียนขึ้นโดยผู้สื่อข่าวอิสระ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80:20 ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศ โดยทั่วไปมีที่มาจากสำนักข่าวต่างประเทศเป็นหลัก แต่ในกรณีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำนักข่าวไทยจะจัดส่งผู้สื่อข่าวในสังกัดให้เดินทางไปจัดทำข่าวนั้นด้วยตนเอง[ต้องการอ้างอิง]

บุคลากรสำคัญแก้ไข

รายนามประธานคณะกรรมการแก้ไข

บจก.ไทยโทรทัศน์แก้ไข

อ.ส.ม.ทแก้ไข

บมจ.อสมทแก้ไข

รายนามผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แก้ไข

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4แก้ไข

อ.ส.ม.ทแก้ไข

บมจ.อสมทแก้ไข

 • มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ : พ.ศ. 2545 - 2549
 • ชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ (รักษาการ) พ.ศ. 2549 - 2550
 • วสันต์ ภัยหลีกลี้ : พ.ศ. 2550 - 2552
 • ธนวัฒน์ วันสม : พ.ศ. 2552 - 2554
 • จักรพันธุ์ ยมจินดา (รักษาการ) : มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 • เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (รักษาการ) พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2555
 • เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ : ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 • กมลาสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา : 13 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 • ศิวะพร ชมสุวรรณ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 • พิเศษ จียาศักดิ์ (รักษาการ) : 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
 • เขมทัตต์ พลเดช : 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 2563
 • สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ (รักษาการ) : สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 • รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ : 1 กันยายน พ.ศ. 2564 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 • ผาติยุทธ ใจสว่าง (รักษาการ) : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงแก้ไข

รายการข่าว ผู้ประกาศข่าว
9 ข่าวเช้า
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 06:30 - 07:50 น.
กมลเนตร นวลจันทร์
วาเนสสา สมัคศรุติ
เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:00 - 09:30 น.
ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
นาทีลงทุน
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09:30 - 10:00 น.
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์
Money Daily
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:05 - 10:30 น.
เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล
ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
ไนน์เอ็นเตอร์เทน
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 11:05 - 11:30 น.
นันทกา วรวณิชชานนท์
พัทรวี บุญประเสริฐ
เทมส์ สรรพกิจ
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
รณชัย ศิริขันธ์
9 ข่าวเที่ยง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 11:30 - 12:30 น.
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
กุลธิดา สิริอิสสระนันท์
จิรายุ จับบาง (ข่าวกีฬา)
รัชนิพงศ์ วรศะริน (ข่าวกีฬา)
ก้องซด พชร์มู
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 12:30 - 13:00 น.
ปิยะ เศวตพิกุล
พชร์ อานนท์
360 องศานิวโชว์
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 13:00 - 13:40 น.
ธนินวัฒน์ พัฒน์วีรคุณ (360 องศา ซุปตาร์รักษ์โลก)
วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ
อรรณพ ทองบริสุทธิ์
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์
พัชริญภรณ์ นาทองบ่อจรัส (รักสุขภาพ 360 องศา)
คำรณ หว่างหวังศรี (สีสันเมืองไทย)
บ่ายนี้มีคำตอบ
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 13:00 - 13:40 น.
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ชุติมา พึ่งความสุข
แซ่บทูเดย์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 14:05 - 15:00 น.
เบญจพล เชยอรุณ
ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน
คุยโขมงบ่าย 3 โมง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 15:05 - 16:00 น.
สุวิช สุทธิประภา
นีรชา หลิมสมบูรณ์
ตกมันส์บันเทิง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16:00 - 16:45 น.
วศิน บุณยาคม
ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล
ชลาทิศ ตันติวุฒิ
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ภัณฑิลา ฟูกลิ่น
ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
เรื่องพลบค่ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16:45 - 18:00 น.
กำภู ภูริภูวดล
รัชนีย์ สุทธิธรรม
9 ข่าวค่ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 19:00 - 20:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 19:00 - 20:40 น.
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
วรรณศิริ ศิริวรรณ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
กุลธิดา สิริอิสสระนันท์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์ (ข่าวพยากรณ์อากาศ)
สุธิดา ปล้องพุดซา (ข่าวพยากรณ์อากาศ)
พีรพล อนุตรโสตถิ์ (ชัวร์ก่อนแชร์)
ข่าวในพระราชสำนัก
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 20:00 - 20:15 น.
ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ชุติมา พึ่งความสุข
ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ไลฟ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 20:30 - 20:50 น.
นันทกา วรวณิชชานนท์
พัทรวี บุญประเสริฐ
ฟังหูไว้หู
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 20:50 - 21:30 น.
ชุติมา พึ่งความสุข
วีระ ธีรภัทร
ณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์
คุยตามข่าว
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 21:30 - 22:00 น.
วรรณศิริ ศิริวรรณ
คับข่าว 9
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 22:05 - 22:30 น.
จามร กิจเสาวภาคย์
เพ็ญพรรณ แหลมหลวง
กุลธิดา สิริอิสสระนันท์
Late Night Game
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 22:35 - 23:30 น.
ยุทธนา บุญอ้อม
9th Stadium
วันพุธ
เวลา 22:35 - 23:00 น.
รัชนิพงศ์ วรศะริน
สมยศ แดงยวน
ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
คู่ข่าวออนทัวร์
วันพฤหัสบดี
เวลา 22:35 - 23:00 น.
กำภู ภูริภูวดล
รัชนีย์ สุทธิธรรม
World Pulse โลกเล่าเรื่อง
วันศุกร์
เวลา 22:35 - 23:00 น.
รัตติยา เรืองขจร
คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 12:00 - 13:00 น.
ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
วาเนสสา สมัคศรุติ
เรื่องง่ายใกล้ตัว
วันเสาร์
เวลา 20:40 - 21:00 น.
ทีมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย
ข่าวต้นชั่วโมง
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ทุกช่วงเวลา
ทีมผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย

ผู้สื่อข่าวแก้ไข

 1. จามร กิจเสาวภาคย์
 2. รัตติยา เรืองขจร
 3. ทินกร วีระพลศิลป์ (ภาคอีสาน)
 4. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
 5. นฤมล อมรปาน
 6. กนกนวล อินสมภักษร (ภาคใต้)
 7. รณชัย ศิริขันธ์
 8. อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์ (ภาคใต้)
 9. ภิเษก ศรีสวัสดิ์
 10. เพลินพิศ ชูเสน (ภาคใต้)
 11. พีรพล อนุตรโสตถิ์ (ไอที)
 12. กนลเนตร นวลจันทร์
 13. สิทธิกร จันทสาร (ภาคอีสาน)
 14. อรวรรณ เผือกไธสง
 15. ศิริพร กิจประกอบ
 16. มนตรี ตระกูลสมบัติ (ภาคเหนือ)
 17. ปรีชา มีชำนาญ (เศรษฐกิจ)
 18. สิริธร พัฒน์ตระกูลชัย
 19. เอกชัย ผดุงเกียรติ
 20. เกรียติยา ธรรมวิภัชน์
 21. สุธิดา ปล้องพุดซา
 22. ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
 23. ทัศนีย์ ดำมุณี
 24. เยาวลักษณ์ โบราณมูล
 25. สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ (เศรษฐกิจ)
 26. เพ็ญพรรณ แหลมหลวง (การเมือง)
 27. พิษณุ แป้นวงศ์ (การเมือง)
 28. บุษยา อุ้ยเจริญ (การเมือง)
 29. ธนัส ศิรางกูร (ต่างประเทศ)
 30. วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น (ต่างประเทศ)
 31. สกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ต่างประเทศ)
 32. วศิน บุณยาคม (บันเทิง)
 33. นันทกา วรวณิชชานันท์ (บันเทิง)
 34. รัชนิพงศ์ วรศะริน (กีฬา)
 35. สมยศ แดงยวน (กีฬา)
 36. พชร ล้อมลื่น (กีฬา)
 37. สาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล (กีฬา)

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในอดีตแก้ไข

 • ประชา เทพาหุดี (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)
 • อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นฤมล รัตนภิบาล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พฤกษ์ อุปถัมภานนท์ (ชื่อเดิม: ทวีสันต์ มลาสานต์) (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
 • สุนทร สุจริตฉันท์ (ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจอิสระ)
 • นิรมล เมธีสุวกุล (ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ ทุ่งแสงตะวัน ทางช่อง 3 เอชดี)
 • วิทวัจน์ สุนทรวิเนตร์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ ตีสิบเดย์ ทางช่อง 3 เอชดี)
 • กรรณิกา ธรรมเกษร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สกาวรัตน์ สยามวาลา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศัตฉัน วิสัยจร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรีอาภา เรือนนาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สาธิต ยุวนันทการุณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศศิธร ลิ้มศรีมณี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อารตี คุโรปกานันท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ธราวุธ นพจินดา (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555)
 • อักษร สร้อยเพชร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พัชรวิภา ศิรินทร์วงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อารีรัตน์ สุขรุ่งเรือง (ปัจจุบันอยู่อมรินทร์ทีวี)
 • ชิดาวรรณ กองสาร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วชิราภรณ์ กิตติก้อง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อวัสดา ปกมนตรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธัชวรรณ วงศ์ดีลาภ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อาคม มกรานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มหรรณพ นวลสุวรรณ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภวรรณ แก้วหิรัญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุธาสินี อนรรฆมาศ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เทพชัย หย่อง (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ณัฏฐา โกมลวาทิน (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • พิสิทธิ์ กีรติการกุล (ปัจจุบันอยู่ช่อง 7HD)
 • พัชระ สารพิมพา (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.0 ZaabNews)
 • สุภาพ คลี่ขจาย (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • วีระศักดิ์ ขอบเขต (ปัจจุบันอยู่เอ็นบีที 2 เอชดี)
 • ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิชา สุทธิธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จารุจิต นวพันธุ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วราภรณ์ เจริญพานิช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล (ปัจจุบันเป็นนักการเมืองอิสระ)
 • ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กนก รัตน์วงศ์สกุล (ปัจจุบันอยู่ท็อปนิวส์)
 • สรยุทธ สุทัศนะจินดา (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ (ปัจจุบันอยู่ The Matter และสื่อมวลชนอิสระ)
 • ถวัลย์ ไชยรัตน์ (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5)
 • วันชัย สอนศิริ (ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา)
 • มินดา นิตยวรรธนะ (ชื่อเดิม: ศรินทรา) (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เจก รัตนตั้งตระกูล (ชื่อเดิม: จำเริญ) (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • วีณารัตน์ เลาหภคกุล (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • อรชุน รินทรวิฑูรย์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31และจีเอ็มเอ็ม 25 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • ธันย์ชนก จงยศยิ่ง (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ศุภโชค โอภาสะคุณ (ปัจจุบันอยู่อมรินทร์ทีวี)
 • ภัทราพร ตั้นงาม (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • วารินทร์ สัจเดว (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • นินนาท สินไชย (ปัจจุบันเป็นนักแสดง และพิธีกรอิสระ)
 • เมษนี สถาวรินทุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อณัญญา ตั้งใจตรง (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 • ชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ลักษณ์สุดา รักษากิจ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล (ปัจจุบันอยู่วอยซ์ทีวี)
 • รุ่งนภา ชุมชัยเวทย์ (ชื่อเดิม: กมลนรนาถ) (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • วิลาสินี แวน ฮาเรน (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • สุรชา บุญเปี่ยม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อริสรา กำธรเจริญ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • รินทร์ ยงวัฒนา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จอม เพชรประดับ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ไพศาล มังกรไชยา (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี และทำยูทูป Btimes)
 • รองศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • เอก ฮิมสกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กรรชัย กำเนิดพลอย (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดีและไทยรัฐทีวี และพิธีกรอิสระ)
 • ชุติภพ เหงากุล (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • อัญญารัตน์ น้ำทรัพย์อนันต์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธนภัทร ฐิติพลาธิป (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชลันดา ทองธัญญะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชัยนันท์ สันติวาสะ (ชื่อเดิม: ชัยนันต์) (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร)
 • ศรุตยา ดวงสร้อยทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พัชชลัยย์ แก้วทิพรัตน์ (ชื่อเดิม: เกวลิน กังวานธนวัต) (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร (ปัจจุบันผู้บริหารและนักขายของ Amado Shopping)
 • พ.อ.ทพ.ฤทธิกร การะเวก (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ไอลดา พิศสุวรรณ (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าวเวิร์คพอยท์ทูเดย์)
 • บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธีระ ธัญญอนันต์ผล (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • ชนิตรนันทน์ ปุณณะนิธิ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • ธีระ ธัญไพบูลย์ (ปัจจุบันอยู่ท็อปนิวส์)
 • พัฒน์นรี อุทัย เนิร์ส (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ (ปัจจุบันอยู่วอยซ์ทีวี)
 • โศธิดา โชติวิจิตร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • มนุชา เจอมูล (ปัจจุบันอยู่ทีสปอร์ต 7 ในนามสำนักข่าวเมนสแตนด์)
 • อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรวิตา จันทร์หุ่น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัฐ เสตะจันทน์ (ปัจจุบันอยู่เอ็นบีที 2 เอชดี)
 • กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (ปัจจุบันอยู่โมโน 29)
 • เนติ์ ตันเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • วรุณวรรณ วราสินธุ์ (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ภูมิภัทร บุญนิล (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • ลลิตา มั่งสูงเนิน (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • ชไมพร เห็นประเสริฐ (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส และทีสปอร์ต 7 ในนามสำนักข่าวเมนสแตนด์)
 • ฐานวีร์ ฐานะวรรษพงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อรการ จิวะเกียรติ (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ปัจจุบันเป็นนักแสดง และนายแบบอิสระ)
 • สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • รณภพ รากะรินทร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิพย์สุดา ทิพามณีกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัฎฐพร ศิริไพบูลย์วรลักษณ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปิยพัทธ์ เรือนเหล้า (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พิชญุตม์ จงใจพิพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วัชราภรณ์ สุวินย์ชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อันนา เชื้อประมง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วริยา นาวีปัญญาธรรม (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • เมลดา ศรุติบวรเดช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พีรวิชช์ อนันตศิรรัตน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วินัย สุขแสวง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นฤมล วงศ์สายจันทร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วุฒิธร มิลินทจินดา (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ และทำยูทูป Woody)
 • ธัญญาเรศ เองตระกูล (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • มยุรา เศวตศิลา (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ)
 • คชาภา ตันเจริญ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • สุมณทิพย์ ชี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ลือฤทธิ์ ลือกิจนา (ปัจจุบันเป็นรองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทย)
 • พิชญาพร โพธิ์สง่า (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรเกียรติ นิ่มมาก (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ณรินทร์ภัทร บุญยวีรพันธ์ (ปัจจุบันอยู่สำนักข่าวเมนสแตนด์)
 • ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา (ปัจจุบันอยู่ช่อง 7HD)
 • พิมพ์ชนก จิตชู (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา (ปัจจุบันยุติการหน้าที่แล้ว)
 • ชลธิชา อัศวาณิชย์ (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ชนกวนันท์ รักชืพ (ปัจจุบันเป็นนักแสดง และพิธีกรอิสระ)
 • เจษฎา ศาลาทอง (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัสธิยา ทองเฟือง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทวีรัตน์ จิรดิลก (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • พิภู พุ่มแก้วกล้า (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • รวิฌา ทังสุบุตร (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ศุภัคญาฎาร์ อัครวัฒนะอังกูร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กีรติ ศุภดิเรกกุล (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ และจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 99 Active Radio)
 • พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์ และพิธีกรอิสระ และจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 99 Active Radio)
 • พรพจี ศิริสิทธิ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • ธิติพร จุติมานนท์ (ปัจจุบันเป็นรองบรรณาธิการข่าวบันเทิงช่องวัน 31)
 • พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • โศภณ นวรัตนาพงษ์ (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ภรภัทร นีลพันธ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • สุทธิชัย หยุ่น (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ (ปัจจุบันทำยูทูป Spring News)
 • กิตติมา ณ ถลาง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16 และจัดรายการที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106)
 • เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ททบ.5 เอชดี และทำเฟซบุ๊ก บ้านอาสา)
 • สกนธ์ จินดาวรรณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์ (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • สุนทร อรรถสุข (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด)
 • วิศาล ดิลกวณิช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ดาวี ไชยคีรี (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ทิชาฎา อุ่นทรีจันทร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิพย์สุดา ชาดี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด)
 • ชุษณะ สัตยานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ญาณตา ธีพรเลิศ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เกรียงไกร ฮ่องเฮ็งเส็ง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ประภาพรรณ ล้อมศรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ฐิติญาณ จันทนภูเผา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์อิทธิ เชิดชูวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สามารถ คุ้มครองธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สิริสาข์ ประชุมญาติ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภชาติ ศุภเมธี (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด และ MCOT News FM 100.5 และพิธีกรอิสระ)
 • ทัชธร วงศ์วานิช (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • จิรภา สีตาบุตร (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • พีระวัฒน์ วัฒนาภิรมย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • สมพล ปิยะพงศ์สิริ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ดรุณี สุทธิพิทักษ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • พัสกร พลบูรณ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ธีร์ธวิต เศรฐไชย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภิญโญ รู้ธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทีนิว แซมเบอร์ส (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชนัตพล สังสิทธิเสถียร (แจ็ค ไรเดอร์) (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ และจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM ONE 103.5)
 • เมทนี บุรณศิริ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ภูวนาท คุนผลิน (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ และจัดรายการที่สถานีวิทยุ Green Wave 106.5 FM)
 • นารากร ติยายน (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • บูรพา สงวนวงศ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • สุภชัย ปกป้อง (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • จตุพร สุวรรณรัตน์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • พรสินี ศิริเพิ่มพูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กฤษ ศรีนวลขาว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุวิทย์ มงคล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กรกฏ ประชุมชาติภักดี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปรียาดา สิทธาไชย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นิติเทพ กิ่งชา (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สมประสงค์ ศรีบัว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณปภา ตันตระกูล (ปัจจุบันนักแสดงและพิธีกรอิสระ)
 • บดินทร์ชัย เกรียงไกรชาญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณภัทร ชุ่มจิตตรี (คิง ก่อนบ่าย) (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สันติวิธี พรหมบุตร (ปัจจุบันอยู่ช่อง 7HD)
 • ปริวัตร บุพศิริ (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • อรชุลี พิศลยบุตร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มนภา ศิริสมบูรณ์ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • ปวีณา ปทุมานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กิติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)

เทคโนโลยีการผลิตรายการแก้ไข

บมจ.อสมท มีนโยบายส่งเสริมให้สำนักข่าวไทย ใช้เทคโนโลยีเข้าส่งเสริมการผลิตรายการประเภทรายงานข่าว เพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจ โดยมีเครื่องมือหลายชนิด ประกอบด้วย

การแสดงภาพในห้องส่งข่าวแก้ไข

 • 9 เมษายน พ.ศ. 2552 - 24 เมษายน พ.ศ. 2555 / ใช้เทคโนโลยีกราฟิกสามมิติจากวิซอาร์ที (Vizrt) เข้าช่วยให้เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน ส่วนมากจะใช้แสดงข้อมูลสถิติ หรือแผนที่ ประกอบข่าวต่างๆ
 • 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - 15 มกราคม พ.ศ. 2557 / ใช้เทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ ขนาดความยาว 20 เมตร ความกว้าง 3 เมตร จำนวนรวม 9 จอ กับการรายงานข่าว ในช่วงเวลาต่างๆ แต่มีการยกเลิกสัญญาเช่า อย่างกะทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมระบบกราฟิกสามมิติจากวิซอาร์ที (Vizrt)
 • 16 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 / ใช้เทคโนโลยีฉากเสมือนจริงในโรงถ่าย (Virtual Studio) ด้วยระบบโมนาร์ก เวอร์ชุโอโซ (Monarch Virtuoso) แต่เดิมมีการใช้เทคโนโลยีกล้องเสมือน (Virtual Camera) ในการควบคุมฉาก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้กล้องจริงแทนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในรายการข่าวเที่ยง
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 / ใช้ฉากรายการที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่ ลักษณะพื้นที่เป็นทรงเหลี่ยม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ขนาด 12 cube ช่วยในการนำเสนอ ภายหลังมีการนำเทคโนโลยีกราฟิกสามมิติจากโมนาร์ก เวอร์ชุโอโซ (Monarch Virtuoso) มาใช้ในการรายงานข่าวบางช่วง เช่นข่าวกีฬา, ข่าวต้นชั่วโมง (9 Speed News)
 • 7 เมษายน พ.ศ. 2560 - 2565 / มีการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ เทคโนโลยีวิดีโอวอลล์จำนวน 12 จอ, เทคโนโลยีกราฟิกสามมิติ, เทคโนโลยีฉากเสมือนจริงในโรงถ่าย (Virtual Studio) จากวิซอาร์ที (Vizrt) มูลค่า 101,500,000 บาท แต่ต่อมาไม่ได้นำมาใช้จริง เนื่องจากต้นทุนสูงมาก

ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แก้ไข

เป็นเทคโนโลยี การนำเสนอข่าวในรูปแบบตัวอักษรบนหน้าจอทีวี เรียกว่า Teletext ในรายการ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะออกอากาศในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 - 2538 รูปแบบการออกอากาศ จะแสดงหัวข้อข่าว และ เนื้อหาของข่าว ขึ้นหน้าจอทีวี พื้นหลังสีน้ำเงิน และ แถบสีแดงข้างล่าง แสดงข้อความรณรงค์ หรือ คำขวัญประจำรายการ

แถบอักษรข่าววิ่งแก้ไข

 
การแสดงแถบตัวอักษรข่าววิ่งของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

เป็นเทคโนโลยี การนำเสนอเนื้อหาข่าวอย่างสั้น ในรูปแบบอักษรวิ่ง โดยนับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย ที่นำเสนอในลักษณะดังกล่าว โดยตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 ข่าวที่อยู่ในแถบ จะแสดงต่อเนื่องกัน โดยแต่ละข่าวจะเว้นช่องว่างเป็นช่วงกว้าง ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ตราสัญลักษณ์ สขท.คั่นระหว่างข่าว และเพิ่มตัวอักษร "สำนักข่าวไทย" บนแถบฝั่งซ้ายมือ โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว ครั้งหลังสุด เปลี่ยนรูปแบบเป็น แสดงครั้งละหนึ่งข่าว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 แถบอักษรข่าวจะแสดงครั้งละประโยคข่าวโดยไม่มีการเลื่อนไปทางซ้ายของจอ เช่นเดียวกับเนชั่นแชนแนล แต่การแสดงหัวข้อข่าว ใช้แบบ ซีเอ็นเอ็น คือข่าวหนึ่งจะเลื่อนขึ้นเป็นอีกข่าวหนึ่ง แต่ต่อมาข่าวในแถบตัวอักษรวิ่งเริ่มกลับมามีการเลื่อนไปทางซ้ายของจอ เนื่องจากหัวข้อข่าวบางชิ้นมีลักษณะยาว จึงต้องบีบอัดตัวอักษร ทำให้อ่านยากขึ้น

ในวันที่ 25 เมษายน 2555 แถบอักษรข่าวจะแสดงครั้งละประโยคข่าวโดยมีการเลื่อนจากด้านขวาอย่างรวดเร็ว และเลื่อนไปทางซ้ายอย่างช้า และเลื่อนไปทางซ้ายอย่างเร็ว โดยทางด้านซ้ายจะมีคำว่า "สำนักข่าวไทย" และ "Thai News Agency" โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 คำนี้จะมีการแสดงสลับกันในแต่ละหัวข้อข่าว ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นคำว่า "สำนักข่าวไทย อสมท" เพียงคำเดียว

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สถานีฯ ก็กลับไปใช้แถบวิ่งตามรูปแบบเมื่อปลายปี 2545 โดยจะมีตราสัญลักษณ์ สขท.คั่นระหว่างข่าว (ในก่อนหน้านั้นมีการเพิ่มตัวอักษร "สำนักข่าวไทย" บนแถบฝั่งซ้ายมือ โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว)

นอกจากในข่าวทุกช่วงแล้ว ยังมีการแสดงแถบอักษรข่าววิ่งในรายการอื่น ๆ ที่มิใช่รายการข่าวอีกด้วย เช่นเดียวกับ ททบ.5 เอชดี และ เอ็นบีที 2 เอชดี แต่เปลี่ยนบริเวณที่เป็นคำว่า "สำนักข่าวไทย อสมท" เป็นสัญลักษณ์ของ คลื่นข่าว 100.5 แถบตัววิ่งข่าว 9 Speed เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นการแสดงแถบตัววิ่งข่าวเมื่อเหตุการณ์ด่วนสำคัญที่ขึ้นบนหน้าจอของ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

แถบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แก้ไข

เป็นเทคโนโลยี การนำเสนอข้อมูลการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบอักษรวิ่ง (ภายหลังพัฒนาเป็นการใช้อักษรเลื่อนขึ้นร่วมด้วย) โดยในปี พ.ศ. 2533 ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. นับเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เริ่มใช้แถบรายงานดังกล่าว เป็นครั้งแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] (ก่อนหน้านั้นคือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 แต่เป็นรูปแบบตัวเลื่อนขึ้นบน) ต่อมา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ โดยมีรายการเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาประมาณ 08.30 - 16.30 น. พร้อมทั้งใช้กราฟิก ประกอบรายงานข่าวเศรษฐกิจ โดยใช้ชื่อว่า "สถานีหุ้น โมเดิร์นไนน์ทีวี" ซึ่งในสมัยนั้นมี 2 ชั้น

นับจากวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 แถบข้อมูลหุ้นได้ลดลงเหลือเพียงชั้นเดียว และเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเมื่อแรกใช้ในสมัยที่แถบวิ่งมี 2 ชั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม ปีเดียวกัน

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 โมเดิร์นไนน์ทีวีได้เริ่มออกอากาศคู่ขนานผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลภาพคมชัดสูง ในนาม MCOT HD (ปัจจุบันเป็น ช่อง 9 MCOT HD 30) โดยระยะแรกอาจมีการปรากฏแถบข้อมูลหุ้นในบางครั้ง จนกระทั่งเมื่อรายการทั้งหมดพร้อมออกอากาศในระบบภาพคมชัดสูง ก็ไม่มีการปรากฏของแถบข้อมูลหุ้น ส่งผลให้ผู้ที่รับชมเอ็มคอตเอชดีผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่อง 30 และผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล Must Carry ช่อง 40 ในขณะนั้น ไม่สามารถรับชมแถบข้อมูลหุ้นได้พร้อมกับผู้ชมในระบบแอนะล็อก วีเอชเอฟ ช่อง 9 และผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบซี-แบนด์ ทำให้ต่อมาในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีการปรับปรุงแถบข้อมูลหุ้นเพื่อให้ผู้ชมในระบบแอนะล็อกและดิจิทัลสามารถรับชมได้พร้อมกัน โดยเพิ่มแถบแยกประเภทหลักทรัพย์ในช่วงที่มีการแสดงข้อมูลหลักทรัพย์รายตัว(แถบสีเหลือง)โดยให้ตัววิ่งหายไปเมื่อวิ่งเข้าสู่แถบนี้แล้วจะเลื่อนขึ้นเมื่อเข้าสู่หมวดธุรกิจ (Sector) ถัดไป และปรับขนาดให้ยาวขึ้น รองรับอัตราส่วนภาพ 16:9

ช่วงปลายเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการทดลองระบบแถบข้อมูลตลาดหุ้นแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งพบว่าส่วนที่แสดงดัชนีที่เป็นอักษรเลื่อนขึ้น เกิดความไม่ต่อเนื่องกัน คือหลังจากแสดงดัชนีใหม่แล้ว มีการปล่อยแถบดัชนีว่างประมาณ 2 วินาที และขึ้นดัชนีใหม่ ส่งผลให้ต้องกลับไปใช้แถบข้อมูลตลาดหุ้นแบบเดิม (ในระหว่างปรับปรุงระบบแถบข้อมูลหุ้นแถบใหม่) หลังจากนั้นไม่นาน กลับมาใช้แถบข้อมูลนี้อีกครั้ง

ส่วนระยะเวลาการแสดงข้อมูลนั้น จะแสดงเฉพาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นวันหยุดทำการ เริ่มแสดงเวลา 10.00 น. จบการแสดงเวลา 16.50 น.

อนึ่ง เมื่อมีการไว้ทุกข์ถวายพระราชวงศ์ที่สิ้นพระชนม์ลงแล้ว โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2551 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเมื่อปี พ.ศ. 2556 และล่าสุด พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2559 ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาเพื่อแสดงความไว้อาลัย และก่อนช่วงปี พ.ศ. 2550 โมเดิร์นไนน์ทีวี ได้แสดงตัววิ่งรายงานข่าวเศรษฐกิจหรือข้อมูลการเงินต่างประเทศ ประกบแถบข้อมูลตลาดหุ้นอีกด้วย ซึ่งจะขึ้นต้นคำว่า "สำนักข่าวไทย-เศรษฐกิจ" เป็นหัวหลัก (โดยเฉพาะรายการสดเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ เช่น จับเงินชนทอง และรายการวิเคราะห์หุ้น เช่น สดจากห้องค้า , วิพากษ์หุ้น) ถ้ามีการถ่ายทอดสดหรือประกาศต่าง ๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในช่วงที่มีการแสดงแถบข้อมูลหุ้น ทางสถานีจะทำการปิดการแสดงแถบข้อมูลหุ้นไว้ชั่วคราว และจะเปิดการแสดงแถบข้อมูลหุ้นอีกครั้งหลังจากการถ่ายทอดสดหรือประกาศนั้น ๆ จบลง

แถบข้อความทวิตเตอร์แก้ไข

สำนักข่าวไทย ได้นำแถบข้อความทวิตเตอร์ ในลักษณะแถบยาว เช่นเดียวกับแถบอักษรข่าววิ่ง (แตกต่างจากเนชั่นทีวี ซึ่งจะปรากฏในลักษณะแถบขนาดใหญ่ ทีละข้อความจากผู้ติดต่อ และไม่มีการเลื่อนตัวอักษรไปทางแนวนอน) มาปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ เฉพาะรายการคุยโขมงข่าวเช้า , คุยโขมงบ่าย 3 โมง, และคลุกวงข่าว (ปัจจุบันคือรายการคับข่าวครบประเด็น) โดยปรากฏครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งติดต่อได้ทาง Twitter ที่@tnamcot ชึ่งจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ติดต่อสามารถติดแท็ก (#:tags) พร้อมคำศัพท์ ตามที่รายการฯได้เสนอคำศัพท์ไว้ด้วย (ปัจจุบันยกเลิกการเผยแพร่แถบข้อความแบบนี้แล้ว)

ภาษามือแก้ไข

รายการข่าวที่ใช้คือ 9ข่าวเที่ยง และ คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ ล่ามช่อง 9 จะใช้ตอนเที่ยง

ปุจฉา-วิสัชนาแก้ไข

 
หน้าปกหนังสือปุจฉา-วิสัชนา ของ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

ช่วง ปุจฉา-วิสัชน ออกอากาศคั่นระหว่างข่าวภาคค่ำทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. กับภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์, วันละสองชุดคำถามและคำตอบ, โดยแบ่งเป็นสองช่วง เริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จนถึงราวปี พ.ศ. 2539

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ผ่านทางอสมท เอฟเอ็ม 95.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ลูกทุ่งมหานคร ก่อนและหลังเวลา เข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง หรือหลังจากบรรเลงเพลงประจำสถานีฯ

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

 • พ.ศ. 2520 - 2524 เพลงมาร์ช (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2524 - 2538 เพลงซิมโฟนี (ข่าวร่วม ช่อง 3 และ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ปัจจุบันเป็นเพลงประกอบรายการ ก้าวทันข่าว ของเอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์ก)
 • พ.ศ. 2530 - 2538 เพลงประกอบชุด Tar Sequence (แบบที่ใช้โดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึง พ.ศ. 2543) (ใช้ในช่วงข่าวทันโลก)
 • พ.ศ. 2538 - 2545 เพลงของ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ (ไม่ทราบชื่อ; ปัจจุบัน ใช้เป็นเพลงเปิด รายงานข่าวต้นชั่วโมง ของโมเดิร์นเรดิโอ)
 • พ.ศ. 2538 - 2545 เพลงเขมรคราม ของ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ เป็นเพลงปิดรายการรายงานข่าว 9 อ.ส.ม.ท.ภาคค่ำ
 • พ.ศ. 2545 - 2550 เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2550 - 2552 เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2554 - 2555 เพลงประกอบชุด Nightly ของ Opuzz (ใช้ในช่วงข่าวเที่ยงคืน) Corporate Headlines ของ Opuzz (ใช้ในช่วงข่าวด่วนและรายงานพิเศษ)
 • พ.ศ. 2557 - 2560 เพลงประกอบจากสถานีโทรทัศน์ N24 ประเทศเยอรมนี (ใช้ในช่วง 9 Speed)
 • พ.ศ. 2557 - 2564 เพลงประกอบจากสถานีโทรทัศน์ TF1 ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เป็นเพลงประกอบตราสัญลักษณ์ของสำนักข่าวไทยช่วงจบรายการข่าวทุกช่วง และสปอตแนะนำประเด็นข่าวที่จะเสนอในข่าวภาคค่ำประจำวัน)
 • พ.ศ. 2559 - 2560 เพลงประกอบจากสถานีโทรทัศน์ RTL 4 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้ในช่วงรอบวันข่าว)
 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน เพลงประกอบจากสถานีโทรทัศน์ France 2 ประเทศฝรั่งเศส (ใช้ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง)

ความร่วมมือกับสำนักข่าวต่างประเทศแก้ไข

สำนักข่าวไทย ขยายความร่วมมือกับสำนักข่าว และสื่อต่างประเทศสำคัญ ๆ ของโลก เป็นจำนวนมาก ได้แก่

สถานีโทรทัศน์ ได้แก่

สถานีวิทยุ ได้แก่

กลุ่มองค์กรความร่วมมือ ได้แก่

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

 
ตราสำหรับการออกอากาศภาพคมชัดสูง พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2545แก้ไข

ตราสัญลักษณ์แรก เป็นภาพกลุ่มวงกลมสีชมพูเข้ม ซ้อนกันเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ มีรูปสามเหลี่ยมคล้ายลำโพงอยู่ทางซ้าย

พ.ศ. 2546 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ที่สอง ใช้ตราจากช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมกันกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตราสัญลักษณ์สำหรับการออกอากาศภาพคมชัดสูง 1 เมษายน พ.ศ. 2557 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2557แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับการออกอากาศข่าว ในระบบดิจิทัลภาพคมชัดสูง ทางช่องเอ็มคอตเอชดี เป็นภาพตัวอักษร "TNA NEWS HD สำนักข่าวไทย" มีลูกโลกสีส้มใต้ตัวอักษร "T"

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ที่สาม จะมี 2 แบบ คือ แบบภาษาอังกฤษ จะมีคำว่า "Thai News Agency" โดยคำว่า Thai จะเป็นสีแดง และคำว่า News Agency เป็นสีขาว อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน และด้านล่างวงกลมสีน้ำเงินนั้น มีคำว่า "สำนักข่าวไทย" กำกับอยู่ด้วย ซึ่งเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ปัจจุบันยังมีให้เห็นในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยและบนยานพาหนะที่ใช้ทำข่าวนอกสถานที่) และแบบภาษาไทย จะมีคำว่า "สำนักข่าวไทย" โดยคำว่า สำนัก จะเป็นสีแดง และคำว่า ข่าวไทย เป็นสีขาว อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน และด้านล่างวงกลมสีน้ำเงินนั้น มีคำว่า "Thai News Agency" กำกับอยู่ด้วย ซึ่งแบบภาษาไทย เริ่มใช้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ที่มิได้ใช้จริงแก้ไข

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 บมจ.อสมท แถลงข่าวว่าจะเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ที่ใช้กับการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ของสำนักข่าวไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิดดังนี้[1]

 • เส้นที่วิ่งรอบจุดศูนย์กลาง แสดงถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมทั่วโลก การเดินทางรอบโลกอย่างรวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เข้าไปสัมพันธ์ ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ไปจนถึงในชีวิตประจำวัน และความสนใจของแต่ละบุคคล
  • ภาพที่นำมาใช้กับเส้นรอบโลก เป็นได้ทั้งภาพจักรวาล ท้องฟ้า เมือง ธรรมชาติ สัตว์ป่า ใต้ทะเลลึก เซลล์อะตอม หรือแม้แต่ หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกาย
 • จุดศูนย์กลางที่แทนความหมายของโลก ทั้งที่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาล เป็นสถานที่รวมเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโลกของคนที่มีความสนใจแตกต่างกันไป
  • สีของจุดศูนย์กลาง สามารถใช้สีต่าง ๆ โดยเปลี่ยนไปตามเรื่องราว แต่สีหลักเป็นสีฟ้า ตามสีของโลก
 • ในพื้นที่ว่าง ระหว่างเส้นรอบโลกกับลูกโลก มีรูปร่างเป็นเลข 9 แทนลักษณะการนำเสนอเนื้อหา ที่มองจากมุมที่แตกต่าง ในแง่ที่คนทั่วไปยังไม่ตระหนักถึง
 • ช่องส่วนปลายของเลข 9 ที่เจาะทะลุ เป็นช่องที่เปิดผ่านเปลือกนอก เข้าไปสู่แก่นแท้ สื่อถึงความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ถึงประเด็นหลักที่แท้จริง

อนึ่ง สำนักข่าวไทยมิได้นำตราสัญลักษณ์นี้มาใช้จริง เนื่องจากมีกระแสโจมตีโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและประชาชนบางกลุ่ม

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข