รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

บทความนี้ระบุรายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ในนามสำนักข่าวไทย

แก้ไข

 • กุลธิดา สิริอิสสระนันท์
  • 9 ข่าวเที่ยง - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
 • กมลเนตร นวลจันทร์
  • 9 ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ)
  • ผู้สื่อข่าว
 • กนกนวล อินสมภักษร
  • ผู้สื่อข่าว
 • กฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร
  • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
  • กองบรรณาธิการข่าว
 • เกรียติยา ธรรมวิภัชน์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • จิรายุ จับบาง
  • 9 ข่าวเที่ยง - (ข่าวกีฬา) (จ.-พ.)
  • ข่าวต้นชั่วโมง
 • จามร กิจเสาวภาคย์
  • คับข่าว 9 - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ชุติมา พึ่งความสุข

แก้ไข

 • ณทิพรดา เอื้อพอบูลย์วัฒนา
  • Money Daily - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
  • เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม

แก้ไข

แก้ไข

 • เทมส์ สรรพกิจ
 • ทินกร วีระพลศิลป์
  • ผู้สื่อข่าวภาคอีสาน
 • ทัศนีย์ ดำมุณี
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
 • ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
  • แซ่บทูเดย์ - (ข่าวหลัก)
 • ธนัส ศิรางกูร
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
 • ธนินวัฒน์ พัฒน์วีรคุณ
  • 360 องศานิวโชว์ - (พิธีกรหลัก) (จ.-พ.)

แก้ไข

 • นันทกา วรวณิชชานันท์
 • นฤมล อมรปาน
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • บุษยา อุ้ยเจริญ
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง

แก้ไข

 • ปรีชา มีชำนาญ
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

แก้ไข

 • มนตรี ตระกูลสมบัติ
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ

แก้ไข

 • เยาวลักษณ์ โบราณมูล
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
  • คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • รัชนิพงศ์ วรศะริน
  • 9 ข่าวเที่ยง - (ข่าวกีฬา) (พฤ.-ศ.)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • รณชัย ศิริขันธ์
 • รัตติยา เรืองขจร
  • World Pulse โลกเล่าเรื่อง (ศ.)
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล
  • Money Daily - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)

แก้ไข

 • ศิริพร กิจประกอบ
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • วรรณศิริ ศิริวรรณ
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • คุยตามข่าว - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
 • วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
 • วาเนสสา สมัคศรุติ
  • 9 ข่าวเช้า - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
  • คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • ข่าวต้นชั่วโมง
 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส
  • 360 องศานิวโชว์ - (พิธีกรหลัก) (จ.-พ.)

แก้ไข

 • สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
  • นาทีลงทุน - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์
  • นาทีลงทุน - (พิธีกรหลัก) (จ.-ศ.)
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวหลัก) (ส.-อา.)
  • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • สาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • สิริธร พัฒน์ตระกูลชัย
  • ผู้สื่อข่าว
 • สิทธิกร จันทสาร
  • ผู้สื่อข่าวภาคอีสาน
 • สุธิดา ปล้องพุดซา
  • 9 ข่าวค่ำ - (ข่าวพยากรณ์อากาศ)
  • ผู้สื่อข่าว
 • สมยศ แดงยวน
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา

แก้ไข

 • อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
  • เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand - (ข่าวหลัก) (จ.-ศ.)
 • อรวรรณ เผือกไธสง
  • ผู้สื่อข่าว
 • เอกชัย ผดุงเกียรติ
  • ผู้สื่อข่าว
 • อำนวยวิทย์ เสมอวงศ์
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา