วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ทุกวิทยาลัยมีสถานะเทียบเท่าคณะ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
College of Social Communication Innovation,
Srinakharinwirot University
ชื่อย่อCOSCI (อ่านว่า โคซาย)
สถาปนา7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (17 ปี)
คณบดีผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สี██ สีเงินเมทัลลิค
มาสคอต
กราฟฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) โดยดึงมาจากส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์

ประวัติ แก้

พ.ศ. 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น โดยในการจัดตั้งมีเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิตทั้งนี้ โดยอาศัยมิติ คิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ได้มากมาย โดยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน แก้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559[ลิงก์เสีย] นั้น ได้มีการแบ่งหน่วยงานในวิทยาลัยนัวตกรรมสื่อสารสังคมเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานคณบดี
 2. สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
 3. สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์
 4. สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 5. ศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ

หลักสูตร แก้

 
อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 

ในช่วง 5 ปีแรก นิสิตในชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่ มศว ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นิสิตทุกชั้นปีของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication)
  • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management)
  • วิชาเอกการออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
  • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ (Acting and Directing for Media)
  • วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (Cinema and Digital Media Production)
  • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ (Production Design)
  • วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) เปิดรับปีการศึกษา 2554
  • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Communication)
  • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication)
  • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)
  • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ โดยความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์
ปริญญาโท
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร)
  • สาขาการสื่อสารสุขภาพ
  • สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ)
  • สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ

กิจกรรม แก้

 • COSCI NEWGEN
 • COSCI FIRST DATE
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 • กิจกรรมเลือดสีเงิน
 • ค่ายบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (กิจกรรมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม)
 • โครงการกีฬา COSCI GAMES
 • โครงการดนตรี COSCI FESTIVAL
 • College Game (งานวิทยาลัยสัมพันธ์) กับ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • กิจกรรม CGAM (กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ งานกีฬามัลติมีเดียสัมพันธ์) กับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง แก้

ชื่อ อาชีพ สาขา วิชาเอก จบการศึกษา
โฟกัส จีระกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล เอกการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2557
ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2557
ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ นักแสดง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2557
ยูมิโกะ สุชิยะ พิธีกร/นักแสดง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2557
พิชฌพัฒน์ ตันทา นักแสดง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. 2557
กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2558
จิรายุ ละอองมณี นักแสดง/นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2559
กร คุณาธิปอภิสิริ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2559
ปณิชา เมธาวิชิตชัย นักแสดง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ปี พ.ศ. 2559
กณิศ วิเชียรวนิชกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิดอล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2561
อนุภาษ เหลืองสดใส นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2561
อนงค์นาถ ยูสานนท์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2561
ไพลิน จเรฤทธิ์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2561
ชนัญญา แสนเดช นักร้อง/นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2561
กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
ชลธร คงยิ่งยง นักแสดง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562
คารีสา สปริงเก็ตต์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
มนธภูมิ สุมนวรางกูร นักร้อง / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
รัฐพร สุขพันธ์ นักร้อง / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
เนรัญชรา เลิศประเสริฐ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
วีรกานต์ นุชนารถ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2562
ธีธัช รัตนศรีทัย นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2563
ศุภวัลย์ พูลเจริญ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2563
สุทินา เหล่าอำนวยชัย นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2563
ฐิติชญา ชิวปรีชา นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2563
ภาสวิชญ์ บูรณนัติ นักแสดง / นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2563
วีรภัฏ อ่อนสอาด นักแสดง / นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2563
คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล นักแสดง การจัดธุรกิจไซเบอร์ เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ปี พ.ศ. 2563
อาทิตยา ตรีบุดารักษ์ นักร้อง / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2564
แพรวพรรณรายณ์ ศันสนะพิทยากร นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2565
พงษ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2565
ศิวัช จำลองกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
วรรณภูมิ ทรงสุภาพ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ภวัต จิตต์สว่างดี นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ชลิตา สวนเสน่ห์ นางแบบ / นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ระดับดาว ศรีระวงษ์ นักร้อง / นักแสดง การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว กำลังศึกษาอยู่
วรรณวิมล เจนอัศวเมธี นักแสดง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กำลังศึกษาอยู่
ชญานิศ จ่ายเจริญ นักแสดง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กำลังศึกษาอยู่
กรภัทร์ เกิดพันธุ์ นักแสดง/นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
จักริน กังวานเกียรติชัย นักแสดง/นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
กรภัทร นิลประภา นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล กำลังศึกษาอยู่
ชยกร จุฑามาศ นักแสดง การจัดการธุรกิจไซเบอร์ เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ กำลังศึกษาอยู่
ชยพล จุฑามาศ นักแสดง การจัดการธุรกิจไซเบอร์ เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ กำลังศึกษาอยู่
วิชญ์พล สมคิด นักแสดง / นักเต้น / นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ณิชภาลักษณ์ ทองคำ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ชาริสา โอแฮม นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ นักร้อง/นักแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่
นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา นักร้อง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ กำลังศึกษาอยู่

แหล่งข้อมูลอื่น แก้