คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีฐานะเป็นคณะในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Mass Communication Technology
ชื่อย่อทสม.
สถาปนา4 ธันวาคม พ.ศ. 2543
คณบดีผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
สีเทากลาง 18%
เว็บไซต์http://www.mct.rmutt.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยยกฐานะจากภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์ สังกัดคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยประกาศจัดตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้กับงานสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อทำการวิจัย ค้นคว้า พัฒนาวิชาการทางด้าน การผลิตสื่อ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม
 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยนำศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและสารสนเทศที่มีอยู่มุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการของงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เหตุผลของการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อให้สามารถรองรับกับการผลิตบุคลากรศาสตร์ต่างๆ ทางด้านการผลิตสื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในการเพิ่มกำลังคนด้านการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารมวลชน เปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขา ดังนี้

 1. สาขาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
 2. สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แรก[2]

สาขาและหลักสูตรแก้ไข

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทียบโอน ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาที่เคยเปิดในอดีตของหลักสูตรเทียบโอน

 • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (พ.ศ. 2558 รุ่นสุดท้าย)
 • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2558 รุ่นสุดท้าย)
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ (พ.ศ. 2560 รุ่นสุดท้าย)

ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) (วท.ม.) 2 ปี : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า สาขาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

 • สาขาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข