รายชื่อคณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มนิเทศศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร และสื่อสารมวลชน เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลผ่านสื่อมวลชนให้คนส่วนใหญ่ มักมีความหมายเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวหรือการโฆษณา

รายชื่อคณะนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย แก้

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม แก้