รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล/ในกำกับของรัฐแก้ไข

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2439
2.คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2497
3. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 2501
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2505
5. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2507
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2516
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2525
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2536
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2538
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2539
14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2541
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
16. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2564)

2544
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2546
18. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2550
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550
21. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2551
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2552
24. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2555
27. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2556
28. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557
29. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2557
30. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 2559
31. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 2559
32. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2560
33. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561
34. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561
35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561
36. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2562
37. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2562
38. วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2562
39. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2563) 2563

สถาบัน/วิทยาลัยพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่นแก้ไข

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2457 เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
2. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2501
3. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2507
4. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2511
5. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2513

วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกแก้ไข

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วพบ.โรคทรวงอก(เดิม) 2399, วพบ.ศรีธัญญา(เดิม) 2513, วพบ.บำราศนราดูร(เดิม) 2517
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 2475
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2489
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 2492
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 2498
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 2498
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2504
8. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2508
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2509
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 2509
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 2511
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 2513
13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 2513
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2513
15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 2514
16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 2516
17. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 2517
18. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2518
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2520
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 2521
21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2523
22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2525
23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 2525
24. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2525
25. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2526
26. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2527
27. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2532
28. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 2532
29. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 2538
30. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 2558

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแก้ไข

รายชื่อสถาบันการศึกษา ปีที่รับนิสิต/นักศึกษาพยาบาล
1. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 2466
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2484
3. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2490
4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ) 2527
5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2528
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2529
7. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (หลักสูตรนานาชาติ) 2531
8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2537
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 2538
10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 2542
11. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2549
12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2549
13. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 2549
14. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2549
15. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2549
16. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรนานาชาติ) 2550
17. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2550
18. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 2550
19. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2551
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 2552
21. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 2557
22. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2557
23. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 2557
24. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2562
25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2563) 2563 (รับเฉพาะบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาแล้วเท่านั้น)

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (กำลังดำเนินการให้สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร)แก้ไข

 1. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(คาดว่ารับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2565)
 2. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 3. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2563)
 5. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 6. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 7. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ภายหลังจัดตั้ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ)
 8. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 9. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 10. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 11. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ในอนาคตตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)
 12. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 13. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 14. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โครงการในอนาคตตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย)
 15. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
 16. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อดีตสถาบันที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์แก้ไข

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน***มหาวิทยาลัยปิดดำเนินการ
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ***ปิดหลักสูตร