คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่ง "สังคมสารสนเทศ" (information society) และ "สังคมฐานความรู้" (knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต

คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Prince of Songkla University logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2545
คณบดีดร.มูอัสซัล บิลแสละ
สีประจําคณะ███ สีเงิน
สัญลักษณ์ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์commsci.psu.ac.th

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เล็งเห็นว่าคณะวิชาด้านการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเรียน และตลาดแรงงานในขณะนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มดำเนินการ “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและวิทยาการสื่อสารและสารสนเทศ” ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร” และได้เริ่มต้นร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2539

ต่อมาในปี 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ ทำให้การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายในมหาวิทยาลัยหลายโครงการต้องหยุดชะงักไป รวมทั้งโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารด้วย คณะกรรมการดำเนินงานฯ จึงร่วมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ โดยเริ่มรับนักศึกษาวิชาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542

จนกระทั่งในปีการศึกษา 2545 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสารได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะวิทยาการสื่อสาร” เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในปีเดียวกันนั้นก็ได้เปิดสอนและรับนักศึกษารุ่นแรก ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาการสื่อสารเปิดสอนอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

วัตถุประสงค์แก้ไข

คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถสนับสนุนการผลิต บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาค

  1. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาชุมชน และเป็นฐานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทำวิจัยมากขึ้น และนำผลการวิจัยไปสู่การเรียนการสอน การเผยแพร่การบริการวิชาการ การยื่นขอสิทธิบัตรหรือการประยุกต์ใช้ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
  3. เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการแสวงหาทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านทุนวิจัย
  4. เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและขยายผลสู่ระดับชาติและนานาชาติ
  5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคใต้และประเทศ ให้สามารถสร้างโอกาสและความเป็นผู้นำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
  6. เพื่อให้มีระบบการพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานวิจัย รวมทั้งระบบการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

หน่วยงานแก้ไข

  • ภาควิชานิเทศศาสตร์
  • ภาควิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
  • ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • ภาควิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมฝึกปฏิบัติแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข